B.S. Index van de publicaties van 24 september 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014204959 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 juli 2014 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 juli 2014, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : A. Gezinsbijslag

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014024329 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van stoffen geproduceerd in nanoparticulaire toestand

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 22 juli 2013 werd de nv WASTE OIL SERVICES erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 5 jaar. De erkenning draagt het num Bij minist

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031570 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de gewone plataan gelegen Zwitserlandstraat 35, in Sint-Gillis, bekend(...) Voor de raadpleging van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031575 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de voorgevels, blinde zijgevels Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031576 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de voor- en achtergevel, de bedaking en de draagstructuur van het huis aan de stra Voor de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014036521 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014024350 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, federale overheidsdienst justitie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Bericht betreffende de samenstelling van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek werd opgericht door het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van (...) 1° Leden benoemd bij een in Ministerraad overlegd konink

document

type document prom. 04/04/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014031350 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. 25/04/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014031454 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. 25/04/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014031453 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014205883 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 19 september 2014, pagina 74129, van de vacante plaats van notaris ter standplaats Grâce-Hollogne, dienen de woorden "" toeg(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014205871 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 september 2014 : - is de aanwijzing van de heer Clarysse F., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een - is de be

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 22/05/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014205395 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de kinderopvangdiensten en andere vormen van kinderopvang type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 24/04/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014203912 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 juni 2004 betreffende de subsidiëring van infrastructuurprojecten inzake woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en inzake psychiatrische verzorgingstehuize type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 10/07/2014 pub. 24/09/2014 numac 2014205544 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van het Paritair Comité voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031439 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 11 februari 2014, van het BIM, werd Mevr. BONNAVE Manon, gedomicilieerd rue aux Saules 54 te 1470 GENAPPE, erkend als Certificateur tertiaire eenheid, natuur De erk type erkenning prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031440 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 25 maart 2014, van het BIM, werd Mijnheer BRENEZ Olivier, gedomicilieerd chaussée de Renaix 64 te 7500 TOURNAI, erkend als Certificateur openbaar gebouw, natuurl De er type erkenning prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031444 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 20 maart 2013 van het BIM werd de heer MOULIN, Gilles, gedomicilieerd rue de Heigne 4, te 6230 VIESVILLE, erkend als Certificateur tertiaire eenheid, natuurl De erk type erkenning prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 2 juli 2013, van het BIM, werd Mijnheer HUMBLET Jean-Philippe, gedomicilieerd Generaal Lartiguelaan 65 te 1200 BRUXELLES, erkend als Certificateur wooneenheid, nat De erk type erkenning prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031449 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 22 juli 2011, van het BIM, werd de heer BARGIBANT Maxime, gedomicilieerd avenue Baron d'Huart 118, te 1950 Kraainem, erkend als Certificateur openbaar gebouw, na De erk type erkenning prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031450 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 19 oktober 2011, van het BIM, werd de heer SURMONT Yves, gedomicilieerd Kastanjestraat 29, te 8800 ROESELARE, erkend als Certificateur tertiaire, natuurlijke p De erk type erkenning prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031451 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 3 november 2011, van het BIM, werd de heer DE LORD RINALDI Massimo, gedomicilieerd Jourdanstraat 34, bus J101, te 1060 Bruxelles, erkend als Certificateur wooneenhei De erke type erkenning prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031433 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 26 februari 2014, van het BIM, werd Mevr. YANAKIEVA Tzveta, gedomicilieerd Savoiestraat 48 bus 11 te 1060 BRUSSEL, erkend als Certificateur openbaar gebouw, na De erk type erkenning prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031435 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 27 januari 2014, van het BIM, werd de heer TALA Jules, gedomicilieerd Gentsesteenweg 1223, bus 3, te 1082 BRUXELLES, erkend als Certificateur tertiaire eenhe De erke type erkenning prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031371 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 20 maart 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer MONTAGNE Sylvain, gedomicilieerd Zuidstraat 124, bus 4, te 1000 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, natuurlij De erke

registratie

type registratie prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014031558 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd HAES - MAES N.V. gelegen Persijzerstraat 53 te 9080 LOCHRISTI, BELGIE geregistreerd als vervoerder van niet-gevaa De regi

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 24/09/2014 numac 2014003383 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank Overee
^