B.S. Index van de publicaties van 1 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014007208 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse wetten wat de vrijwillige militaire inzet betreft type wet prom. 27/05/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014015138 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Europese Unie binnen het meerjarig financ

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014011406 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de informatie- en administratieve verplichtingen met betrekking tot de biobrandstoffen van categorie B en C in overeenstemming met de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de type koninklijk besluit prom. 22/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014007338 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten wat de vrijwillige militaire inzet betreft type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 29, 38, 65 en 100 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering toegekend in geval van een overlevingspensioen type koninklijk besluit prom. 10/04/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014024220 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 in het kader van de ontwikkeling van « Ev

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 70 en 71 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de overgangsuitkering toegekend in geval van een overlevingsp type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204736 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 34 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 16/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204734 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 31 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204733 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 30 tot toekenning van de erkenning als auteur van haalbaarheidsonderzoeken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036475 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204825 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 tot instelling van een bank van gegevens uit authentieke bronnen betreffende de non-profit tewerkstelling in Wallonië, met name het Kadaster van de non-profit tewerkstelling type besluit van de waalse regering prom. 19/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204826 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 tot instelling van een bank van gegevens uit authentieke bronnen betreffende de non-profit tewerkstelling in Wallonië, met name het Kadaster van de non-profit tewerkstelling

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204614 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 11 juni 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 12 juni 2014, is beroep tot gehele b. Bij type bericht prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204710 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 juni 2014, is beroep tot vernietig Die zaa type bericht prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204708 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 juni 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 juni 2014, heeft de vzw « Liga van Die za type bericht prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204599 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 mei 2014 in zake Anne-Françoise Vangansbergt tegen de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 juni 2014, « Sch type bericht prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014018269 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv SAGEVAS c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat bes type bericht prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014018273 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Bij type bericht prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204712 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 juni 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 juli 2014, is beroep tot vernietigi Die za

erratum

type erratum prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 169 van 12 juni 2014, wordt volgende wijziging aangebracht : - blz. 44681 het volgende leze Paritair

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204895 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 is Mevr. Royaux, F., raadsheer in het hof van beroep te Luik, benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij koninkli

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204560 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de ministers type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204564 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de kanselarij van de Regering bij de Minister-President type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204563 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de samenstelling en de werking van de kabinetten van de regeringsleden alsmede betreffende de personeelsleden van de diensten van de Regering aangewezen om in het kabinet van een lid van de Federale Regering mee te werk type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204562 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de Regering op wier instigatie de rechtsgedingen van de Duitstalige Gemeenschap gevoerd worden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204559 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 30/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204561 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot regeling van de ondertekening van de rechtshandelingen van de Regering

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014011479 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2014-0038-A Bij ministerieel besluit van 18 juli 2014 wordt aan Eni S.p.A. een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepalingen van type vergunning prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014011478 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-062 Bij ministerieel besluit van 18 juli 2014 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Eni S.p.A., overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 juni

erkenning

type erkenning prom. 02/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204737 bron waalse overheidsdienst 35 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type erkenning prom. 18/06/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014204738 bron waalse overheidsdienst 36 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204931 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** artsen-**** medische evaluatie De vergelijkende selectie van **** artsen-**** medische evaluatie (****/****) voor het **** voor Ziekte- en In(...) Er zijn 2 **** type bericht van selor prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204933 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen-onderzoekers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen-onderzoekers (Brussel) (niveau A2) (m/v) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ANG14206) (...) Er zijn 5 type bericht van selor prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204932 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen-experten geneesmiddelen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen-experten geneesmiddelen (m/v) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ANG14205(...) Er zijn 2 ge type bericht van selor prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204934 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen-onderzoekers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen-onderzoekers (Gent en Antwerpen) (niveau A2) (m/v) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsver(...) Er zijn 4 geslaagden type bericht van selor prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204948 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG14240) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereiste(...) 1. Verei type bericht van selor prom. -- pub. 01/08/2014 numac 2014204952 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medisch laboratoriumtechnologen (m/v) (niveau B) voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (ANG14257) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, (...) Naast deze lijst van
^