B.S. Index van de publicaties van 8 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014009421 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de heer ****(...) type wet prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014009481 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 23 augustus 2014, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om **** **** type wet prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014009428 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 13 juli 2014 is machtiging verleend aan de ***** der ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014002053 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2014, is aan mevrouw Joanna VAN DEN BERGHE, rijksambtenaar in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit Zij ma type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014024328 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 01/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014203838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiële tussenkomst in de kosten voor de ADR-ople type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014205239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 1976 waarbij, voor de taxiondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer ressorteren, het bedrag van het loon voor de feestdagen wordt vastgesteld type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014011378 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevorderingen door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 24 april 2014 wordt Mevr. Nancy MAHIEU, klasse A2 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A3 bevorderd tot de titel Bij koni type koninklijk besluit prom. 08/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014024327 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014003345 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop e type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014002050 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014, is aan de heer Urbain BRUGGEMAN, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit z Hij mag type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014009486 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, dat in werking treedt op 1 augustus 2014, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Patrick VAN MOLLE, adviseur. Het is zijn vergund zijn pensioenaanspraak te

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 03/04/2014 werd de NV LHOEST FRERES , erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de dag van ond(...) De erkenning draagt het nummer AGR/ type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 04/04/2014 werd de NV ENVISAN , erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van trois jaar die loopt vanaf de dag van ondert(...) De erkenning draagt het nummer AGR/ type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 04/04/2014, werd de NV ENVISAN , erkend als ophaler van PCB/ PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van drie jaar. De e(...) Bij ministerieel besluit van 04/04/201 type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014031368 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 03/04/2014 werd de NV SITA RECYPER erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van tien jaar. De erkenning draagt het nummer A type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035748 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 mei 2012 tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij type ministerieel besluit prom. 12/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035757 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de meetprocedure en de meetstrategie van elektromagnetische golven in de omgeving van vast opgestelde zendantennes type ministerieel besluit prom. 15/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014009416 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 16/06/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014204367 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke verlenging, voor de duur van één jaar, van de erkenning van het OCMW Eupen als inrichtende macht van twee noodopvangwoningen gelegen te 4700 Eupen, Heggenwiese 23 type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014036561 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 en tot wijziging van artikel 5 van het ministerieel besluit van 27 februari 2014 ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035759 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Vlaamse Rand en tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, type besluit van de vlaamse regering prom. 04/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014036516 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidie van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, en de voorwaarden voor de toestemming en de subsidie van lokale type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035700 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van het planprogramma Schelde en Rupel type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in gender en diversiteit als nieuwe opleiding, gezamenlijk georganiseerd door de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035742 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeente Beersel aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014035768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014205528 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014 wordt de heer Olivier Jusniaux op 25 juli 2014 benoemd tot kabinetschef van de Minister van Tewerkstelling en Vorming. Bij besluit van de Waalse Regering van 28 a

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018308 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Edouard BUSS, die woonplaats kiest bij Mrs. Stijn VERBIST Dit bes type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018307 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guido VAN GESTEL en Maria MARIJNISSEN, die beiden woonplaa Deze za type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018306 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vennootschap Ryanair Limited heeft de nietigverklaring Dat bes type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018303 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3**** van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling **** van de Raad van State **** **** "**** **** **** **** des ****" **** besluit is **** type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018305 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Patrice DE BRANDT c.s. heeft de nietigverklaring g - tot b type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018285 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De UNIE VAN PROFESSIONELE TRANSPORTEURS EN LOGISTIEKE ONDE Dit be type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018286 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW BELGISCHE VERENIGING VAN ARTSENSYNDICATEN, het VERB Dit bes type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018287 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Bern type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018288 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Heist-op-den-Berg, die woonplaats kiest bij mr Deze za type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018290 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW BELGISCHE VERENIGING VAN ARTSENSYNDICATEN, het VERB Dit bes type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018289 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV SANTERRA, die woonplaats kiest bij Mrs. Carlos DE WO Dit bes type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018291 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mario DE NEEF, die woonplaats kiest bij Mrs. Willy VAN DER Dit bes type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018294 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Antwerpen, die woonplaats kiest bij Mr. Gitte LAEN Deze za type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018284 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De AGB DE KOUTER, die woonplaats kiest bij Mrs. Barteld SC Deze za type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018292 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV TUI AIRLINES BELGIUM Dit besluit is bekendgemaakt in het Be type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018304 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Brustart c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd va Deze z type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018301 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De CVBA KONINKLIJK VERBOND DER BEHEERDERS VAN GOEDERENSTRO Deze za type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018302 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De ALGEMENE CENTRALE DER OPENBARE DIENSTEN heeft op 3 juli Dit bes type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018283 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Denise LAUWERS, die woonplaats kiest bij Mr. Johan VERSTRA Dit bes type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018293 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Leo BERNAERTS en Ludovica LEENAERTS, die beiden woonplaats Deze za type bericht prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018295 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Christiane DE VEUSTER, die woonplaats kiest bij Mrs. Jan G Deze za

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014009485 bron hoge raad voor de justitie Werving van gerechtelijke stagiairs Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk wetboek, zullen de **** en **** ****- en **** van ****(...) Het vergelijkend toelatingsexamen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014205587 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus, dat uitwerking heeft op 30 juni 2014 's avonds, is eervol ontslag verleend, op zijn verzoek, aan de heer Lecroart P., uit zijn ambt van referendaris bij het Hof van Cassatie. Bij k Het is hem ver type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014009489 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014, is benoemd in de vakklasse A3 met de titel van hoofdgriffier bij de arbeidsrechtbank Eupen, de heer Brixhe A., hoofdgriffier bij de arbeidsrechtbank Verviers en Eupen. Betrokkene is op Dit beslui

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014205393 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de ambtenaren van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap die van ambtswege personeelslid worden van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren in de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt met ingang van 1 december 2013, de heer Thibault WILLAERT in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van Bij konin type benoemingen prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014011377 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 wordt met ingang van 1 januari 2014, Mevr. Jessica DEPAUW in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attac Bij konin

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014018282 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 juli 2014 en 31 juli 2014 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de me

registratie

type registratie prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014031370 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 09/04/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd PLASTIREC NV , geregistreerd als vervoerder van niet-gevaarlijke afvals(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014031352 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 30/01/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd NOCON BV, gelegen Westerscheide 49, te 2134 VX HOOFDDORP , geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De regist(...) Bij de beslissi type registratie prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014031768 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 09/04/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd PLASTIREC NV , geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen(...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/09/2014 numac 2014205592 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Selectie van **** arts **** ziekteverzuim voor **** **** vergelijkende selectie van **** arts **** ziekteverzuim (niveau ****3) voor de **** ****, Veiligheid van de Voed(...) Er is 1 ge
^