B.S. Index van de publicaties van 12 september 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014205326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014204724 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening overgaan naar de Gewesten, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014205327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw , met uitzondering van de ondernemingen welke type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014021106 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Wijziging type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014205325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenko type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014009499 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2006 betreffende het algemeen bestuur en de ondersteuningscel van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007273 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** ****. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit ****. 289 van 7 februari 2014, wordt het koninklijk besluit ****. 9549 van 5 juni 2013 betreffende de pensionering van luitenant van het vliegwezen ****. **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007196 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opname van **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 215 van 26 december 2013 : **** **** van wie de namen volgen, worden op 31 december 2013 met hun graad en hun **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014205660 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 januari 2014, is de heer Van Oudenhove P., geassocieerd notaris ter standplaats Sint-Pieters-Leeuw, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het een type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014205650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 24/04/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014000436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale inhoud en de structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014000701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, wordt de heer Lionel RENDERS, Adjunct-auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om, vanaf het academiejaar 2014 -2015, zijn mandaat van professor ver - de cu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036602 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende afwijking van de inzaaidatum in 2014 voor de inzaai van groenbedekker in de landbouwstreken Polders en Leemstreek, in het kader van de specifieke steun voor groenbedekker type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014035739 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van opvoedingswinkels type ministerieel besluit prom. 01/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014011513 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 1987 tot vaststelling van het model van het formulier voor het verzoek tot verlening van een uitvindingsoctrooi type ministerieel besluit prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014011524 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014205665 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 4 september 2014, is het verzoek tot associatie van de heer Kumps F., notaris ter standplaats La Hulpe, en van de heer Van Boxstael J.-L., kandidaat-notaris, om de associatie "François KUMPS & Jean De heer Van Bo type ministerieel besluit prom. 21/08/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014205649 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Fonds voor de beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 27/08/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014205648 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014003360 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 5 september 2014 wordt de heer D'HONDT, Hans, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, met ingang van 1 september 2014 belast om tijdelijk de functie van Directeur van de Stafdi Een b type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007263 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij ministerieel besluit ****. 93066 van 24 april 2014 : Wordt kolonel vlieger ****. **** op 30 september 2014 ontslagen uit het ambt van commandant van de provincie West-****.

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014036575 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014205656 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van gedelegeerde Verordening nr. 932/2014 van 29 augustus 2014 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde soorten groenten en fruit en tot wijzigin type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014027234 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft het duurzame beheer van stikstof in de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 04/09/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014205657 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de delegaties van bevoegdheden aan het « Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets » (Secretariaat Hulpverlening Intern Beheer en Controle Kabinetten) van de Waalse Regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014018332 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW LIFE-CARE DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING en Dit bes type bericht prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014018333 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Medard SCHEPENS en Martine RENARD, die beiden woonplaats k Deze z type bericht prom. 28/08/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014024343 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit van 15 februari 1995 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten en in ar type bericht prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014018328 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Stefan GERRITS, Philip GERRITS en Robert GERRITS, die alle Deze za type bericht prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014018331 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Philip VANHAMEL, die woonplaats kiest bij Mr. Luc SAVELKOU Dit be type bericht prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014018330 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State David VANDENDRIESSCHE, die woonplaats kiest bij Mr. Bart S Deze za type bericht prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014018323 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV PARATEL, de BVBA COMIZZO, de NV 3STARS NET, de BVBA Dit bes type bericht prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014018326 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW HUBERTUSVERENIGING VLAANDEREN, die woonplaats kiest Dit bes type bericht prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014018327 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV E.ON Generation Belgium, die woonplaats kiest bij Mr Dit bes type bericht prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014015118 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bericht. - 1) Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der Toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 . - 2) Protocol t(...) Op type bericht prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014018329 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV SULS BEHEER en Johan SULS, die beiden woonplaats kie Dit be

document

type document prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014031285 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Bevorderingen Bij besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 27 februari 2014 wordt de heer Alain MARTENS bevorderd op 1 maart 2014 in de hoedanigheid va Bij bes

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007264 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 254 van 3 februari 2014 : In de **** "**** van ****" hebben de volgende benoemingen In de graad van kol type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007181 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 200 van 21 december 2013 : Wordt kapitein-commandant vlieger S. Van Der Linden benoemd op 26 december 2013 in de categori type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007270 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 277 van 3 februari 2014, in de **** "technieken van het ****" heeft de volgende benoeming plaats op 26 ju In de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007265 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 256 van 3 februari 2014 : In de **** "**** van ****" hebben de volgende benoemingen In de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007266 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 255 van 3 februari 2014 : In de **** "medische technieken" heeft de volgende benoeming plaats in de categorie In de graad van gen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007268 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 275 van 3 februari 2014, in de **** "militair en ****" hebben de volgende benoemingen plaats op 26 juni 20 In de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007269 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 276 van 3 februari 2014, in de **** "**** van ****" hebben de volgende benoemingen **** **** de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007271 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 278 van 3 februari 2014, in de **** "medische steun" heeft de volgende benoeming plaats op 26 juni 2014: In de **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007272 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 286 van 3 februari 2014, in de **** "medische technieken" heeft de volgende benoeming plaats op 26 september 2014:

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014205666 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - referendaris bij het Hof van Cassatie : 1 Deze plaats zal worden voorzien door de benoeming van een Nederlandstalige kandidaat die minder dan zes jaar geleden geslaagd is voor de proef van referenda - referen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/05/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014203914 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 18 november 2013 betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014031264 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid, « Net Brussel » Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van de directeur-generaal van 20 februari 2014 wordt Mevr. Julita FINET definitief benoemd op 1 februari 2014 in de hoedanigheid van Deskundige Bij beslissin type benoemingen prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014007214 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 227 van 26 december 2013, wordt de heer Thierry Goris, als tijdelijk medewerker belast met een leer-, studie- of informatieopdracht in het tijdelijk kader van de Koninklij

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014205659 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014205711 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijken onderhoud en gebouw (niveau B) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (ANG14295) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014205695 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociale bemiddelaars (niveau A3) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG14279) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Overeenstem type bericht van selor prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014205692 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** vertalers De vergelijkende selectie van **** vertalers (niveau ****) voor de Regie der **** (****14204) werd afgesloten op 9 september 2014. Er zijn 5 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014205680 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché Managementondersteuning (niveau A1) voor het Fonds voor de Beroepsziekten (AFG14274) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast dez(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014205712 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig dossierbeheerder erkenning bouwaannemers (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG14291) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014205591 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs spoorveiligheid (niveau NA2) voor de Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (ANG14296) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die é(...) Naast

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014003351 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten "Presto 1 euro", "Presto 3 euro" en "Presto 5 euro" genaamd Overeenkomstig artikel 53 van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschrif - van de verkoop van de biljetten die type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014003350 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten « Vip Club » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Vip Club", een d - van de verkoo type document betreffende de nationale loterij prom. 23/08/2014 pub. 12/09/2014 numac 2014003356 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het definitieve verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2013

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014003354 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijdens Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014003347 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijd Deze

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 12/09/2014 numac 2014205590 bron federale overheidsdienst justitie Rechtvank van koophandel te Nijvel Bij beschikking van 6 augustus 2014 werd de heer Larbuisson P., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Nijvel, aangewezen, om vanaf 1 september 2014, het ambt van plaatsvervangend rechter in hand
^