B.S. Index van de publicaties van 31 juli 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014204445 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 81/2014 van 22 mei 2014 Rolnummer : 5662 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 10 van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de pensioenen van het benoemd personeel van de plaatselijke besturen, gesteld door d Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen uit de subsector breigoednijverheid en die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oo type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling, gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronde type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsove type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de diamantnijverhei type koninklijk besluit prom. 05/05/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 49.000 euro aan de VZW "Inter-Environnement Wallonie" type koninklijk besluit prom. 05/05/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014024257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 49.000 euro aan de VZW "Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen" type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014018268 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake keuring, controle en certificering Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de vaststelling van de voorwaarden waaronder het Federaal Het be type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014018266 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de permanente vorming van de apothekers van de voor het publiek opengestelde officina's type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204657 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de productie van staalproducten bestemd voor de automobielmarkt, in het bijzonder door de verwerking door het warm- en koudwalsen van half-afgewerkte product type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarde type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkeri type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling met mobiele en wisselende werkplaatsen, gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw r type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014003321 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/07/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204673 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 45 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 08/04/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Faculté de Médecine van de ULB, voor de organisatie van een reflectiedag rond het thema "Interruption volontaire de grossesse en Europe : un droit menacé" type ministerieel besluit prom. 09/04/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014024265 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Académie royale de médecine de Belgique

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/02/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014201947 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand en tot opheffing van h

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/04/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot oprichting van de "Société wallonne de Financement complémentaire des Infra

decreet

type decreet prom. 06/05/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 december 2013 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen type decreet prom. 05/05/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204327 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot erkenning en ondersteuning van sociale trefpunten type decreet prom. 06/05/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 januari 2014 tussen de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014204740 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 juni 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 juni 2014, heeft de nv van publ b. Bij type bericht prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014204511 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 7 mei 2014 in zake A.T. tegen het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hoei, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Arti type bericht prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014204565 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 juni 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 juni 2014, heeft Sabine Orban de X Die za type bericht prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014204739 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 16 juni 2014 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 18 juni 2014, zijn beroepe b. Bij

document

type document prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014204674 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 18 april 2013, wordt de heer Marc Bauvin, directeur, vanaf 1 juli 2014 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 17 juni 2013, wordt de heer Louis Lion, eerste attach Bij besluit v type document prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014204427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Bij besluit van de Directeur-generaal van 27 juni 2014, dat in werking treedt de dag waarop h worden

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014000554 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2014, 2de editie, blz. 40233, dient men te lezen : Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, wordt met ingang van 1 april 2014, Mevr. SRAN, Vran, bevorderd in de titel v type erratum prom. 18/10/2013 pub. 31/07/2014 numac 2014022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014009383 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 mei 2014, wordt Mevrouw Lydia MATASSI, met ingang van 21 januari 2014, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Overeenk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014022410 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor heelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014 - de d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014009437 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2014 : - pagina 55953, inzake de benoeming van Mevr. Carette C., tot gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, dienen - pagina

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 31/07/2014 numac 2014204330 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties van het beheerscomité van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014011471 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning Productie van elektriciteit. - EP-2013-0039-1 Bij ministerieel besluit van 14 juli 2014 wordt een individuele vergunning verleend aan de n.v. eni Power Generation voor de bouw van een installatie voor de productie van e

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014204447 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 84/2014 van 22 mei 2014 Rolnummer : 5692 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 13 en 14 van afdeling 2bis van boek III, titel VIII, hoofdst(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. A

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014204920 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** inspecteurs dierenartsen De vergelijkende selectie van **** inspecteurs dierenartsen (niveau ****) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de ****(...) Er zijn 7 type bericht van selor prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014204919 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché budget en beheerscontrole De vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché budget en beheerscontrole (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ((...) Er is type bericht van selor prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014204918 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financial managers Wetenschappelijk Projectbeheer (niveau A1) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (ANG14256) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die (...) Naast d

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/07/2014 numac 2014040307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2014 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2014, 100.55 punten bedraagt, tegenover 10 Het gez
^