B.S. Index van de publicaties van 29 juli 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014204095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeids type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014204842 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ter dekking van extra investeringskosten van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014204666 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 74 van de programmawet van 27 december 2012 type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014018190 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014024278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de huisartsen in het kader van de uitvoering van het nationale plan 2010-2014 ter bestrijding van intrafamiliaal geweld wetenschappelijk t type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009415 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek i type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014009423 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels inzake de verkiezing van de vertegenwoordigers van de Raad van procureurs des Konings en van de Raad van arbeidsauditeurs in het College van het openbaar ministerie bedoeld in artikel 184, § 1,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor de personeelsleden die werkzaam zijn in het Agentschap Plantentuin Meise type ministerieel besluit prom. 10/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014024277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2014 houdende benoeming van een lid van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen type ministerieel besluit prom. 28/04/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014024264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « La Fête à la Vie », voor de organisatie van een dag van fondsenwerving ten voordele van de « Agence francophone belge de l'Ostéogénèse imparfaite » type ministerieel besluit prom. 16/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014011474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende instructie aan de netbeheerder om een aanvullend volume van strategische reserve te contracteren vanaf 1 november 2014 type ministerieel besluit prom. 25/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014018272 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de maïswortelboorder, Diabrotica virgifera Le Conte type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging van het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Rijksdienst voor pensioenen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014204660 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014204716 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen

protocol

type protocol prom. 04/07/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014036467 bron vlaamse overheid, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsprotocol tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van artikel 9 van het samenwerkingsprotocol van 6 december 2005 met betrekking tot de heffing in de sector van de melk en de zuivelprodu

document

type document prom. -- pub. 29/07/2014 numac 2014203377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van leden van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 mei 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 25 maart 2014 : worden benoemd 1. als verte type document prom. -- pub. 29/07/2014 numac 2014203979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 worden

arrest

type arrest prom. 30/06/2014 pub. 29/07/2014 numac 2014022424 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot wijziging van het besluit van het Algemeen beheerscomité van 1 januari 2014 tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/07/2014 numac 2014018145 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Elfde lijst van de apothekers en geneesheren erkend als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting volgens artikel 13,

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/07/2014 numac 2014031650 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als archeologisch vorser Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juni 2014 wordt het « Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine de l'Université libre de Bruxelles » erkend als archeologisch vorser voor een

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2014 numac 2014204866 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts databases De vergelijkende selectie van Nederlandstalige experts databases (niveau B) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (ANG14226) werd afgesloten op 24 juli 2014. Er zijn (...) type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2014 numac 2014204833 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attachés subsidies en **** **** vergelijkende selectie van **** attachés subsidies en **** (niveau ****) voor de **** **** Integratie(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 29/07/2014 numac 2014204844 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectleider ICT (niveau A2) voor het FAVV (ANG14269) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een (...) Toelaatb
^