B.S. Index van de publicaties van 18 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van het Boek XIII "Overleg", in het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 13/01/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 17/08/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot creatie van het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen en tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000609 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van de gezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 04/04/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. - Duitse vertaling type wet prom. 14/03/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. - Duitse vertaling type wet prom. 26/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000583 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van artikel XII.5 in het Boek XII, "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 10/07/2008 pub. 18/08/2014 numac 2014000532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de erkenning van diploma's betreffende het hoger onderwijs in de Europese Regio, gedaan te Lissabon op 11 april 1997. - Duitse vertaling type wet prom. 09/03/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waara type wet prom. 15/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000565 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek XII, "Recht van de elektronische economie", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek XII, in de Boeken I en XV van type wet prom. 24/10/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het sociaal statuut van bepaalde categorieën van personen die een publiek mandaat uitoefenen. - Duitse vertaling type wet prom. 22/11/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen. - Duitse vertaling type wet prom. 13/01/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/04/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000521 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 31, 39, 46, 48, 51, 53, 54 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 05/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014205036 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Besluit houdende aanduiding van de leden van de Medische Jury in toepassing van artikel 54.9 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar v type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Vrijwillig beëindigen mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 5 augustus 2014 wordt aan de heer BREYDELS Luc, op zijn verzoek, het vrijwillig beëindigen van zijn mandaat van korpschef van de lokale politie van de p type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 4 augustus 2014 wordt de aanwijzing van de heer BOGAERTS Yves als korpschef van de lokale politie van de politiezone MECHELEN voor vijf jaar hernieuwd met in type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014024239 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014012139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het maritiem arbeidscertificaat, en de conformiteitsverklaring voor maritieme arbeid bedoeld in Titel 2 van de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffe type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 19 type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204593 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de klachtenprocedure aan boord van schepen die onder Belgische vlag varen en tot vaststelling van het model van klachtenformulier type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014018276 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende de erkenning van de laboratoria die analyses uitvoeren in verband met de veiligheid van de voedselketen type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204594 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 en haar uitvoeringsbesluiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014011431 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Aanstelling van een titularis van een managementfunctie N-1 Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 wordt de heer Renaat SCHROOTEN, met ingang van 1 december 2014, aangewezen als titularis van de managementfunctie-1 Overeenkom type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014003329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, wat betreft de omzetting van de aftrek van giften in een belastingvermindering en wat betreft de bepalingen inzake de erkenning van instellingen die giften kunnen ontvangen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014009445 bron federale overheidsdienst justitie Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Aanpassing van de bedragen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de ju 1. 822 x 1 type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014007311 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot instelling van een erediploma "Stad of Gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1914-1918" met een bijpassend herinneringslint type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014003316 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen en tot wijziging type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14 van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 15/12/2009 pub. 18/08/2014 numac 2014000511 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/12/2009 pub. 18/08/2014 numac 2014000512 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/01/2010 pub. 18/08/2014 numac 2014000513 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/03/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2003 houdende regeling van bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor waardeverv type koninklijk besluit prom. 02/06/2010 pub. 18/08/2014 numac 2014000514 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duits type koninklijk besluit prom. 26/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 19/12/2010 pub. 18/08/2014 numac 2014000515 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 14, 15 en 20 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 23/03/2011 pub. 18/08/2014 numac 2014000516 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 47 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. 09/01/2012 pub. 18/08/2014 numac 2014000517 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/07/2012 pub. 18/08/2014 numac 2014000518 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 28/02/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000474 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten bijstaan door een vertrouwenspe type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000523 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/11/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000522 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 54 van 25 februari 1996 met betrekking tot de andere regeling van entrepot dan douane-entrepot bedoeld in artikel 39quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duits type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000524 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/03/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000520 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/12/2012 pub. 18/08/2014 numac 2014000519 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/12/2009 pub. 18/08/2014 numac 2014000510 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3, 4, 7, 10, 18, 22, 31 en 54 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling van uittreksels

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014036472 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de verdeling van de Gewestwaarborg toegestaan in de periode van 1 juli 2014 tot 31 december 2014 aan de erkende kredietmaatschappijen voor de aflossing van de hoofdsom en de interesten van de kredieten bestemd voor de fina type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014035920 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van het natuurinrichtingsproject De Liereman type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse ve type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204940 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204941 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 41 van organisatieafdeling 16 en programma 31 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204942 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204237 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot delegatie van bepaalde bevoegdheden aan de leidend ambtenaar van het departement werk en sociale economie type ministerieel besluit prom. 23/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014007346 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de steden of gemeenten die in aanmerking komen voor de toekenning van het erediploma "Stad of Gemeente slachtoffer van oorlogsfeiten 1914-1918" met een bijpassend herinneringslint type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204943 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 05, 06 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 20/12/2007 pub. 18/08/2014 numac 2014000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014205024 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 juni 2014 wordt artikel 1,

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014035579 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3.1.0.0.3 van het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014035583 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van de relanceprovisie ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-X-2-C/PR - basisallocatie CB0 CB026 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/01/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 77 betreffende de facturatiemodaliteiten door de lokale politiekorpsen aan de federale politie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 13/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000339 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van de artikelen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden tot ****, die door **** type omzendbrief prom. 21/03/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 36ter betreffende de schadeloosstelling van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. 04/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014018262 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende de validatie van diagnostische reagentia voor infectieuze boviene rhinotracheitis bij runderen door het nationale referentielaboratorium type bericht prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014204988 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 mei 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 mei 2014 is een vordering tot uitle Die za

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 22/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204146 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies tot organisatie van de publicatie van de maandelijkse en de kwartaalbegrotingsgegevens en tot aanduiding van de onafhankelijke instelling belast met

programmawet

type programmawet prom. 26/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000555 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

document

type document prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk Museum voor Midden-Afrika 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS Functiebenaming : Operationeel Directeur - Publieksgerichte diensten - S1828 Sommige woorden in de jobomschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. De j 2. FUNCTIECO

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

erratum

type erratum prom. 29/06/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014021104 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst personeel en organisatie en federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek statuut van het federaal **** voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen **** tot uitvoering van artikel 5 van de wet **** type erratum prom. 14/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014011487 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor het Verbruik. - Errata

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014205046 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wetbo(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar type vacante bettreking prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014018274 bron federale wetgevende kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - Oproep tot kandidaten voor de mandaten van expert Met toepassing van artikel 1, 4°, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de co Samens

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014204961 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 13 juni 2014 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen Mr. T. Jammaer, in zijn hoedanigheid van voorlopig bewindvoerder van C.D., waarvan de « 1. type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014204962 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 13 juni 2014 in zake Olga Xanthopoulo tegen Luc de Vogelaere en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 juli 2014, heef « Sche

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014003328 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst. - Personeel en organisatie. - Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober - 1 betrek

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 30 juli 2012 wo Bij be

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014011491 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Domeinconcessie De Algemene Directie Energie van de F.O.D. Economie, K.M.O., Middenstand en Energie ontving een aanvraag van domeinconcessie voor de bouw en uitbating van installaties voor hydro-elektrische energieopslag in de zeegebieden waarin Inlicht

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014205144 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige facility manager De vergelijkende selectie van Franstalige facility manager (adviseur-generaal) (m/v) (niveau A4), voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (AFG14(...) Er is 1 geslaagd. type bericht van selor prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014205126 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** statutair adviseur voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie De vergelijkende selectie van **** statutair adviseur met twee jaar ****(...) Er zijn 4 **** type bericht van selor prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014205123 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs luchtvaart De vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs luchtvaart (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG14223) werd afgesloten op 17 juli 2014. Er zijn 2(...) type bericht van selor prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014204760 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige expert overheidsopdrachten en aankoopbeleid (niveau A1) voor de POD Wetenschapsbeleid (AFG14236) Na de selectie wordt een lijst van 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze l(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014205115 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-deskundige support en operationeel beheer (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13134) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die éé(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014205074 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige artsen-coordinators Research en Medical Practice De vergelijkende selectie van Franstalige artsen-coordinators Research en Medical Practice (niveau A2) voor de Rijksdienst instituut voor ziekte en (...) Er is 1 ge type bericht van selor prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014205117 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalig ICT-deskundige support en operationeel beheer (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG13135) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die één jaa(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014204793 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige expert overheidsopdrachten en aankoopbeleid (niveau A1) voor de POD Wetenschapsbeleid (ANG14238) Na de selectie wordt een lijst van 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast d(...) Toelaatb

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014003331 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « In the Pocket » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 13 juni 2013 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « In the Pocket », een do - v

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 18/08/2014 numac 2014003261 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A4 - Adviseur-generaal bij de diensten van de FOD Financiën I. ONDERWERP Bij toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel worden de vol 1° - 1
^