B.S. Index van de publicaties van 19 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014009315 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014009234 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie type wet prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014014325 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijziging van een subsidie van 300.000 EUR aan de gemeente Koekelberg in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, betref type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203941 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014024203 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de externe leden van de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genee type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 25 en volgende van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 03/06/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014022288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 11/03/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014000490 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een toelage voor een veiligheids- en samenlevingscontract voor gemeenten die vroeger een veiligheids- en samenlevingscontract hadden in het kader van de implementatie van een lokaal beleid voor veiligheid e

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014031491 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 03/06/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014031490 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203374 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, en van het bedrag voor de maatregel managementondersteuning voor het jaar 2014, en tot wijziging type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014203749 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, Boek 5, Titel 7, van het Waals Reglementair Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

decreet

type decreet prom. 28/03/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014202522 bron vlaamse overheid Decreet houdende een subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners type decreet prom. 28/03/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014202523 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de laatste wilsbeschikking en de begraving of crematie van levenloos geboren kinderen betreft type decreet prom. 11/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende bepalingen betreffende het statuut van de personeelsleden van het onderwijs type decreet prom. 28/03/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014202408 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 285 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/06/2014 numac 2014011405 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-14/0015 : D'IETEREN SA/groep ACM Op 12 juni 2014, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautor Volgens

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 04/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014202519 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet houdende wijziging van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs, wat betreft de schoolraad

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 19/06/2014 numac 2014203724 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 66/2014 van 24 april 2014 Rolnummer : 5589 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 41 van de programmawet van 11 juli 2005 , ge(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen,

document

type document prom. 14/03/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014202323 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 06/06/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014031489 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van de Directeur-generaal van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid inzake herhuisvestingstoelagen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/06/2014 numac 2013206385 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Orde van Leopold II. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 december 2013 werd de heer Demeyere, George, tot Ridder in de Orde van Leopold II benoemd. Hij neemt vanaf 15 november 2013 zijn rang in de Orde in.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/06/2014 numac 2014203858 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 13 maart 2014, is aan de heer Van Dooren E., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om deeltijds een ambt uit te oefenen bij de dienst voor documentatie en overeenstemming de Het ber

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 19/06/2014 numac 2014203725 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 67/2014 van 24 april 2014 Rolnummer : 5596 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9.1.3 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, gesteld Het Grond

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 10/06/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014003221 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "I Love", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^