B.S. Index van de publicaties van 8 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/08/2013 pub. 08/08/2014 numac 2013015216 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen te Genève op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 94ste zitting (2) type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen te New York op 10 december 2008 (2) (3) (4) type wet prom. 08/12/2013 pub. 08/08/2014 numac 2014000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot aanpassing van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996 betreffende he

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014011449 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in het kader van het project "Hervestiging van vluchtelingen" type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2006 houdende vaststelling van het maximum aantal diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024233 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de lijst van zware medische apparatuur in de zin van artikel 52 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, toepasselijk worden verklaard op het netwerk `beroertezorg' type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van zorgprogramma's zoals bedoeld in artikel 12 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024232 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal PET-scanners en diensten nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld, dat uitgebaat mag worden type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst nucleaire geneeskunde waarin een PET-scanner wordt opgesteld moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische di type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, toepasselijk worden verklaard op de functie `zeldzame ziekten' type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, toepasselijk worden verklaard op het netwerk `zeldzame ziekten' type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, toepasselijk worden verklaard op de referentiecentra `zeldzame ziekten', ook `expertisecentra' genoemd type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de karakteristieken voor het aanwijzen van referentiecentra `zeldzame ziekten', `expertisecentra' genoemd, binnen de erkende functies `zeldzame ziekten' type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk `zeldzame ziekten' type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024310 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de erkenningsnormen voor het netwerk `beroertezorg' type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 08/08/2014 numac 2014009399 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » en « Service de type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014007345 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de deelstanden "in operationele inzet", "in hulpverlening" en "in militaire bijstand" type koninklijk besluit prom. 22/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014007339 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2014-2015 en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014002049 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de erkenning van aanmeldingsdiensten voor digitale overheidstoepassingen die gebruik maken van niet-verbonden aanmeldingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024248 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan een functie `zeldzame ziekten' moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van bijzondere beroepsbekwaamheden voor kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204088 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014 wordt de heer François Vandamme, adviseur generaal klasse A4, met ingang van 1 mei 2015, eervol ontslag verleend uit zijn functies. type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging en opheffing van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers voor rekening van bepaalde pub

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/03/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204860 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 26/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204285 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 25 juni 2012 houdende regeling van specifieke steunmaatregelen die een meerwaarde opleveren voor het landbouwmilieu ter uitvoering van artikel 2decies tot en met 2duodecies type ministerieel besluit prom. 24/03/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204859 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 08 van organisatieafdeling 09 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024311 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de respiratoire kinesitherapie type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de cardiovasculaire kinesitherapie type ministerieel besluit prom. 24/03/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204908 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 32 van de organisatieafdelingen 16 en 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204939 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 juni 2014 wordt de NV "Mattheeuws Eric Transport" Trans vanaf 12 juni 2014 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 12 juni 2014 w Bij ministerieel besluit type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204289 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 en 3 van het ministerieel besluit van 4 mei 2012 houdende de benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de type ministerieel besluit prom. 08/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024297 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Wetenschappelijk Comité REACH, opgericht krachtens artikel 3, § 3 van het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussel type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de neurologische kinesitherapie type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de manuele therapie type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035511 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van technologietransfer door instellingen van hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035503 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot operationalisering van de Vlaamse Vereniging voor ICT-personeel

decreet

type decreet prom. 04/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoördinerend en -faciliterend c type decreet prom. 28/03/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035461 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberr type decreet prom. 04/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035496 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de kaderovereenkomst inzake een partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Mongolië, anderzijds, ondertekend in Ulaanbaatar op 30 april 2013 type decreet prom. 28/03/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035460 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, ondertekend in Tegucigalpa op 29 juni 2012 type decreet prom. 04/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035498 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol van Nagoya-Kuala Lumpur inzake aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/08/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014011486 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende de interpretatie van artikel 3, 3°, 2de streepje van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en artikel 57quinquies van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maat type omzendbrief prom. 22/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014000625 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief waarbij uitleg verschaft wordt bij de nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties

protocol

type protocol prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014024267 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Protocolakkoord `HCV-Plan' Gelet op de specifieke bevoegdheden waarover de Federale overheid en de Overheden bedoeld in artikel 128, 130 en 135 van de Grondwet, hierna `de Gemeenschappen' genoemd, beschikken op het gebied van het gezondheidsbele Overweg

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204865 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 mei 2014 in zake de bvba « Gardiennage, Protection, Dissuasion, Surveillance » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie(...) « Schend type bericht prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014011407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht met betrekking tot de goedkeuring van de norm inzake de toepassing van de norm ISQC 1 in België Overeenkomstig de bepalingen van artikel 30 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en org De no type bericht prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014011485 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-14/0018 : Etablissementen Fr. Colruyt NV/het management van kledingketen ZEB Op 28 juli 2014, ontving de auditeur Volgens type bericht prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204927 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 juni 2014 in zake P. D.V. tegen B.B. en Mr. Caroline Talloen in haar hoedanigheid van voogd ad hoc over Y. D.V., waarvan de expeditie ter griffie va « Sch type bericht prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204928 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 30 mei 2014 in zake het openbaar ministerie tegen F. V.E. en anderen en het openbaar ministerie tegen de nv « B. » en anderen, waarvan de expeditie ter « Sc type bericht prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204924 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 3 juli 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 juli 2014, is beroep tot vernietigin Die za

document

type document prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Brussel Franstalig Op 19 juni 2014 werd de heer Van den Steen, Jean-Paul, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel Franstalig, door de voorzitter van deze rechtbank aangew type document prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Charleroi-Bergen, afdeling Charleroi Op 30 juni 2014 werd de heer Pessese, Daniel, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi-Bergen, afdeling Charleroi, door de voorzitte Dit man type document prom. 14/03/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035491 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204990 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Brussel Franstalig Op 19 juni 2014, werd de heer Jacques, Paul, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel Franstalig, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om he type document prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Charleroi-Bergen, afdeling Charleroi Op 30 juni 2014, werd de heer Tinsy, Adrien, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi-Bergen, afdeling Charleroi, door de voorzitter Dit man type document prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Brussel Franstalig Op 19 juni 2014 werd de heer Parmentier, Maurice, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Brussel Franstalig, door de voorzitter van deze rechtbank aa

erratum

type erratum prom. 01/07/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014204827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 1991 tot vaststelling van de vergoedingen voor administratiekosten van de uitbetalingsinstellingen belast met de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014007175 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 197 van 21 december 2013 : Hebben de volgende benoemingen plaats in de categorie van de beroepsofficieren op 26 december In de gra

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014009442 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014, in werking tredend op 31 augustus 2014 's avonds, is Mevr. Breuse, B., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht Dour-Colfontaine, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrok Bij minist

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204926 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 17 juni 2014 in zake het Vlaamse Gewest tegen Jean-Marie Verschelden, in zijn hoedanigheid van curator over het faillissement van de nv « Sublima », wa « S

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014 wordt Mevr. Anouk Pattyn met ingang van 1 mei 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3, met als titel adviseur en ranginneming op 1 mei 2013. type benoemingen prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014 wordt Mevr. Brigitte Roefs met ingang van 1 mei 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3, met als titel adviseur en ranginneming op 1 mei 2013. Een beroep tot nietigverklar type benoemingen prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juli 2014 wordt de heer Frédéric Nollet met ingang van 1 juni 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3, met als titel adviseur en ranginneming op 1 juin 2013. type benoemingen prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014204648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juli 2014 wordt Mevr. Sophie Vlieghe met ingang van 1 mei 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 mei 2013.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014205040 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur belast met de Directie klantendienst en juridische dienstverlening voor de « Commission wallonne pour l'Energie » (CWaPE) (AFW14704) Toelaatbaarheidsvereisten : De deelnemingsvereisten zijn een absolute vereist(...) • Houd type bericht van selor prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014205037 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur belast met de Technische directie gas en elektriciteit voor de « Commission wallonne pour l'Energie » (CWaPE) (AFW14701) Toelaatbaarheidsvereisten : De deelnemingsvereisten zijn een absolute vereiste voor deeln(...) • houd type bericht van selor prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014205038 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur belast met de Directie voor sociaaleconomische en tarifaire aangelegenheden voor de « Commission wallonne pour l'Energie » (CWaPE) (AFW14702) Toelaatbaarheidsvereisten : De deelnemingsvereisten zijn een absolut(...) • houd type bericht van selor prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014205019 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige dataminers (niveau A) voor de FOD Financiën en de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG14252) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijf(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014205030 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via federale mobiliteit van Nederlandstalige architect-diensthoofden Beheer van de gebouwen en het patrimonium (niveau A3) voor de FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking (MNG14023) N(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014205018 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dataminers (niveau A) voor de FOD Financiën en de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG14262) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig (...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 08/08/2014 numac 2014205039 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur belast met de Directie voor de bevordering van de milieuvriendelijke elektriciteit voor de Commission Wallonne pour l'Energie (CWaPE) (AFW14703) Toelaatbaarheidsvereisten : De deelnemingsvereisten zijn een abso(...) • Houder
^