B.S. Index van de publicaties van 27 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014009451 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk type wet prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014009430 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 13 juli 2014 is machtiging verleend aan de genaamde Mevr. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014018114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, wordt met ingang van 1 april 2014, Mevr. **** **** bevorderd in de titel van attaché in de klasse ****2 bij de Raad voor **** van de **** **** type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014022448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014022447 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014022455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014 wordt mijnheer Guy JEANFILS, Attaché bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmili Mijnhe type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014003292 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed en schadevergoedingen en gerechtskosten, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsja type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014000607 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 mei 2014 zijn de hierna vermelde Leden van het Europees Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier Mevr. DURANT Isabelle, Ondervoorzitster van het Europees Parlement R De heer BELET Ivo, type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de beroepen of activiteiten die niet beschouwd worden als activiteiten zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014003288 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van al type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014003286 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekk type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014003287 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegr type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014003290 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van al type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014003289 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van al type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014003291 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van al type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014000661 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende het refertedossier van de afdeling "Farmaceutisch-technisch assistent" gevolgd door de uitreiking van het "Kwalificatiegetuigschrift Farmaceutisch- technisch assistent" dat overeenstemt met het kwalificatiegetuigschrift " type ministerieel besluit prom. 20/02/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de werkgroep Frans voor de algemene en technologische humaniora met toepassing van artikel 25, § 2 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van he type ministerieel besluit prom. 24/03/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014204091 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging van de erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van de noodopvangwoningen gelegen in 4837 Baelen, Eupener Str. 191 type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Directeur van het "Conservatoire royal de Liège". - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 25 april 2014 wordt de heer Nathanaël Harcq, geboren op 20 januari 1967 te Namen, aangesteld tot directeur van het "Conservatoire royal d type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Adjunct-directeur van de « Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre ». - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 24 april 2014 wordt Mevr. Barbara Cuglietta, geboren op 27 juni 1975 te Bois-Bernard , aangesteld tot ad(...) type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014029387 bron ministerie van de franse gemeenschap Directeur van het "Conservatoire royal de Bruxelles". - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 7 mei 2014, wordt, vanaf 1 januari 2015 tot 31 december 2019, de heer Frédéric de ROOS, geboren op 31 januari 1958 te Brussel, tot directeu type ministerieel besluit prom. 17/06/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014203883 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair comité van de textielnijverheid en het breiwerk en onder de bevoegdheid v type ministerieel besluit prom. 11/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Bevoegdheidsdelegatie verleend aan de directie van het "Musée de Mariemont" voor de regeling van de erfopvolging van Mevr. Armande Tassier Bij ministerieel besluit van 24 april 2014 wordt ondertekeningsdelegatie verleend aan de operati type ministerieel besluit prom. 26/08/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014022465 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014204699 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 28 april 2014 wordt de NV Talentus voor onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035685 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 21/03/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014036519 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de uitvoering van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

decreet

type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035562 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. "de Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzak type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035580 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, wat betreft de definitie van `topstuk' en tot omzetting van de Verordening nr. 116/2009 van de Raad van 18 december type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035578 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazachstan over het internationaal wegvervoer, ondertekend in Brussel op 5 december 2006 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035706 bron vlaamse overheid Decreet betreffende complexe projecten type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035897 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning type decreet prom. 25/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014035559 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 200 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft het aanwijzen van personen die namens het OCMW in rechte kunnen verschijnen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/07/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014031672 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2015 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014018238 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Christian SPAPENS heeft de nietigverklaring gevord Dat bes

document

type document prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014204889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 juli 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2013-2014 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van 19 december 2013 waarbij het "Fonds d'investissement St'art" het beheer van modulaire paviljoenen wordt toevertrouwd om nieuwe plaatsen te creëren in de door de Fran type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029381 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2004 tot vaststelling van het model en de inhoud van het jaarverslag, met toepassing van de decreten van 20 decembe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning, behoud of intrekking van de machtigingen aan inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie om afdelingen in te richten bekrachtigd met de graden van bachelor, specialisatie of m type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juli 2011 betreffende de preventiemaatregelen voor de overdraagbare ziekten in het school- en studentenmilieu type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het oriëntatie- en selectiecomité voor de productie, de verspreiding en de kwaliteit van de informatie bestemd voor de jongeren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het statuut en de regels voor de selectie van een uitvoerend directeur/directrice voor de "Service francophone des Métiers et des Qualifications " (Franstalige Dienst voor beroepen en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de indiening van de aanvragen om herstructurering van schoolinrichtingen om het opkomen van één inrichting die enkel de eerste graad inricht te bevorderen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014022456 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor rolstoelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 25 juli 2014, dat in werking treedt Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/08/2014 numac 2014000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor ****. - Vacante betrekking van **** rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor **** **** belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat er een vacante betrekkingen van **** **** ein

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/05/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014204092 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren
^