B.S. Index van de publicaties van 20 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en houdende diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014202826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014202520 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 wordt het Burgerlijk Ereteken verleend aan de hiernavermelde ambtenaar van de Vlaamse Overheid, Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie, VOOR MEER DAN 25 JAAR DIENST Burgerlijke Mevr. Daniël type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014024252 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de taken toegewezen aan de Europese orgaanuitwisselingsorganisatie wat betreft de vaststelling van informatieprocedures voor de uitwisseling van menselijke organen tussen de lidstaten van de Europese Unie type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014022230 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij type koninklijk besluit prom. 11/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014018206 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 houdende vaststelling van de modaliteiten inzake het voorschrift voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009370 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Orthodoxe eredienst. - Erkenning van een plaats van bedienaar Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 wordt aan een plaats van bedienaar bij de Orthodoxe parochie Heilige Kyril Dit bes type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014014326 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen in het kader van een tijdskrediet met een overlevingspensioen type koninklijk besluit prom. 04/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen van het huishoudelijk reglement van de Technische Geneeskundige Raad type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2013206384 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 1 december 2013 : Mevr. Adam Maguy, Gesves De heer Adriaenssens Jean, Antwerpen De heer Adriaenssens Ludo, Stabroek De heer Aendenboom Marc, Kalmthout De heer Aerts De heer Ahn Herbert, Lon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 02/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203895 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij tijdelijk wordt afgeweken, ten gunste van het Departement Biologie van de Universiteit van Namen, van sommige bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 195 type ministerieel besluit prom. 17/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2013 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming v

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014031423 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 januari 2003 tot vaststelling van de organieke personeelsformatie van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035625 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid naar aanleiding van de evaluatie van

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203898 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van het "Commissariat wallon E-Administration-Simplification", afgekort "EASI-WAL", overgeplaatst worden binnen de gemeenschappelijke dienst tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap inzake de type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203897 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de « Société régionale wallonne du Transport » type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203855 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2009 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203854 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de overdracht van het personeel van de Directie audit van de "Société wallonne du Logement" naar de Waalse Overheidsdienst, DGO 4 in uitvoering van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203853 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende overdracht van de personeelsleden van de Directie audit van de "Société wallonne du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203896 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Waalse ambtenarenapparaat wat betreft de statutaire selecties

decreet

type decreet prom. 21/03/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014035419 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het verdrag inzake stabiliteit, c

protocol

type protocol prom. 24/02/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014024141 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord betreffende de relatie tussen zorg- en bijstandsverleners van de erkende diensten voor thuishulp en beoefenaars van gezondheidszorgberoepen die werkzaam zijn in de thuiszorg type protocol prom. 24/02/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014024140 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord betreffende de relatie tussen de beroepsbeoefenaars die in de sector voor hulp aan personen met een handicap werkzaam zijn en de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen type protocol prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014024135 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protokolakkoord inzake de medische beeldvorming Gelet op de specifieke bevoegdheden waarover de Federale overheid en Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, hierna `de Gemeenschappen/Gewesten' genoemd, beschikken op het geb Overweg

erratum

type erratum prom. 28/03/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022299 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit type erratum prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014022296 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2001 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van de orthopedische zolen, van de orthopedische schoenen en van sommige andere verstrekkin

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009369 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten magistraten en leden van het gerechtspersoneel voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor gerecht De op type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009368 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten magistraten en leden van het gerechtspersoneel voor een mandaat van lid van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding De raad van bestuur is een orgaan van het Instituut voor gerechtelijke opleiding De raad type vacante bettreking prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014203863 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Brussel : 1 (in associatie). Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 december 2013. - Malmedy : 1 (vanaf (...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014203790 bron fererale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting Als type lijst prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014203787 bron fererale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel 25bis van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van On Als

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014042006 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009350 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement Henegouwen In de loop van het tweede semester van 20(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009327 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Bergen In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selectie tot(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009330 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket West-Vlaanderen In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergelijkende sel(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009328 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Luik In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selectie tot a(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009332 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Brussel In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selectie to(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009331 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Oost-Vlaanderen In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergelijkende sel(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009329 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Charleroi In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selectie (...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009333 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Antwerpen In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selectie (...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014203998 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van consultants HR Services met één jaar ervaring (niveau A) voor SELOR (ANG14245) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wo(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014203999 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden bouwkundig tekenteam (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG14233) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. 1. Vereist d type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014204000 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige klerken der waterwegen (niveau D) voor de Haven van Brussel (ANB14001) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten(...) 1. Verei type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014204016 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige inspecteur van financiën (niveau NA41) voor Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën (AFG13189) Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft(...) Toe type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014204021 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs adjunct eenheidschef Civiele Bescherming Brasschaat (niveau A2) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG14244) Na de selectie wordt een lijst met maximum 18 geslaagden aangelegd(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009334 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen In de loop van het tweede semester van (...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009335 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen In de loop van het tweede semester van (...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009348 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Bru(...) Om aangewez type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009349 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en de politierechtbank van het arrondissement Luik In de loop van het tweede semester van 2014, za(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009347 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg van Henegouwen In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een (...) Om aangewez type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009345 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Antwerpen In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergelijkende se(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009344 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Gent In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selecti(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009346 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg van Luik In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergel(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009343 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een verge(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009342 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Br(...) Om aangewez type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009355 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar functies van de klasse A3 In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selectie (...) Om te worden benoemd in de vermelde fu type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009341 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009340 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009339 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Antwerpen In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergelij(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009338 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Gent In de loop van het tweede semester van 2014, zal SELOR te Brussel een vergelijkende(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009336 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Limburg In de loop van het tweede semester van 2014, za(...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014009337 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Antwerpen In de loop van het tweede semester van 2014, (...) Om aangeweze type bericht van selor prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014204077 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige statisticus (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (AFG14233). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 13 juni 2014. De toelaatbaarheidvereisten werd(...) Na de s

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 20/06/2014 numac 2014203864 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 10 juni 2014, is aan de heer Blondeel P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om, vanaf 10 juni 2014, het ambt van rechter waar te nemen in de Ned

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 10/06/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003253 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene voorwaarden van promotionele acties welke verbonden zijn aan openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij en de mogelijkheid bieden om loten in natura te winnen welke worden toegekend door midd
^