B.S. Index van de publicaties van 15 september 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014003317 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. - Personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 2 juli 2014 wordt de heer DE MEYER, Luc, Attache, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van Bij kon type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014018318 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014009497 bron federale overheidsdienst justitie Machtiging door giften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 2 juli 2014, wordt de onderneming Motorola Solutions gemachtigd doorgiften te verrichten van persoonsgegevens type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014009496 bron federale overheidsdienst justitie Machtiging door giften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 2 juli 2014, wordt de onderneming GlaxoSmithKline gemachtigd doorgiften te verrichten van persoonsgegevens na type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014003362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 13 juni 2014 tot wijziging van het reglement van inwendige orde van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financi type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014205678 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 wordt de heer Jozef WEYN met ingang van 1 augustus 2014 eervol ontslag verleend in de klasse A12, met als titel attaché. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014003150 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt de H. Baudru, Baudouin J.P., Adviseur, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 30 september 2013. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014003307 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014 wordt de heer Roelandts, Pascal M.G.R.P., Attache, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 3 januar type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014009495 bron federale overheidsdienst justitie Machtiging door giften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 2 juli 2014, wordt de onderneming Spencer Stuart gemachtigd doorgiften te verrichten van persoonsgegevens naa type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014003252 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst personeel en organisatie Bij koninklijk besluit van 5 mei 2014 wordt Mevr. Smets, Claude J.M.-L., Attache, ambtshalve en zonder opzeg uit haar hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 18 februari 2014. type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van een toelage voor de financiering van de taalpremies betaald in 2012 door de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/07/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014018319 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van gebieden bedoeld in artikel 5, § 2 van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen Yabuuchi et al.) type ministerieel besluit prom. 23/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035733 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting en van het Vlaams Infrastructuurfonds van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 26/06/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan "Wereldgezondheidsorganisatie" voor de bijdrage van België aan de Kaderovereenkomst over tabaksbeheersing type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014205717 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 9 september 2014 is het verzoek tot associatie van Mevr. Vandermeersch, L., notaris ter standplaats Oudenaarde, en van Mevr. Michels, R., kandidaat-notaris, om de associatie "Lucie Vandermeersch & Mevr. Michels,

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014031836 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van opdrachten aan een hoge ambtenaar zoals bedoeld in artikel 48, derde lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen zoals gewijzigd door type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014031594 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de heer Jean Clément als waarnemend Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014036616 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen ter uitvoering van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van uitvoeringsbesluiten van dit decreet

decreet

type decreet prom. 24/04/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014205556 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014018345 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Mathieu PLEYERS c.s. heeft de nietigverklaring gev - het b type bericht prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014018344 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Mathieu PLEYERS c.s. heeft de nietigverklaring gev - het b type bericht prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014018341 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV NOVUS, die woonplaats kiest bij Mr. Katia BOUVE, adv Dit be type bericht prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014018340 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Suzanne DEWAELE en Luc SOBRY, die woonplaats kiezen bij Mr Dit bes type bericht prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014018339 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Rudi DE COSTER, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal LAHOUS Dit bes type bericht prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014018337 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv Randstad Belgium heeft de nietigverklaring gevorderd - het b type bericht prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014018336 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Toon FEYAERTS en Katrien GOOSSENS, die beiden woonplaats k Dit be type bericht prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014018334 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guy MARECHAL en Alphonse MARECHAL, die beiden woonplaats k Deze za type bericht prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014018335 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Brigitte FORGEUR en Christine FORGEUR, die beiden woonplaa Dit bes type bericht prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014011531 bron belgische mededingingsautoriteit Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE-C/C-14/0022 : NV General Motors Belgium/NV Garage Philip Boden Op 8 september 2014, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding va Volgens

erratum

type erratum prom. 18/10/2013 pub. 15/09/2014 numac 2014205613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 1969 tot vaststelling van de algemene regels voor de werking van de paritaire comités en paritaire subcomités. - Erratum

arrest

type arrest prom. 27/02/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014205707 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant Bij beschikking van 2 september 2014, van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, is de aanwijzing van Mevr. Sterck S.,rechter in de rechtbank van eerste aan Rechtbank

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014205546 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van HR Rail. - Beheerscomité Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2014 : - Worden benoemd, voor een termijn van zes jaar, tot werkend lid van he Mevrouwen Ma

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014009493 bron hof van cassatie Vergelijkend examen voor de werving van referendarissen 1. Het Hof van Cassatie zal, overeenkomstig artikel 259**** van het Gerechtelijk Wetboek, een vergelijkend examen organiseren met het oog op de samenstelling van een **** va 2. **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014205661 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, is mevr. Vanovermeire V., referendaris bij het Hof van Cassatie, benoemd tot rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014205716 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 september 2014, dat in werking treedt op de datum van 30 september 2014, is aan de heer Soete, G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kant Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014205679 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 augustus 2014 : - zijn benoemd tot rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel : - de heer Indekeu J., voor een termijn eindigend op 30 november 2015 - Mevr. Ronss

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014018309 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministeriele besluiten van 19 augustus 2014 : Met in - Mevr. VER type benoemingen prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014018316 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2014 : Met ingang - Mevr. BOSE type benoemingen prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014205555 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2014 wordt de heer Frédéric POUPINEL DE VALENCE met ingang van 1 juli 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 juli 2013. type benoemingen prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014205693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 wordt Mevr. Ann BOEREN met ingang van 1 april 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 april 2013.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014011516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2014-0020bis-A Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2014 wordt aan de NV EDF Luminus een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepa type vergunning prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014011518 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2014-0039-A Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2014 wordt aan Total Gas and Power Belgium NV een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomst type vergunning prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014011517 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-037bis Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2014 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan E.On Global Commodities SE, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk type vergunning prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014011515 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-12ter Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2014 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Electrabel Customer Solutions NV, overeenkomstig de bepalingen van het konin

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 18/01/2007 pub. 15/09/2014 numac 2014031844 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 13 juli 1989 houdende het reglement van zijn werking en tot regelin

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014011526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor (...) Opmerkingen e

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 31+

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014003151 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 wordt de heer. Derideau, Etienne A.A.G., Adviseur, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 20 september 2013. type document - fiscaliteit prom. -- pub. 15/09/2014 numac 2014003306 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014 wordt de heer Charles De La Brousse, Gauthier J.S., Attache, ambtshalve en zonder opzeg uit zijn hoedanigheid van rijksambtenaar ontslagen, op datum van 13 mei 201 Bij kon
^