B.S. Index van de publicaties van 1 juli 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/07/2014 numac 2014009244 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2014 numac 2014011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Wettelijke Metrologie. - Alcotest 8510 BE van het merk Dräger. - Goedkeuring In uitvoering van artikel 13 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ad Alcote type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014014278 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Haacht, om aan de stopplaats van Wespelaar-Tildonk fietsenstallingen aan te l type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2014 numac 2014011422 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst Wettelijke Metrologie. - Alcotest 8610 BE van het merk Dräger. - Goedkeuring In uitvoering van artikel 13 van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ad Alcote type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de termijnen en de praktische modaliteiten voor aanvragen tot prijsvaststelling, aanvragen tot prijsverhoging, prijskennisgevingen en meldingen van geneesmiddelen, met geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van de statuten van het personeel van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014002043 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende oprichting van een gemeenschappelijke Sociale dienst bij de horizontale Federale Overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV "Bescherming van de mededinging" en Boek V "De mededinging en de prijsevoluties" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014011400 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014035604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 type ministerieel besluit prom. 18/03/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014035406 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de indiening van de dossiers voor subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria type ministerieel besluit prom. 17/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014011411 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling van de maximumprijzen en maximummarges van de geneesmiddelen e

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014031428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014035643 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant in een hogere of lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbe type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014035696 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in een hogere of lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onb type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014202856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 2 december 2011 voor de private sociaal- en non-profitsectoren voor de periode 2011 tot 2015, door middel van de toekenning van een subsidie aan voorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014035634 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen in een hogere of lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onb type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014035628 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014035633 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Antwerpen in een hogere of lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarb

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014204125 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/07/2014 numac 2014014332 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Luchtvaart. - Beslissing van de Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Luchtvaart. - Benoeming van de leden van de Medische toetsingscommissie Gelet op het koninklijk besluit van 12 juli 2013 tot regeling van de org Gelet o

document

type document prom. -- pub. 01/07/2014 numac 2014203422 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de schoonmaak Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 mei 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad word worden type document prom. 10/04/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014203297 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 27/05/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014021092 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Wet betreffende de **** voor sommige leden van buitenlandse wetenschappelijke medewerkers bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen in de federale wetenschappelijke instellingen. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 15/05/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014009360 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en parketjuristen bij de hoven en rechtbanken, van artikel 15septies van de wet van 8 april 1965 tot instellin

lijst

type lijst prom. 13/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014011412 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van grondstoffen die onderworpen zijn aan de bepalingen van titel 2 van boek V van het Wetboek van economisch recht

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/06/2014 pub. 01/07/2014 numac 2014031500 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College houdende bepaling, wat de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreft, van de graden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/07/2014 numac 2014204119 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige java developer senior De vergelijkende selectie van Nederlandstalige java developer senior (niveau A) voor de FOD Financien (ANG14158) werd afgesloten op 18 juni 2014. Er zijn 4 geslaagden. type bericht van selor prom. -- pub. 01/07/2014 numac 2014204283 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders Reizen en Verhuizen De vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders Reizen en Verhuizen (niveau B), voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssa(...) (AFG131 type bericht van selor prom. -- pub. 01/07/2014 numac 2014204118 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** junior De vergelijkende selectie van **** **** **** junior (niveau ****) voor de **** **** (****14157) werd afgesloten op 17 juni 2014. (...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 01/07/2014 numac 2014055301 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, **** **** ****, **** van ****, ****, geboren Alvorens te

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 01/07/2014 numac 2014003260 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A3 - Adviseur bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de volgende bet 1° - 2

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 01/07/2014 numac 2014003248 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt de H. Wets, Benoît M.P.J.E.B., Adviseur, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 21 september 2013.
^