B.S. Index van de publicaties van 13 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/12/2013 pub. 13/08/2014 numac 2014000529 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring type wet prom. 05/05/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014015161 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Parijs op 16 december 2009 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014003310 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de kosten van de Nationale Bank van België verbonden aan de uitgebreide beoordeling, inclusief balansbeoordeling, bedoeld in artikel 33, paragraaf 4, van Verordening nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014014362 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014204477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014204369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014200506 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014200392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014200353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het manueel oogsten van tuinbouwproducten type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en tot voorschrift van de inschrijving in het **** van **** type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de productie van de potgrond, schors en bodemverbetere type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207199 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor seizoen- en gelegenh type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar in het inplant type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van risicogroepen in de ondernemingen waar type koninklijk besluit prom. 14/02/2014 pub. 13/08/2014 numac 2013207143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werkne type koninklijk besluit prom. 22/10/2013 pub. 13/08/2014 numac 2014000525 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de melding van feiten die een misdaad of een wanbedrijf opleveren, begaan door een persoon die een functie uitoefent zoals bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014204915 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 05, 06 en 15 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014035676 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van attest, van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid type ministerieel besluit prom. 16/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014200955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vaste operationele Commissie van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014009426 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014204476 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het zaalmanagement en sommeliertechnieken' type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014204483 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer in een terminal' type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014204484 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie 'Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer via het spoor' type besluit van de vlaamse regering prom. 28/03/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014035501 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-E/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014035480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de inplanting van de gasvervoerinstallaties van de NV Fluxys gelegen in het openbaar domein van het Vlaamse Gewest op het grondgebied van Machelen, de type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014204488 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Fire Safety Engineering type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014204475 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het energiemanagement als nieuwe opleiding van de Hogeschool West-Vlaanderen

decreet

type decreet prom. 25/04/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014035614 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

document

type document prom. -- pub. 13/08/2014 numac 2014204370 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 27 juni 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staats worden type document prom. 26/03/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014035481 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 13/08/2014 numac 2014204937 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik wordt de he

erratum

type erratum prom. 15/07/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/08/2014 numac 2014204083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Hernieuwing en wijziging van de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde bedoeld in artikel 6 van de wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde De hieronder geno VAN DHE

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 13/08/2014 numac 2014203792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. - Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 4 juni 2014 is het laboratorium van de « Inspectorate for Labour And Environment » van Defensie, Kwar Groep type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 13/08/2014 numac 2014204086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming. - Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 16 juni 2014 is de NV Asbestlaboratorium TRANSLAB TEC, Gentsesteenweg 12A, te 9240 Zele, erkend gewor Groep:

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 13/08/2014 numac 2014205035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
^