B.S. Index van de publicaties van 16 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/09/2014 numac 2014041309 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 16/09/2014 numac 2014022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 21 november 2013 en in uitvoering van artikel 2 Interpr type wet prom. 18/06/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014015181 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, Bosnië en Herzegovina, de Republiek Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Moldavië, Montenegro, de Republiek Servië type wet prom. 21/12/2013 pub. 16/09/2014 numac 2014015232 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkings

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2014 numac 2014011530 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 wordt aan de heer Luc HENDERICKX, attaché bij de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium, met ingang van 1 februari 2015, eervol ontslag uit zijn func De hee type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014205189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1999 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014205188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 1996 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de medisch-sociale diensten zonder huisvesting type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014022475 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 2, B en F, 3, § 1, A, en 10, § 5, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ver type koninklijk besluit prom. 01/02/2012 pub. 16/09/2014 numac 2014000706 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel van niveau A en aan de leden en het administratief personeel van de griffies en parketsecretariaten bi type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014205190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de gezinsplaatsing type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014205191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de gehandicaptenzorg type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014205192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de thuislozenzorg type koninklijk besluit prom. 04/12/2013 pub. 16/09/2014 numac 2014000705 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 2008 houdende goedkeuring van de Reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het Onderwijs van de V type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014205193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de bijzondere jeugdbijstand

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035699 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van inloopteams type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035734 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de erkenning en de subsidiëring van spel- en ontmoetingsinitiatieven type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035745 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van de opvoedingslijn type ministerieel besluit prom. 28/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035754 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekennin type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035755 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de subsidiebedragen voor kinderopvang ter uitvoering van het vierde Vlaams Intersectoraal Akkoord voor 2014 type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035884 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage 5 van het ministerieel besluit van 13 januari 2012 tot uitvoering van bepaalde procedurele aspecten van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011 type ministerieel besluit prom. 17/06/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014205394 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het O.C.M.W.-Raeren als inrichtende macht van een noodopvangwoning voor één gezin en van een gemeenschappelijke noodopvangwoning gelegen te 4730 Raeren, Burgstraße 42a type ministerieel besluit prom. 20/08/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014036558 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 houdende de voorwaarden voor de erkenning en de subsidie van gemandateerde voorzieningen, coördinatiepunten en flexibele opvangpools van doelgroepwerknemers, en d type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/09/2014 numac 2014205318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van ondernemingen en werkgevers waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2014 is de NV Modern Renovation Technics, Souverainestraat 38-42, te Deinze type ministerieel besluit prom. 06/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035697 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van mobiel aanbod door vrijwilligers type ministerieel besluit prom. 05/09/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van het model van de identificatiekaart van ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van gemeentelijke administratieve sancties type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035707 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de coëfficiënt voor het berekenen van de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen type ministerieel besluit prom. 18/06/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014014364 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 09/07/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014011499 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van aanvraagformulier voor het verkrijgen van de toepassing van artikel 11, § 3, zesde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfsta

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014031457 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de ordonnantie van 7 juni 2007 betreffende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, betreffende de EPB-certificatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/09/2014 numac 2014031661 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Intrekking van besluiten. - Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 juni 2014 wordt de twee besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2013 houdende Bij beslu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014035906 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van de Vlaamse Onderwijsraad aan het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/06/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014205672 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de eisen en normen van de randvoorwaarden inzake landbouw

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/09/2014 numac 2014018342 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Rudi DE COSTER, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal LAHOUS Dit bes

document

type document prom. 25/04/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014031455 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

erratum

type erratum prom. 28/07/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/07/2014 pub. 16/09/2014 numac 2014205537 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 oktober 2012 houdende uitvoering van de organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

registratie

type registratie prom. -- pub. 16/09/2014 numac 2014031373 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 10/04/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd LOGISTICS INTEGRATED SERVICES TRANSPORT NV , geregistreerd als ophaler van (...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 16/09/2014 numac 2014031374 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 11/04/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ROEFS NV , gelegen Noorderlaan 503, te ANTWERPEN, BELGIE, geregistreerd(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 16/09/2014 numac 2014031372 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 10/04/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd LOGISTICS INTEGRATED SERVICES TRANSPORT N.V. geregistreerd als vervoerd(...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/09/2014 numac 2014205754 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal voor de Algemene Directie Instellingen en Bevolking voor FOD Binnenlandse Zaken (ANG14720) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectiepro(...) • houder type bericht van selor prom. -- pub. 16/09/2014 numac 2014205755 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van administrateur-generaal van de fiscaliteit voor FOD Financiën (ANG14721) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste insc(...) • houde

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 16/09/2014 numac 2014014363 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van opleidingsinstelling voor de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen over de weg vervoeren Bij toepassing van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 juni 1.
^