B.S. Index van de publicaties van 8 juli 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009354 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie type wet prom. 19/03/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014204240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijzigingen van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Rechtzett type wet prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (2) (3) type wet prom. 26/12/2013 pub. 08/07/2014 numac 2014015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 (2) (3) type wet prom. 15/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende bepalingen betreffende de mobiliteit type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014009387 bron federale overheidsdienst justitie Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014022367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling van het Beheerscomité van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, uitgezonderd de vertegenwoordiging van de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014018225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2014 numac 2014014348 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014, dat in werking treedt op 1 juli 2014, wordt aan de heer Henri MAILLARD eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal. Hij

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/07/2014 numac 2014031484 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de voorgevels, blinde zijgevels Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/07/2014 numac 2014031520 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 april 2014 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap bepaalde delen van het park « Solvay Sports » gelegen Perulaan 80, te Brussel, bekend ten kadas Voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/07/2014 numac 2014031482 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevels en de daken , de inkomhal (met inbegrip van (...) Voor de raadpleging van de tabel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/07/2014 numac 2014031483 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 wordt ingesteld de procedur(...)

decreet

type decreet prom. 11/04/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029306 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029298 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van de vergunning aan de lokale televisie « Notélé » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van de vergunning aan de lokale televisie RTC type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029293 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van de vergunning aan de lokale televisie « Télé Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/03/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029291 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van de vergunning aan de lokale televisie TV LUX type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/03/2014 pub. 08/07/2014 numac 2014029289 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het onderwijs verstrekt door de Schoolgroep Agnès School waarbij aan de leerplicht voldaan kan worden overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 25 april 2008 tot vaststelling van de v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/07/2014 numac 2014022360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 juni 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol Bij he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/07/2014 numac 2014009397 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 juli 2014, is de aanwijzing van de heer Wynsdau, S., rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel, tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang Het ber

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/07/2014 numac 2014018154 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 maart 2014 en 31 maart 2014 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 08/07/2014 numac 2014029363 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenningen. - Hogere Kunstscholen Bij ministerieel besluit van 16 januari 2014 wordt in verband met het ambt hoogleraar technische vakken aan de heer Luis Alejandro ARENAS ARIAS een beroepsbekendheid erkend voor de volgende Technie

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/07/2014 numac 2014204397 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs De vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs (niveau ****) voor het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en **** (****(...) Er zijn 2 type bericht van selor prom. -- pub. 08/07/2014 numac 2014204425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige attachés Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés Gezondheidszorgberoepen en Beroepsuitoefening (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid v(...) Er zi
^