B.S. Index van de publicaties van 25 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014014359 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot instemming met bepaalde wijzigingen van verscheidene internationale akten aangenomen onder de auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie. - Addendum type wet prom. 22/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014014365 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen en de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de type wet prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014003341 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 19 augustus 2014 wor(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2013 pub. 25/08/2014 numac 2014014579 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen. - Gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014022453 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de algemeen geneeskundigen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het mandaat van voorzi Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014014577 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ontslag van ambtswege Bij koninklijk besluit van 8 juli 2014 wordt de heer ing. Pirson, Pierre, attaché, van ambtswege ontslagen uit zijn functies in de hoedanigheid van Rijksambtenaar, met beëindiging op de dag van 30 juni 2014. type koninklijk besluit prom. 17/07/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014014575 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014018241 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2014 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014018245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014018244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie ten bate van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014018249 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst der bevoegde personen voorzien in artikel 84 en artikel 211 van het koninklijk besluit 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. Twaalfde aanvulling van de lijst gepubliceerd in het Belgisch St nu type koninklijk besluit prom. 30/11/2011 pub. 25/08/2014 numac 2014014578 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften voor de scheepvaartwegen van het Koninkrijk. - Gedeeltelijke vernietiging door de Raad van State type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 25/08/2014 numac 2014014580 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type koninklijk besluit prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011502 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit betreffende de procedures voor ordemaatregelen, sancties en de behandeling van klachten van begunstigden van opvang. - Addendum type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de aangemelde instanties gemachtigd om, als derde partijen, taken uit te voeren die deel uitmaken van de procedure voor de beoordeling en de verificatie van de prestatiebestendigheid van bouwproducten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014204921 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen type ministerieel besluit prom. 19/06/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014011442 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014003342 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen Met toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt de overdracht bekendgemaakt van de gehele portefeuille hypothecaire schu Deze ov type bericht prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014018278 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Eddy COUSIN, Carla STEENS en Robert VAN CAUWENBERGE hebben Deze za

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 15/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014205135 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te del

document

type document prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014204850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 juli 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgi worden

erratum

type erratum prom. 17/07/2013 pub. 25/08/2014 numac 2014003103 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop . - Erratum type erratum prom. 18/07/2013 pub. 25/08/2014 numac 2014003104 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij . - Erratum

arrest

type arrest prom. 11/12/2013 pub. 25/08/2014 numac 2014022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014018240 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2014 : Leopoldsorde Is bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer LHOIR André, adviseur-generaal, wonende te Kraainem . Is b(...) Mevr. PUTSEYS Myriam, atta

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014009459 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2014, pagina 60706 : - dient « Borgloon » vervangen te worden door « Borgworm » in de Nederlandstalige tekst van de vacante pl - die

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014009460 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep na Werd

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/05/2014 pub. 25/08/2014 numac 2014204633 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 november 2010 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de ziekenhuizen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014018204 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 7 april 2014 wordt Mevr. VERLEY, Lesley, met ingang van 1 maart 2014, op het Nederlandstalig taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché bij het federaal agentschap voor g type benoemingen prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014018242 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 27 mei 2014 wordt Mevr. Goedele Alaerts, met ingang van 1 mei 2014, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché in de klasse A1 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gez type benoemingen prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014018275 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2014 : Met ingang v - Mevr. RIGO type benoemingen prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014018243 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 12 juni 2014 wordt de heer Hans Vincke, met ingang van 1 juni 2014, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché in de klasse A1 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gez type benoemingen prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014009252 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de heer CHALLE, Gaël, geboren op 8 maart 1983 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten van Overee type benoemingen prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014018213 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 mei 2014 2014 wordt Mevr. DE FAYS Laurence, met ingang van 1 april 2014, op het Franstalig taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché A2 bij het federaal agentschap vo type benoemingen prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014018113 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 december 2013 wordt de heer GOOSSENS, Xavier, met ingang van 1 november 2013, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het federaal agentschap

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014205121 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de erkende sociale secretariaten van werkgevers en hun bijkantoren op datum van 6 augustus 2014 100 GROUP S - SOCIAAL SECRETARIAAT Sociaal secretariaat voor werkgevers VZW 100 GROUP S - SECRETARIA Secrétariat social agréé d'employeurs A type lijst prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014018270 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 juni 2014 en 30 juni 2014 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de me

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014003334 bron nationale bank van belgie Rapportage-instructies betreffende betalingsstatistieken Het Directiecomité van de Nationale Bank van België, Gelet op Verordening nr. 1409/2013 van de Europese Centrale Bank van 28 november 2013 betreffende betalingsstatistieken (hierna(...) Gelet o

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014204960 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (m/v) (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG14272) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 25/08/2014 numac 2014205017 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige financieel inspecteur (niveau A1) voor de Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen (AFG14227) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die éé(...) Naast
^