B.S. Index van de publicaties van 14 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/08/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000217 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft. - Duitse vert type wet prom. -- pub. 14/08/2014 numac 2014009409 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** type wet prom. -- pub. 14/08/2014 numac 2014009406 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 18 juni 2014 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****; en de **** **** **** type wet prom. -- pub. 14/08/2014 numac 2014041308 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 17/03/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 11/07/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake. - Duitse vertaling type wet prom. 23/05/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat, van de gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen type wet prom. 02/06/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000368 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire rechtsmacht, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014202001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, ter vastlegging van het bedrag en ter bepaling van de betaling van de bijd type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014202544 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014202454 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waals Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014202231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014202450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen verschuldigd aan het "Fonds voor type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014202212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de werkgeversbijdrage voor de risicogroepen verschuldigd aan het type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014202004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014200389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, inzake outplacement type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014201997 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten tussen de woon type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014202003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de vormingsinspanningen in de banksector voor 2013 type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014201996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001 inzake tijdskred type koninklijk besluit prom. 02/07/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014024296 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de uitvoering van de controles op de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezo type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014202543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, ter definitie van de risicogroepen voor de periode 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de minimale voorwaarden van de risicoanalyse bedoeld in artikel 5, derde lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/08/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014000632 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. 05/08/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014000633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1989 tot erkenning van de instellingen die gemachtigd zijn dotaties te ontvangen voor de financiering van de politieke partijen type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014202674 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de tussenkomst van het "Sociaal Fonds van de betonindustrie" i type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensc type koninklijk besluit prom. 17/06/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 17 september 2000 tot bepaling van de procedure van schorsing en schrapping uit het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de Controledienst voor de Verzekeringen voor wa type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1963 tot samenstelling van de commissies belast met het onderhandelen over en het sluiten van de nationale overeenkomsten in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014011482 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en tot wijziging van het koninklijk be type koninklijk besluit prom. 17/06/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014022441 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2000 tot vaststelling van de voorwaarden en het tarief voor geneeskundige verzorging toepasselijk inzake arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014202548 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeens type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014201998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014205021 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van het bedrag en de modaliteiten van de vergoeding van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat in het kader van het meerjarenactieplan betreffende de permanente bewoning van toeristische uitrustingen de ins type ministerieel besluit prom. 06/05/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014204916 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 14, 15 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 08/02/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Consultatieve Commissie, opgericht krachtens artikel 74 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen, en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014204917 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014027225 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot indeling van de parkeerplaatsen die langs de autosnelwegen liggen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014204373 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek inzake buurtwegen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

decreet

type decreet prom. 03/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014029368 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het stelsel van normen inzake creatie en behoud van opties in het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan type decreet prom. 03/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 maart 2006 betreffende het instellen, bevorderen en versterken van samenwerkingsverbanden tussen Cultuur en Onderwijs type decreet prom. 11/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van de erkenning en de subsidiering van een interuniversitaire vereniging tot ondersteuning van de sportprestatie type decreet prom. 03/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de beeldende kunsten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035582 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Albanië betreffende het internationaal wegvervoer, ondertekend in Tirana op 25 april 2006 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014035670 bron vlaamse overheid Decreet houdende de werk- en zorgtrajecten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/07/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 81 betreffende het algemene referentiekader van `Bijzondere Bijstand' in de lokale politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/08/2014 numac 2014204713 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 juni 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juli 2014, is beroep tot vernietigi Die zaa

document

type document prom. -- pub. 14/08/2014 numac 2014204290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het glasbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 13 juni 2014, dat in werking treedt op 23 juni 2014, w Paritair C

arrest

type arrest prom. 06/08/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014022446 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2014

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/2014 numac 2014205003 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Hoogstraten : 1 vanaf 21 januari 2015 - Meerhout : 1 ( in associatie) vanaf 28 februari 2015 Brussel (grondgebied van het vierde kanton) : 2 (waarvan 1 (...) - Sint-Jans-Molenbeek : 1 - Zele type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/2014 numac 2014000585 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van een personeelslid van de politiediensten als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van Antwerpen Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten de o a) Vaca

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/08/2014 numac 2014018267 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 7,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/08/2014 numac 2014205113 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** artsen-**** medische ongevallen, De vergelijkende selectie van **** artsen-**** medische ongevallen (****/****) voor het **** voor ziekte- en ****(...) Er is 1 **** type bericht van selor prom. -- pub. 14/08/2014 numac 2014204230 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés overheidsopdrachten (niveau A2) voor de FOD Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie (AFG14230) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die é(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 14/08/2014 numac 2014205127 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bibliotheekdeskundigen (niveau B), voor de Koninklijke Bibliotheek van België (ANG14271) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) Toelaat

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 14/08/2014 numac 2014043007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 08/07/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014003279 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Shopping Time", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^