B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014009514 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 17 september 2014, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoud Bij kon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 01/10/2014 numac 2014000728 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014011549 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 19 september 2014 verleent een wegvergunning met index : 235/80817 aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg en exploitatie van een ondergrondse verbind type koninklijk besluit prom. 10/07/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014022411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit van 25 april 2014 aangaande het technisch comité voor de zeelieden ter koopvaardij, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Hernieuwing van mandaten en benoemingen. - Erratum type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014022482 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014022492 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014022493 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffe type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014024354 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van laboratoria die kunnen worden belast met een bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte type koninklijk besluit prom. 11/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205906 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de nucleaire inspecteurs type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014027244 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 november 2013 wordt de heer Jean Descamps, gemeentesecretaris bij de gemeente Beaumont, benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold. Bij koninklijk besluit van 22 novemb - worden de G type koninklijk besluit prom. 08/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014021112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de eerste ondervoorzitter en de twee ondervoorzitters van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 10 juin 2014 wordt Mevrouw Françoise DE WEIRT, attaché bij het departement, met ingang van 1 juni 2014 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te do type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014000582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014 wordt de heer José LECLOUX, attaché bij het departement, met ingang van 1 juni 2014 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te doen gel type koninklijk besluit prom. 13/06/2010 pub. 01/10/2014 numac 2014000726 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van landbouwhuisdieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 10/02/1967 pub. 01/10/2014 numac 2014000733 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende reglement van de diergeneeskundige politie op de hondsdolheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 03/06/2007 pub. 01/10/2014 numac 2014000732 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 01/10/2014 numac 2014000734 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van productnormen voor verpakkingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014009515 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 wordt de plaats van kerkbedienaar Dit be type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 01/10/2014 numac 2014000727 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205947 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het eHealth-platform type ministerieel besluit prom. 10/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014021111 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2010 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van plaatsvervangende griffier type ministerieel besluit prom. 17/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205948 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie type ministerieel besluit prom. 18/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205953 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035939 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de in type besluit van de vlaamse regering prom. 23/05/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035913 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en het besluit van de type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035936 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035935 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren type besluit van de vlaamse regering prom. 06/06/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035921 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 februari 2014 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bij type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035938 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 betreffende de begroting en de personeelsformatie van de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap wat de procedure voor aanpassing van de begroting bet type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035959 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot schrapping van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 houdende benoeming van de leden van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen bevoegd voor het hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035961 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/06/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035937 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan s type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014036668 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees La type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035940 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modaliteiten voor de toekenning van een projectsubsidie aan vergunninghouders voor laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen op carpoolparkings of Park&Rides in beheer van het Vlaamse Gewest in uitvoerin

decreet

type decreet prom. 04/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014035564 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

document

type document prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014009521 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 26 september 2014 : - is het verzoek tot associatie van mevr. Willems E. en van de heer Arnauts B., geassocieerde notarissen ter standplaats Keerbergen en van de heer Van Campenhout J., kandidaat-notar De heer V type document prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014205788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars Bij besluit van de Directeur-generaal van 15 september 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Bel worden b

erratum

type erratum prom. 04/09/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014205890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014205929 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** adviseur-generaal opvolging **** der gebouwen De vergelijkende selectie van **** adviseur-generaal opvolging **** der gebouwen (niveau ****4) voor de (...) Er is 1 ge type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014205956 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés contrôle interne (niveau A1) voor het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) (AFG14275) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast de(...) Toelaa type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014205957 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige laborantins (niveau B1) voor het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) (AFG14276) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014205979 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van een directeur voor het Federaal Migratiecentrum (ENG14003) Jobinhoud Het Centrum wordt geleid door een directeur/directrice, die verantwoording moet afleggen aan de raad van bestuur. Je bent belast met het voorstellen va(...) • Het ontwe type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014205981 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analist programmeur De vergelijkende selectie van Nederlandstalige analist programmeur (niveau A) voor het Fonds voor Beroepsziekten (ANG14247) werd afgesloten op 24 september 2014. Er is 1 ge(...) type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014206006 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige facility manager De vergelijkende selectie van Nederlandstalige facility manager (adviseur-generaal) (m/v) (niveau A4) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeri(...) Er zijn 3 geschikten type bericht van selor prom. -- pub. 01/10/2014 numac 2014206007 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal controlebeleid voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG14722) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectie(...) • Houder
^