B.S. Index van de publicaties van 22 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/02/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk Belgie en de Republiek Servië, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010 (2) type wet prom. 05/05/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014015171 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, gedaan te 's-Grave type wet prom. 27/11/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009441 bron federale overheidsdienst justitie Wet dat de tenuitvoerlegging beoogt van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregele type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 201 type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202002 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202547 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 be type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor risicogroepen type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202233 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2014 numac 2014018265 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner, Rue Hayeneux 6 G-029 type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de verlenging van de algemene nationale collectieve type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het brugpensioen vanaf 58 jaar type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2009 bet type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202686 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014203750 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 1979 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van het filmbedrijf type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202229 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, tot invoering van nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor vorming type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014022459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij de erkenning van Baloise Belgium SA om de verzekeringsactiviteiten uit te oefenen zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bi type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2013207132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de tussenkomst in de kosten voor de afgifte van de bestuurd type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202687 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014201992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaa type koninklijk besluit prom. 28/04/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014202223 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende de inspanningen inzake vorming in 2013

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035969 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de advi

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014205079 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 11 april 2014 betreffende de plattelandsontwikkeling en tot opheffing van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 20 november 1991 ter uitvoering van het decreet van 6 juni 1991 betr type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014205133 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type besluit van de waalse regering prom. 12/06/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014205131 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden

decreet

type decreet prom. 28/03/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014035709 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de landinrichting

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/08/2014 numac 2014018281 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De a

document

type document prom. -- pub. 22/08/2014 numac 2014205165 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 augustus 2014, dat Paritair

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014029385 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 37 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 oktober 1993 houdende bezoldigingsregeling van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hul type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 22/08/2014 numac 2014029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van kapper-kapster, schoonheidsspecialist-schoonheidsspecialiste, mecanicien auto-onderhoud en polyvalente automecanicien

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/08/2014 numac 2014009450 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014, in werking tredend op 31 augustus 2014 's avonds, is Mevr. Roziers, A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar a Bij minist

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2014 numac 2014205167 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés externe communicatie (niveau A), voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG14240) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze l(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 22/08/2014 numac 2014205198 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalig methodoloog (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG14253) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lij(...) Toelaatb
^