B.S. Index van de publicaties van 2 juli 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/07/2014 numac 2014009248 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - **** Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk bes type wet prom. 12/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014009388 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat de subsidiëring van de justitiehuizen betreft type wet prom. 05/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014009317 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2014 numac 2014015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofbestuur Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt, op haar aanvraag, ontslag verleend op 28 februari 2014 's avonds aan Mevr. Ghislaine BRAIBANT , attaché - klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Buite(...) type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende de veiligheidsvoorwaarden voor de professionele hengelvisserij op zee in een beperkt vaargebied type koninklijk besluit prom. 26/03/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000491 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2012 door de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014018209 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit inzake veterinaire controles die van toepassing zijn op het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2014 numac 2014021095 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Hernieuwing van mandaat Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van de heer Gijsbrecht Dekkers, attaché, dat ten einde loopt op 30 juni 2014 's avonds, hernieuwd voor een duur van type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014024219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van verpleegkundige en voor het beroep van vroedvrouw type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022358 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2002 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van de vergoedingen toe te kennen aan de voorzitters, ondervoorzitters, leden en secretarissen van sommige raden, comi type koninklijk besluit prom. 18/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022359 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van het Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000495 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorafname op het verkeersveiligheidsfonds van een bedrag voor de projecten van de geïntegreerde politie type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014024218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 71, 1°, van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014021094 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 maart 2013 houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014015152 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014014336 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 45 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Zottegem - Oudenaarde, gelegen te Zottegem ter hoogte van de kilometerpaal 21.320 type ministerieel besluit prom. 30/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203372 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2014 tot toekenning van steun aan ondernemingen ter compensatie van indirecte emissiekosten type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014014335 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 41 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Zottegem ter hoogte van de kilometerpaal 17.797 type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan VLS-Group Belgium - Magazijn Hazop van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 11/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000483 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO GFS nv van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000505 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan, BNIP) ITC Rubis Terminal Antwerp van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000507 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan VLS-Group Belgium - Magazijn Hazop van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 11/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000486 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Rütgers Belgium nv van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000506 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Luiknatie Opslagbedrijf nv - Magazijnen Beverland van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Vopak Chemical Terminals Belgium - Vopak Terminal Linkeroever (VTL) van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014014334 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 40 op de spoorlijn nr. 89, baanvak Denderleeuw - Zottegem, gelegen te Zottegem ter hoogte van de kilometerpaal 17.418

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203641 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het beleid inzake preventie van en omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag in gezondheids- en woonzorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 11 en 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen, wat betreft het type besluit van de vlaamse regering prom. 21/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014035639 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen ter compensatie van indirecte emissiekosten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203450 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203632 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant wat betreft de selectieproc type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014202659 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over het vakantiegeld en de eindejaarstoelage voor de personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, de hogescholen en de centra voor basiseducatie en voor de contr

decreet

type decreet prom. 28/03/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014035439 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 246 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, wat betreft de samenstelling van de organen van een gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting, belast met beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die u type decreet prom. 31/03/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014202570 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de kinderopvang

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/07/2014 numac 2014018227 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De beroepsvereniging « Fédération des Courtiers en assuran Dat type bericht prom. -- pub. 02/07/2014 numac 2014000496 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht over de representativiteit van de vakorganisaties Bekendmaking ter uitvoering van artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 februari 2001. I. Bi(...) type bericht prom. -- pub. 02/07/2014 numac 2014018226 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De beroepsvereniging « Fédération des Courtiers en assuran Dat

document

type document prom. 10/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014203452 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 08/05/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014031523 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende tweede wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de haven van Brussel. - Erratum type erratum prom. 10/04/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/07/2014 numac 2014024107 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 februari 2014 wordt de heer OPSOMER Yves, geboren op 29 december 1961, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 oktober 2013, met als titel Attaché in de klasse A2, bij de Federale Over

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/07/2014 numac 2014015078 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, wordt Mevr. Catherine DUJARDIN, stagedoend attaché in de klasse A2, met ingang van 1 januari 2014 met ranginneming op 1 januari 2013, in het Franse taalkader Overe

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/07/2014 numac 2014204142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 16/06/2014 pub. 02/07/2014 numac 2014022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, op

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2014 numac 2014009386 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Antwerpen . - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 (...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/07/2014 numac 2014204275 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** technische adjuncten, in de functie van «*****» De vergelijkende selectie van **** technische adjuncten, in de functie van « Er zij
^