B.S. Index van de publicaties van 26 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/08/2014 numac 2014009412 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 18 juni 2014 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** **** type wet prom. -- pub. 26/08/2014 numac 2014205196 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2014 De Federale O De aanv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2014 numac 2014015203 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014 wordt Mevr. Dominique MINEUR ontheven uit haar functie bij het Hoofdbestuur en wordt zij geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Verenigde Arabische Emi Bij k type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014024324 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maa type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2014 numac 2014015205 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014 wordt de heer Charles GHISLAIN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België bij de Heilige Stoel te Rome en wordt toegevoegd bij het Hoofdbestuur. Bij koninklijk Bij koninklij type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2014 numac 2014015204 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014 wordt de heer Sadi BRANCART ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Republiek Colombia en in de Bolivariaanse Republiek Venezuela, met standplaats te Bogota, Bij ko type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/06/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031627 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot beëindiging van de aanstelling van controleurs, bevoegd voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige overtredingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2014 numac 2014031675 bron brussels hoofdstedelijk gewest Effectenstudies Bij ministerieel besluit van 25 juni 2014 werd de NV SGS BELGIUM erkend als opdrachthouder voor de effectenstudies voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het(...) Namens de Brusselse Hoofdstedelijk type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014035560 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 juni 2011 betreffende de keuring van de binneninstallatie en de privéwaterafvoer type ministerieel besluit prom. 16/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014035740 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de opdrachten en van de vergoeding van contactorganisaties in het kader van de toegangspoort integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 16/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014204645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de secretaris van sommige paritaire comités en paritaire subcomités type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2014 numac 2014205111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 16 juli 2014, dat in werking treedt op 1 augustus 2014, wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van de hierna vermelde paritair - Parita type ministerieel besluit prom. 04/08/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014024321 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van contract voorzien in artikel 9 van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid type ministerieel besluit prom. 05/06/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031626 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de formulieren en de periodiciteit van de betalingen in verband met de herhuisvestingstoelage type ministerieel besluit prom. 17/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031587 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 16/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031615 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van IPF POLSKA sp z.o.o. - sp k als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 13/06/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031600 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031603 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot coördinatie van de openbaredienstopdrachten van de operatoren en actoren bij de uitvoering van het waterbeleid en tot oprichting van een Comité van watergebruikers type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031560 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor werken tot behoud van een beschermd goed type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031559 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering van 31 januari 2013 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor de inning en de invordering van bepaalde bedragen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031589 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigd type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/06/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031616 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de g type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031622 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de tenuitvoerbrenging door bijzonder bestemmingsplan van het gebied van gewestelijk belang nr. 15 - Heizel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014031621 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met betrekking tot de leegstaande woningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014035652 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provi type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014035661 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van een bekwaamheidsattest voor het besturen van een langere en zwaardere sleep in het kader van een proefproject type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014203614 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erke

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014027226 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepv

decreet

type decreet prom. 25/04/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014035672 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse Regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de vereniging zonder winstgevend doel Vlaams Audiovisueel Fonds

document

type document prom. -- pub. 26/08/2014 numac 2014204888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socioculturele organisaties Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 juli 2014, dat in werking treedt worden

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/08/2014 numac 2014205216 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige labotechniekers (niveau B), voor het Ministerie van Defensie (ANG14268) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ges(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 26/08/2014 numac 2014205225 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** arts expert medische ongevallen De vergelijkende selectie van **** arts - expert medische ongevallen (niveau ****2), voor het Rijksinstituut voor ziekte- en ****(...) Er zijn 2 type bericht van selor prom. -- pub. 26/08/2014 numac 2014205236 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige system administrator (niveau NBI1), voor het Koninklijk Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis (AFG14196) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldi(...) Toela

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 26/08/2014 numac 2014055298 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, ongehuwd, geboren te ***** op ** ***** ****, zonder Alvorens te
^