B.S. Index van de publicaties van 26 juni 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/06/2014 numac 2014203278 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 72/2014 van 8 mei 2014 Rolnummers : 5583 en 5588 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 19 juli 2012 houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 Het Grond type wet prom. -- pub. 26/06/2014 numac 2014203279 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 73/2014 van 8 mei 2014 Rolnummers : 5584 en 5593 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de bijzondere wet van 19 juli 2012 « tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 au Het Grond type wet prom. -- pub. 26/06/2014 numac 2014203282 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 78/2014 van 8 mei 2014 Rolnummer : 5667 In zake : het beroep tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 2, 4°, en 3, 1°, eerste lid, van de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalinge Het Gron type wet prom. -- pub. 26/06/2014 numac 2014203281 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 77/2014 van 8 mei 2014 Rolnummers : 5655, 5656, 5657, 5658, 5671 en 5673 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de o Het Grondw type wet prom. -- pub. 26/06/2014 numac 2014009352 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 mei 2014, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** **** type wet prom. -- pub. 26/06/2014 numac 2014009321 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 april 2014 is machtiging verleend aan ****. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet Bij **** type wet prom. -- pub. 26/06/2014 numac 2014009376 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014, is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (...) Bij koninklijk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2014 numac 2014018220 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt Mevr. Liesbet Stevens aangesteld als titularis van de adjunct-directie functie binnen het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen voor een duur van zes jaar, met Een ber type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014024256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2014 numac 2014024195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 april 2014 wordt Mevr. Fatima Amghar, geboren op 9 februari 1971, bevorderd met ingang van 19 april 2014 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Adviseur in de klasse NA32 op h type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014003268 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en van artikelen 2758 en 2759 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2014 numac 2014012093 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Nationale Orden. - Uitreikingen van 8 april 2014 Koninklijk besluit van 19 april 2014 Leopoldsorde Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. ABELLA MARTIN, Maria-Eva, attaché bij het Instituut voor de gelijkheid De heren : D'H type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014022319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bep

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014015151 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad inzake beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, wat betreft de afwijking van het normaal in aanmerking te nemen referentiejaar voor pe type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014035646 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203136 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 84 en 86 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en ondersteuningsprogramma van de meerwaardeneconomie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014204025 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot reglementering van bepaalde niet-verboden activiteiten met chemische producten beoogd de overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de

decreet

type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/06/2014 numac 2014203085 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/06/2014 numac 2014204093 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2014, pagina 45069, van vacante plaatsen van rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, dient het cijfer 2 te

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/06/2014 numac 2014204129 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van administratief deskundige P.M.O. (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG14211) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden(...) Toelaatb
^