B.S. Index van de publicaties van 28 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014000562 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid type wet prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014022457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 12 juni 2014, en in uitvoering van artikel 22, Interpreta

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014003325 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2014 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014003330 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 54, § 1, tiende lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014014583 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Aanstelling in de hoedanigheid van directeur-generaal van het directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, wordt de heer Eugeen VAN CRAEYVELT aanges Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014018296 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Foodcheck NV, Hoge Barrierestra G-007 type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014003343 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2014 van herdenkingsstukken van 2 EURO, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van het Rode Kruis van België

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014031681 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 juli 2014, wordt CORDIAL 100 SAS, Zi Saint Maurice te 4100 Manosque , erkend als particulier bureau voor a(...) - Terbesch type ministerieel besluit prom. 14/07/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014036498 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de gegevens inzake onroerende transacties die de sociale huisvestingsmaatschappijen moeten melden aan de VMSW en van de wijze waarop deze gegevens ter beschikking gesteld worden van de VMSW

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014036523 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014036520 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 november 2013 houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters en het besluit van de Vlaamse Reg type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014036524 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014036522 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014036525 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap, wat betreft de programm

decreet

type decreet prom. 11/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord, op 20 maart 2014 gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de ontwikkeling van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Arbeidsmarkt type decreet prom. 21/03/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035613 bron vlaamse overheid Decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften type decreet prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014035693 bron vlaamse overheid DECREET houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/08/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 52 betreffende de trimestriële melding van begrotingsgegevens van de politiezones

document

type document prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014011440 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijs van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2014 tot en met 31 januari 2015 voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Gepublic Overwe type document prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014011439 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bekendmaking van de sociale maximumprijzen van toepassing op de periode vanaf 1 augustus 2014 tot en met 31 januari 2015 voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie Overwe type document prom. 25/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014031452 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 november 2010 tot benoeming van de leden en van de voorzitter van de Adviescommissie betreffende de huiswerkinstituten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van nadere regels voor de organisatie van stages in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3

erratum

type erratum prom. 19/07/2013 pub. 28/08/2014 numac 2014033030 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Klötzerbahn 27 te Eupen als monument wordt gerangschikt. - Erratum type erratum prom. 31/03/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014018156 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging respectievelijk opheffing van meerdere koninklijke besluiten, wat de regeling betreft van het statuut en de wijze van aanstelling van de gedelegeerde bestuurder en de eventuele adjunct gedelegeerde bestuurder van het Feder

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033037 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regent van 20 mei 1950 waarbij "Burg Raeren" in Raeren als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033035 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de tumulus gelegen "An bzw. Auf der Lieg" in 4780 Sankt Vith , perceel gelegen sectie N, nr. 87 T2 (een grafheuvel type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033036 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juni 2004 waarbij de Leuff in Eynatten als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 1 oktober 1996 waarbij de oude school van Nieder-Emmels als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 1995 waarbij de Sint-Aldegondakerk in Recht als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033038 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 6 december 1984 waarbij de boerderij Stester in Berlotte als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033031 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 24 juni 1994 waarbij het bakhuis in Recht als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 9 juli 1987 waarbij de Mariakapel in Recht als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij het kasteel Wallerode als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij de beuken van Rodt in Sankt Vith als landschap worden gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 1995 waarbij de 'Schafsbrücke' in Recht als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij de Sint-Laurentiuskerk in Mackenbach als monument en als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 tot rangschikking als monument van de Sint-Annakapel in Raeren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 juni 1995 waarbij het huis gelegen Eupener Straße 8 in Eynatten als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij het kruis Kule in Raeren als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033048 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij de hoeve Meurisse in Raeren als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 8 juni 1988 waarbij het huis Bergscheid in Raeren als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033041 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 6 juni 1986 tot rangschikking als monument van het huis Raaff in Eynatten-Berlotte type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 29 maart 1988 waarbij het huis gelegen Lichtenbuscher Straße 19 in Eynatten als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033045 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 maart 1988 waarbij het wegkruis Hauseter Feld in Raeren als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 januari 1986 waarbij de Sint-Niklaaskerk in Raeren als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 14 november 2001 waarbij de "Hohe Brücke" en omgeving in Raeren als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 september 1987 waarbij het huis Raeren in Raeren als monument en als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033042 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 3 juni 1987 waarbij het huis Amstenrath in Eynatten als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/02/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van het Waals Gewest van 27 augustus 1993 waarbij de Sint-Rochkapel in Hauset als monument wordt gerangschikt en de omgeving van die kapel als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 1995 waarbij de kruiswegstaties tussen Wirtzfeld en Büllingen als monument worden gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033012 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regent van 10 maart 1948 waarbij de Sint-Elooiskerk in Büllingen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 januari 2007 houdende rangschikking als archeologische site van de "Hülsburg im Schwarzenvenn", gelegen in Born, 4770 Amel, sectie A, nr. 20 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033010 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 maart 2000 waarbij het kruis Grawet in het bos van Ommerscheid als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 9 mei 1994 waarbij de Sint-Sebastiaanskapel in Eibertingen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij de hoeve Schoppen 124 als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij de Sint-Barbarakerk in Iveldingen als monument wordt gerangschikt en het geheel gevormd door die kerk en het eromheen liggende plein als landschap wordt gerangschik type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1960 waarbij de Sint-Martinuskerk in Meyerode als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/04/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot definitieve rangschikking van het Saxby-seinhuis Cab. SII als monument en van het volledige terrein van het station in Raeren als ensemble type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 27 september 1984 waarbij het marktkruis bij de Sint-Hubertuskerk in Amel als monument wordt gerangschikt en dit kruis en zijn omgeving met het Antoniushuisje, de Sint-Hubertusker type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1979 waarbij de kapel van Krewinkel als monument wordt gerangschikt en het geheel gevormd door die kapel en haar onmiddellijke omgeving als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1982 waarbij de Sint-Annakerk in Wirtzfeld als monument wordt gerangschikt en het geheel gevormd door die kerk en het daaromheen liggende kerkhof als landschap wordt gerangsch type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033016 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van het Waals Gewest van 19 oktober 1990 waarbij de Sint-Bricekapel in Merlscheid als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 1973 waarbij de Sint-Antoniuskerk in Crombach als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1959 waarbij de kerk van Neundorf als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1937 waarbij de Sint-Bartholomeuskapel in Wiesenbach als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 juli 1998 waarbij de "Römerwall" bij Holzheim als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van het Waals Gewest van 9 december 1991 waarbij de Sint-Corneliuskapel in Holzheim als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 1995 waarbij het wegkruis "Kreuz auf der Flins" te Medendorf als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij de Antoniusboom in Sankt Vith als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 28/08/2014 numac 2014033015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van het Waals Gewest van 19 oktober 1990 waarbij de Sint-Lambertuskerk en de 14 kruiswegstaties in Manderfeld als monument worden gerangschikt

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014003153 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 februari 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2014, wordt Mevr. Ellen HERBOTS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorzi Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014003149 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 januari 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2014, wordt de heer Marc F.A. VAN ROY, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besli Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014003302 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt de heer Patrick P.C. CASSIMAN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissi Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014003297 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt de heer Pascal A.A. VERMEIREN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissi Bij koni

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014022461 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 3 juli 2014, en i Interpreta

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014000572 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning. - Wijziging. - Vernieuwing. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 1 De verg type vergunning prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014000342 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunning. - Wijziging. - Vernieuwing. - Intrekking Bij beslui Bij bes

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij besluit van 15/04/2014 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming, verl Bij be type erkenning prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Wijziging Bij besluit van 02/04/2014 wordt het enig artikel van het besluit van 30/03/2010 tot vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonder « Enig type erkenning prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 07/04/2014 wordt de heer VANDENBERGHE, Hans, die zijn activiteiten uitoefent on Bij be type erkenning prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 Vernieuwingen Bij besluit van 16/04/2014 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend onder het nummer 20 1526 11 aan de onderneming A Bij beslui

registratie

type registratie prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014031676 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 15/07/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd MONDIAL CONTAINER BVBA geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afv(...) De registratie draagt het nummer

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 28/08/2014 numac 2014003303 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank Overee
^