B.S. Index van de publicaties van 17 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2013 pub. 17/09/2014 numac 2013015193 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014014345 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 2006 inzake vaarbevoegheidsbewijzen voor zeevarenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014205524 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014205288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 31/08/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014205168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 133, 137 en 138bis van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2014 numac 2014015224 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014 wordt de heer Luc DE LOBEL ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt belast met de functie van Consul-Generaal van België te Marseille met als ressor Bij konink type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014015227 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkel type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2014 numac 2014015223 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking Ontheffing functies en oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 3 juni 2014 wordt de heer Anton BROECKE ontheven uit zijn functie van Raad voor Internationale Samenwerking bij het Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2014 numac 2014015222 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit 27 mei 2014 wordt de heer François de KERCHOVE d'EXAERDE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt belast met de functie van Permanent Vertegenwoord(...) Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de vaststelling van het minimum percentage voor de berekening van het vari type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2014 numac 2014015221 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière hoofdbestuur. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014 wordt de heer Philippe BOSTEM, Adviseur generaal, ontheven uit zijn functie van Consul generaal van België te Marseille. Hij wordt toegevoegd aan het Hoofdbestuur v type koninklijk besluit prom. 12/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provi type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014205222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/06/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014205709 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de aanvraag tot toelating voor het gebruik van het domein en tot bepaling van de minimale bezettingen type ministerieel besluit prom. 26/08/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014205169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering type ministerieel besluit prom. 25/08/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014011514 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de administratieve geldboete bedoeld in artikel 40 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en d type ministerieel besluit prom. 20/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014035761 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 4 van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve type ministerieel besluit prom. 25/03/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdor type ministerieel besluit prom. 24/04/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014029433 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdor

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014035704 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014035880 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor erkenning en attest van toezicht en het kwaliteitsbeleid voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014035769 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014035902 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de ruimtelijke ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014036480 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van entiteitscodes in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, herlibellering van programma's betrekking hebbend op kabinetsbegrotingen en aanduiding van de kenletter van ordonnancerend minister in begrotings

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/09/2014 numac 2014205708 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit Belastingen op afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht Gelet op het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten, zoals gewijzigd bij het decreet van 14 a Gelet op h

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 17/09/2014 numac 2014029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 april 2014 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat ten bedrage van ongev type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en b

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 20/07/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014031847 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat de bevoegdheidsverdeling tussen de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie regelt

overeenkomst

type overeenkomst prom. 18/09/2013 pub. 17/09/2014 numac 2014022464 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/09/2014 numac 2014205756 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige « gestionnaires de dossiers Conventions internationales » (niveau B) voor de Fonds voor de beroepsziekten (AFG14272) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar g(...) Naas

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 02/04/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014003363 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het organiseren van weddenschappen door de Nationale Loterij. - Addendum
^