B.S. Index van de publicaties van 29 augustus 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014003348 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 26 augustus 2014 wor(...) type wet prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014009457 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens (...) Bij koninklijk **** type wet prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014011506 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Intrekkingen van erkenningen Bij beslissing van 21 mei 2014 wordt de erkenning van de NV NATEUS FINANCE, ondernemingsnummer 0899.535.339, Posthofbrug 16, te 2600 Antwerpen, erkend onder het numme Bij bes type wet prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014009471 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 mei 2014 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014003339 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot berekening van de boete type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014007179 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 203 van 21 december 2013 : Wordt bevorderd tot **** in de **** op datum van 15 november 2013 : Luchtmacht ****-majoor van het vlieg Worden bevorderd **** type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014009472 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 21/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014011500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014011505 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 werd aan Mevr. DE RUYCK, Brigitte, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoed Zij mag type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014011501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit waarbij de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector toepasselijk wordt gemaakt op het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014024325 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2014 aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2014 aan het programma voor chemische producten van de OESO type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014 wordt de aanwijzing van de heer Michaël JONNIAUX voor de betrekking van directeur van de directie van de wegpolitie van de algemene directie bestuurlijke politie van de federale type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014007342 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functies. - ****. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 364 van 24 april 2014 : Wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. ****, op 11 augustus 2014, aangewezen voor het ambt van directeur-generaal Wordt kol type koninklijk besluit prom. 09/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014204970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en handel betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2015 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014205283 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 22 november 2013, dat in werking treedt op 1 september 2014, is aan de heer Van Roosbroeck J., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen . Bij koninklijk besluit van 21 decembe type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014018271 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende levensmiddelenhygiëne type koninklijk besluit prom. 28/12/1999 pub. 29/08/2014 numac 2014000660 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 35 tot invoering van een forfaitaire maatstaf van heffing van de belasting over de toegevoegde waarde op de winstmarge van reisbureaus. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014036518 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014009446 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Beëindiging aanwijzing en tijdelijke aanwijzing Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2014 wordt een einde gesteld aan de tijdelijke aanwijzing van de heer Dirk MINNAERT, als "Directeur van de stafdienst Budget, Beheerscontro Bij ministe

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014031588 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 mei 2011 tot vaststelling van de bedragen en de toekenningsvoorwaarden van de subsidies, toegekend aan de gemeenten voor de we type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/06/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014031590 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de g

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/02/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014203155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1970 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de inrichtingen, tehuizen en diensten voor plaatsing in gezinnen ten behoeve van gehandicapten, het kon type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035963 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 april 1973 tot bepaling, wat betreft het Ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin, van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, to type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035760 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 3 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de geselecteerde projecten naar aanleiding van de experimentenoproep `wonen-welzijn'

decreet

type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035561 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord over het internationaal wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Servië, ondertekend in Brussel op 5 maart 2010 type decreet prom. 25/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014035731 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid en tot opheffing van diverse andere bepalingen

document

type document prom. 16/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014031659 bron brussels hoofdstedelijk gewest Opmaak van de gemeentelijke begrotingen voor het dienstjaar 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die centra voor expressie en creativ

arrest

type arrest prom. 18/08/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014205186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 18 maart 2013 tot oprichting van het Paritair leercomité voor de landbouw type arrest prom. 15/07/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014003319 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van een Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie type arrest prom. 18/08/2014 pub. 29/08/2014 numac 2014205187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van 18 maart 2013 tot oprichting van het Paritair leercomité voor het tuinbouwbedrijf

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014205237 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot de kandidaten voor een mandaat van plaatsvervangend lid notaris van de Franstalige Benoemingscommissie voor het notariaat De Nationale Kamer van notarissen zal, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notari Samens

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014205284 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 25 april 2014, zijn bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde, de heren : - Van Roosbroeck J., geassocieerd notaris ter standplaats Antwerpen - Van Roosbroeck J., geassocieerd notaris t type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014009474 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer Troisfontaines P., rechter in de rechtbank van koophandel te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014205224 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag geschieden voor 1 september 2014, is Mevr. Triffaux, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, ben Bij ko

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014003294 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt de heer Philippe R.J. WERNER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014003298 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt de heer Fabrice L.R. CARTON, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de V type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014003293 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt Mevr. Céline C.G. GRAIDE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorz Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014003296 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt de heer Karel J. DERHAEG, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing v type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014003300 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt Mevr. Karine A.A. THUMAS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing v Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014003295 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt Mevr. Mathilde A. TANNER, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Voorz Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014003301 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt de heer Bernard C.P.J. ARNOULD, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslis Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014003314 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt Mevr. Brigitte J.M. BRUYNEEL, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissi Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014003313 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt de heer Patrick BOURDEAUD'HUI, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij besliss Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014007347 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 374 van 24 april 2014 wordt Mevr. Thérèse Steenberghen, doctor in de wetenschappen, specialisatie Geografie, als tijdelijke medewerker in de hoedanigheid van deeltijds doc Een b type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014003315 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt de heer Marc T.E.G. BELLOT, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing Bij konin

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014205229 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014205323 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige veelzijdige technische assistenten De vergelijkende selectie van Franstalige veelzijdige technische assistenten (niveau C), voor de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (MFG14059) werd afg(...) Er is e type bericht van selor prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014205240 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige labo technieker - informatie communicatiesystemen (niveau B1), voor het Ministerie van Landverdediging (AFG14214) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldi(...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014205128 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatiemedewerkers (niveau A), voor de Regie der Gebouwen (ANG14260) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014205324 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** **** vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****), voor het Rijksinstituut voor ziekte- en **** (****) (****14217(...) Er zijn 7 type bericht van selor prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014205217 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige boekhouders (niveau B), voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG14259) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van(...) Toelaatb

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/08/2014 numac 2014040308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus 2014 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand augustus 2014, 100.17 punten bedraagt, tege Het gez
^