B.S. Index van de publicaties van 19 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014205725 bron waalse overheidsdienst Bekendmaking overeenkomstig artikel 2,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014002055 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 04-31-1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot de type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014003359 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 04/04/2014, werd Marie-Amélie Danthinne erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het b De erk type ministerieel besluit prom. 16/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014022487 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/05/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van het centrum voor tweede lezing binnen het Referentiecentrum voor opsporing van kanker in de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 05/05/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Zakentall » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 16/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014022486 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014022485 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 08/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014014603 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en machtiging tot ondertekening in het kader van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen voor de aandrijving van auto's type ministerieel besluit prom. 26/08/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type ministerieel besluit prom. 15/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014011525 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de formulieren voor het verzoek tot verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, voor het verzoek tot verlenging van de duur van een aanvullend beschermingscertificaat type ministerieel besluit prom. 08/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014014602 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en machtiging tot ondertekening in het kader van het koninklijk besluit van 7 maart 2013 betreffende het gebruik van gecomprimeerd aardgas voor de aandrijving van auto's

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014035779 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie technicus bromfietsen en motorfietsen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014035763 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 13 december 2013 houdende de ondersteuning van de professionele kunsten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/04/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014035781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie plaatwerker carrosserie

document

type document prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014204579 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de zeevisserij Bij besluit van de Directeur-generaal van 27 juni 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wo worden be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/01/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van artikel 2 van het decreet van 20 december 2011 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord afgesloten op 10 november 2011 tussen de Franse Gem type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 4 mei 1992 tot oprichting en samenstelling van basisoverlegcomités in de PMS-centra, de PMS-centra voor het gespecialiseerd on

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/09/2014 pub. 19/09/2014 numac 2014031848 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van het College van de Franse Gemeenschapscommissie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014031554 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest He Gelet

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014205720 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2014 -(...) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het B

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014009504 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, in werking tredend op 16 januari 2015 's avonds, is Mevr. Clément, A., griffier bij het Hof van Cassatie in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden e Bij konin

lijst

type lijst prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014205737 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. type lijst prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014205736 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie raadplegen of de helpdesk van de Kruispunt(...) Overeenkomstig artikel type lijst prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014205738 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014011534 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering - A330-16ter Bij ministerieel besluit van 5 september 2014 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan de NV ELECTRABEL, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014042009 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014205739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche Mevr type erkenning prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014205740 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Mevr

registratie

type registratie prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014031355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 02/04/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd ALDERS INTERNATIONAAL TRANSPORT N.V. gelegen E. Vlieberghlaan 8 te 3900 O(...) De registratie draagt het nummer E type registratie prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014031443 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als opslagcentrum van dierlijk afval Bij de beslissing van 10/04/2014, de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd SITA RECYCLING CENTER NV geregistreerd als opslagcentrum van dierlijk afval. De reg(...) type registratie prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014031442 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 17/04/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd SWINKELS B.V.B.A. gelegen Wolfsdonksesteenweg 123 te 2230 HERSELT, BEL(...) De registratie draagt het nummer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014205813 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** fotograaf De vergelijkende selectie van **** fotograaf (niveau ****) voor het Koninklijk Instituut voor **** (****14208) werd afgesloten op 16 ****(...) Er zijn 2 type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014205814 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige statisticus De vergelijkende selectie van Franstalige statisticus (niveau A) voor de RVA (AFG14233) werd afgesloten op 4 september 2014. Er zijn 6 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/09/2014 numac 2014205628 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken van de directie Geneeskundige Controle van de dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (niveau A4) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG1(...) Er w
^