B.S. Index van de publicaties van 18 juli 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014011384 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie type wet prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014009404 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, won(...) type wet prom. 15/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financierin type wet prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014009405 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 18 juni 2014, is machtiging verleend aan de genaamde Ma, Wen, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014021100 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de energie-efficiëntie-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 134 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014204241 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014 wordt Mevr. Dechamps, Françoise, M.J.F., directeur-generaal Coördinatie en Juridische Zaken bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, bevorderd tot Commandeur i(...) Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014203892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014 wordt aan de heer HUART François op het einde van de maand juni 2014, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend Belang type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204279 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 186 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 15 van de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalinge type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014011454 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de overdracht van het gebouw, de reserves, het bedrijfskapitaal en de lasten van het verleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau aan de federale Staat, alsmede de overdracht van andere goederen, rechten type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014000612 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Raad van bestuur van het federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen **** type koninklijk besluit prom. 29/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014000589 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal **** voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen **** tot uitvoering van artikel 5 van de wet **** type koninklijk besluit prom. 04/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014007314 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van bepaalde burgerlijke ambtenaren van het stafdepartement inlichtingen en veiligheid van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014011453 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop de personeelsleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau overgedragen worden aan het Vlaamse, het Waalse en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204364 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het OCMW Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Nörether Straße 114 type ministerieel besluit prom. 16/06/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204366 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van de VZW OIKOS als inrichtende macht van vijf individuele noodopvangwoningen en één gemeenschappelijke noodopvangwoning met twee wooneenheden gelegen te 4700 Eupen, Haasberg 15 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014011430 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verlenging van de vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabels EB-2011-0018bis-A Het ministerieel besluit van 26 juni 2014 verlengt de vergunning, toegekend bij het ministerieel besluit EB-2011-0018-A van 26 juni 2012 houdende toekenning a type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014031593 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ontwerp van Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de instantie belast met de handhaving van de Verordening nr. 181/2011 van het Europees Parlement en van de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en t type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014031480 bron brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Aanwijzing Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2014 wordt dhr. DUTRY, Sébastien, aangewezen om het mandaat van Adjunct Directeur-Generaal bij het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap - Rang A4+ - ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014035462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationale Sa type besluit van de vlaamse regering prom. 07/02/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014035457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de armoedebestrijding type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014035447 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014035945 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van de bevoegdheden, taken en personeelsleden van de entiteit e-government en ICT-Beheer aan het agentschap Facilitair Bedrijf en het beheer van de DAB Informatie Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014035466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014035448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van ondersteuningsteams

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/07/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204604 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst wat betreft het Secretariaat-generaal

decreet

type decreet prom. 06/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 december 2013 tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting v type decreet prom. 06/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, gedaan te Brussel o type decreet prom. 05/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204329 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen type decreet prom. 06/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014203962 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de F type decreet prom. 05/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204328 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van sommige bevoegdheden van het Waalse Gewest inzake de ondergeschikte besturen type decreet prom. 06/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het Koninkrijk België voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerh type decreet prom. 06/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 19 december 2013 tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de installatie type decreet prom. 03/04/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014029372 bron ministerie van de franse gemeenschap 3 APRIL 2014 - Decreet tot wijziging van de organisatie van het hoger onderwijs voor sociale promotie

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014018248 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Philip VANHAMEL, die woonplaats kiest bij Mr. Luc SAVELKOU Dit be type bericht prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014018254 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014018256 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014018259 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Antoine d'OULTREMONT heeft de nietigverklaring gev Dit bes type bericht prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014018255 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het type bericht prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014018257 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014031646 bron brussels hoofdstedelijk gewest Statuten van de Interregionale Entiteit VIAPASS Publicatie in samenwerking met het Vlaams Gewest en het Waals Gewest HOOFDSTUK 1. OPRICHTING - RECHTSVORM - NAAM ZETEL - TAAL Artikel 1. OPRICHTING - RECHTSVORM - NAAM. Het Vlaams Gewest, het Viapass is op

document

type document prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014031653 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Zondag 20 juli 2014, om 10 uur en om 14 uur Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69, 1000 Brussel Agenda Om 10 uur : 1. Onderzoek van de geloofsbrieven van opvolgers. 2. Verkiezing van de leden 3. Eedaflegging van d type document prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014031654 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Dinsdag 22 juli 2014 Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69, 1000 Brussel Agenda 1. Bespreking van de verklaring van het Verenigd College.(...) type document prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014031655 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Zondag 20 juli 2014 Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69, 1000 Brussel Agenda 1. Verklaring van het Verenigd College. (...) type document prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014031656 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Dinsdag 22 juli 2014, om 8 u. 30 m. en om 14 uur Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69, 1000 Brussel Agenda 1. Bespreking van de Regeringsverklaring. 2. Geheime stemmingen - met het oog op(...) 3. Stemming na de Re

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 september 2008 betreffende de samenwerking tussen de opdrachtgevende overheden en het geheel van de diensten van de sector van

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014009420 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2014, bladzijde 47934, regel 56, lezen : "Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2014, en komt ten einde op 14 type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014009425 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2014, is de aanwijzing van de heer Plas D., tot het mandaat van eerste voorzitter van het arbeidshof te Bergen, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 22 juli 2014. Het bero

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014204023 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 26 mei 2014 in zake T.P., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 mei 2014, heeft het Arbeidshof Gent, afdeling Gent, de volgen « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014204022 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten nrs. 227.219, 227.217 en 227.218 van 29 april 2014 in zake Brigitte Vermer en anderen, in zake Christiaan De Wandeleer en in zake Willebrordus Luyten en « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014204574 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 227.652 van 6 juni 2014 in zake de nv « Thomas Cook Airlines Belgium » tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van « Sc

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/04/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014203913 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 maart 2002 houdende subsidiëring van de personeels- en werkingskosten met betrekking tot de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014204363 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor toponymie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/04/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014203915 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 2013 tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014203907 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Regering van 20 juli 2009 tot vastlegging van het digitale RRC-06-radiofrequentieplan van de Duitstalige Gemeenschap in de radio-omroep-frequentiebanden III, IV en V en tot regelin

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014204618 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014042007 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014204615 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs algemeen beheer (niveau A3) voor het Algemeen Rijksarchief en de Rijksarchieven in de Provinciën (ANG14250) Na de selectie wordt een lijst met alle geslaagden aangelegd, die één jaar ge(...) Naas type bericht van selor prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014204709 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** ****-**** ****-****-**** **** vergelijkende selectie van **** ****-**** ****-****-**** niveau **** voor de **** (****'**** **** des **** **** et des ****(...) Er zijn

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 18/07/2014 numac 2014042407 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2014
^