B.S. Index van de publicaties van 11 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/08/2014 numac 2014204573 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest ****. 92/2014 van 12 juni 2014 **** : 5677 In zake : de **** vraag over artikel 6 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, **** **** **** type wet prom. 20/11/2013 pub. 11/08/2014 numac 2014000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek XV, "Rechtshandhaving" in het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2013 pub. 11/08/2014 numac 2014000229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014011429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering in de sector elektronische communicatie van artikel 13 van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014204661 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014022443 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de hervorming van het overlevingspensioen en van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2014 numac 2014011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014 wordt aan de heer Paul PAEPE, attaché bij de Algemene Directie Energie, met ingang van 1 januari 2015, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerecht De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2014 numac 2014011437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 3 juni 2014 wordt aan de heer Johan ISSELEE, adviseur bij de Algemene Directie Mededinging, met ingang van 1 mei 2015, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij ger De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/08/2014 numac 2014205002 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 november 2013, dat in werking treedt op 14 augustus 2014, is aan Mevr. D'Haeyer, A., ontslag verleend uit haar ambt van notaris ter standplaats Charleroi . Het is haar (...) Het beroep tot nietigverklaring van de v type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 11/08/2014 numac 2014000292 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het federaal reductieprogramma van pesticiden voor de periode 2013-2017. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 11/08/2014 numac 2014000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 24/02/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014000294 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, &****; 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de **** en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot **** type koninklijk besluit prom. 25/02/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014000293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 9 januari 2012 tot wijziging van artikel 6, &****; 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de **** en de ver

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035678 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het tweede projectuitvoeringsplan van het natuurinrichtingsproject Dijlevallei ten zuiden van Leuven type ministerieel besluit prom. 24/07/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014036481 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de lijst van getalenteerde sporters en houdende de vaststelling van de toelage voor de sportmedische keuring en begeleiding voor elke getalenteerde sporter inzake medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 01/08/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014036482 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 november 2013 houdende vaststelling van de verboden lijst type ministerieel besluit prom. 30/01/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014000306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de vierdagenweek met of zonder premie voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035766 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 5 van het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 type ministerieel besluit prom. 28/03/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014204909 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 09/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014204911 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04, 06, 25, 31, 32, 41 en 42 van organisatieafdelingen 09, 10, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 28/03/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014204910 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 09/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014204912 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035655 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de maxima voor de toekenning van een bijkomend puntengewicht per vestigingsplaats aan de academische bachelor- en masteropleidingen in het studiegebied Audiovisuele en beeldende kunst van de LUCA School type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035683 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035681 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035677 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van twee contractuele personeelsleden van de Vlaamse Landmaatschappij aan het Agentschap voor Facilitair Management type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035659 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende 1e herverdeling 2014 van provisies werk vanuit begrotingsartikel JB0/1JB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035656 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van niet-programmeerbare structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014035650 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 11/08/2014 numac 2014204971 bron waalse overheidsdienst Energie Bij besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 wordt de NV Solar Chest erkend als rechstpersoon belast met het in reserve plaatsen van groene certificaten overeenkomstig artikel 42 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de org Bij min

decreet

type decreet prom. 11/04/2014 pub. 11/08/2014 numac 2014029370 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van verschillende bepalingen inzake hoger onderwijs

erratum

type erratum prom. -- pub. 11/08/2014 numac 2014000630 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit d.d. 4 juli 2014 houdende aanwijzing en hernieuwing in het mandaat van bijzitter-personeelslid van de politiediensten bij de Kamers van de Tuchtraad van de geïntegreerde politie. Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 jul type erratum prom. -- pub. 11/08/2014 numac 2014024254 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu 20 MAART 2014. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014, nr. 93, akte nr. 2014/24098, bladzijde 27157, bijlage 2, dient de kaart als volgt beschouwd te worden, c Voor d

lijst

type lijst prom. -- pub. 11/08/2014 numac 2014009433 bron federale overheidsdienst justitie Lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en de tuchtrechtbank in hoger beroep Bij ministerieel besluit van 2 juli 2014 werden de volgende leden van het gerechtspersoneel aangewezen als ass - voor

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 11/08/2014 numac 2014009439 bron federale overheidsdienst justitie Tuchtrechtbank en tuchtrechtbank in hoger beroep. - Tweede oproep tot het gerechtspersoneel van niveau A en B en tot de personeelsleden die aangewezen zijn in de Nationale Tuchtraad ten einde de tuchtrechtbanken en de tuchtrechtbanken in hoger bero Het

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 11/08/2014 numac 2014204572 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 89/2014 van 12 juni 2014 Rolnummer : 5636 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 324ter,
^