B.S. Index van de publicaties van 27 oktober 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014204958 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 115/2014 van 17 juli 2014 Rolnummer : 5709 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 6, 3°, van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale Het Gron type wet prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014206532 bron waalse overheidsdienst Bekendmaking overeenkomstig artikel 2, type wet prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014206456 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder Gewone zittijd van december 2014 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het Vorenverme type wet prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014205154 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2014 van 17 juli 2014 Rolnummer : 5712 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Grondw samengesteld type wet prom. 21/12/2013 pub. 27/10/2014 numac 2014000780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek VI, in de Boeken I en XV van type wet prom. 10/04/2003 pub. 27/10/2014 numac 2014000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 10/04/2003 pub. 27/10/2014 numac 2014000802 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de rechtspleging voor de militaire rechtscolleges en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014204951 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 106/2014 van 17 juli 2014 Rolnummers : 5663, 5685 en 5686 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 27 december 2012 « tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen Het Grond type wet prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014204953 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2014 van 17 juli 2014 Rolnummers : 5672, 5680, 5682, 5684, 5688 en 5689 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 23 tot 29 van de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen inzake de toeg Het Grondw type wet prom. 17/08/2013 pub. 27/10/2014 numac 2014000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor **** met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vree type wet prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014204955 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 110/2014 van 17 juli 2014 Rolnummer : 5690 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 39/81 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014206428 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 10 april 2014 is het aantal te benoemen kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2015 vastgesteld als volgt : - voor de Franse taalrol : 17; - voor de Nederlandse taalrol : 28. Het ber type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014015180 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de provinciegouverneurs van de Vlaamse provincies en aan de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014015190 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014 wordt de heer Andy DETAILLE ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Libië en in de Republiek Tsjaad, met standplaats te Tripoli, en wo Bij k type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014015260 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 10/10/2014 worden de ambtenaren van de tweede administratieve klasse van de Kanselarijcarrière van wie hierna de namen volgen bevorderd tot de eerste administratieve klasse van de Ka Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014018375 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Mandaat. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2014, met uitwerking op 1 augustus 2014, eervol ontslag uit zijn functie als "Directeur-generaal van het Directoraat-generaal Laboratoria" bij het Federaal Agentschap Een beroep tot ni type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014206459 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat in werking treedt op 29 oktober 2014, is aan de heer Dalle P., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Koksijde. Het is hem vergund de titel van zijn a Het beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014029609 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Erkenning van titelvoerende leden van de "Académie royale de Médecine de Belgique" Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014 wordt de benoeming als titelvoerend lid erkend van : - de heer professor Etienne SOKAL, uit Hoeilaart; - de type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014011565 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie van de Economische Reglementering Consumentenkrediet - Maximale jaarlijkse kostenpercentages - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van h(...) De maxima type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014002060 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014, wordt Mevr. Stefanie BILLIET, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van he Bij ko type koninklijk besluit prom. 10/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014000566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014007329 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - **** Bij koninklijk besluit ****. 377 van 8 mei 2014, wordt kapitein-commandant ****. **** op 31 augustus 2013 ontslagen uit het ambt van militaire repetitor van het onderwijzend militair **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014004001 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 30 september 2014 wordt een einde gesteld aan de managementfunctie -2 "Administrateur Internationale en Europese Financiële aangelegenheden" toegekend aan de heer GODTS, Franciscus, A. Overeenkomstig a type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014007334 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 387 van 8 mei 2014 wordt de ***** gemachtigd als titularis van het Kruis van Officier in de ****, op het lint het kenteken te hechten van **** **** nee type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014007335 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 389 van 8 mei 2014 : Wordt de ***** benoemd tot Ridder in de Orde van **** **** met toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met **** **** neemt type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014007336 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 388 van 8 mei 2014 : Wordt de ***** gemachtigd als titularis van het Kruis van Commandeur in de Orde van **** ****, op het lint het kenteken te Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014007337 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Oud-strijder Bij koninklijk besluit ****. 390 van 8 mei 2014 : Wordt het **** 1940 met bronzen leeuw verleend aan de oud-strijder van de veldtocht van ****, de heer **** ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014007340 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 392 van 8 mei 2014 : De Medaille van de **** met bronzen staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt aan de hierna ver De heren **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014007343 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding. - Oud-strijder Gewapende weerstand Bij koninklijk besluit ****. 393 van 8 mei 2014, wordt de Medaille van de Weerstand verleend aan de heer **** **** van de Gewapende Weerstand gelijkgesteld aan een mi type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014007350 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing **** koninklijk besluit ****. 416 van 22 mei 2014 : Wordt kolonel van het vliegwezen **** ****. **** op 11 augustus 2014 ontslagen uit het ambt van directeur-generaal van het **** **** kol type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014007349 bron ministerie van landsverdediging Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 395 van 8 mei 2014 : Worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Wilhelmina Ceulemans voor : "Haar toewijding en haar inzet sinds b De heer Willy Van type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014007348 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 394 van 8 mei 2014, wordt ere-kapitein-ter-zee ****. **** benoemd tot Grootofficier in de **** voor de uitzonderlijke verdien Hij nee type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014007344 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 365 van 24 april 2014, wordt kapitein-commandant S. **** tijdelijk op pensioen gesteld, voor een **** van twee jaar op 1 april 2014. type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014000817 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036778 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de selectiecriteria, vermeld in artikel 1 tot en met 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende afwijkingen van de bouwtechnische en bouwfysische normen waaraan de infrastructuur va type ministerieel besluit prom. 21/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029599 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 september 2011 houdende de samenstelling van de Hoge Adviesraad voor filosofische cursussen type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014031740 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 08/07/2014, werd de BVBA WALLONIE ASSAINISSEMENT SURVEILLANCE ET CONTROLES erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode(...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. 26/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité voor het gemeenschappelijk beleid van het Onderwijs en de Hulpverlening aan de Jeugd zoals bedoeld bij artikel 11 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeens type ministerieel besluit prom. 22/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 03/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029589 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Pedagogische Gemeenschapscommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014206488 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 11 juli 2014 wordt de op 29 april 2014 aangevraagde erkenning van de SCPRL DR 2M als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest vanaf 5 november 2014 voor vijf jaar hernieuwd voo(...) 1. "Ruimtelijke type ministerieel besluit prom. 10/10/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014206454 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het jaarlijks vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014015189 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Dienstvrijstellingen Bij ministerieel besluit van 23 april 2014 wordt aan de heer Didier SEEUWS een dienstvrijstelling toegekend voor de periode van 16 april 2014 tot en met 30 november 2014 om hem de mogelijkheid te geven Bij min type ministerieel besluit prom. 09/10/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014011578 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Consumentenombudsdienst type ministerieel besluit prom. 26/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029610 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de platforms voor intersectorieel overleg "Onderwijs - Hulpverlening aan de Jeugd" zoals bedoeld bij artikel 6 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzak

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014036539 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014018397 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014206530 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 september 2014 in zake de procureur des Konings tegen D.V., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 september 2014, heeft de « Sche type bericht prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014018395 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV BROUWERIJ VAN DEN BOGAERT, die woonplaats kiest bij Deze za type bericht prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014018394 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Natagora c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd v Deze za type bericht prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014018396 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Michel KALIS en Renaat STEENHOUDT, die beiden woonplaats k Deze za

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014205149 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 117/2014 van 17 juli 2014 Rolnummer : 5915 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 42 tot 46 van de programmawet van 26 december 2013 (wijziging van de artikelen 6ter,

document

type document prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014021129 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die plaats heeft op maandag 3 november 2014 om 14.30 uur, in een vergaderzaal van de Kanse Op de a

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/06/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029590 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met het opmaken van een gemeenschappelijke externe p type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/07/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029591 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de Raden van Beroep in het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2013-2014 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014029594 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 wordt op 1 mei 2014 de heer Marc JEANMOYE door verhoging in graad tot de graad van directeur benoemd. Bi(...) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029587 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad voor de overdracht van de herinnering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwijs van 19 februari 2014 betreffende de actualisering van de oproep tot kandidaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de ambten die een schaarste kennen voor het schooljaar 2013-2014 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 27/10/2014 numac 2014029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 23bis, § 1, tweede lid, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014206467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Beheerscomité. - Verlenging van de benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 17 september 2014, dat in werking treedt op 31 december 2014 : Artikel 1. Worden benoemd tot effectieve leden v a) als verte type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014007351 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming van kandidaat-hulpofficieren Bij koninklijk besluit nr. 375 van 24 april 2014 : Worden de aangestelde onderluitenants van het vliegwezen van wie de namen volgen, op 27 augustus 2013 benoemd in de graad van ond A. Jaeken,

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014205150 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 118/2014 van 17 juli 2014 Rolnummer : 5892 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 25,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014206429 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders. - Vergelijkend examen voor de rangschikking van kandidaat-gerechtsdeurwaarders voor het jaar 2015. - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 510 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen weldra de Nederlandstalige en Om tot

registratie

type registratie prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014031727 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 22/07/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd MONDIAL CONTAINER BVBA geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afva(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014031728 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 25/07/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd SMURFIT KAPPA RECYCLING NV geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke (...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014031731 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 25/07/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VAN HOECK D BVBA geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoff(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014031729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 25/07/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd Go Environnement Indép. geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afv(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014031730 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 25/07/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd VAN DAMME W & FILS NV, gelegen rue Croisette 28, te 1470 GENAPPE, BELGIE geregistreerd als ophaler van De registra type registratie prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014031725 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 22/07/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd PERMAFUNGI CV geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen.(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014031732 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 24/06/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd BETONAC NV geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het nummer ENR/(...) type registratie prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014031733 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 18 juni 2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd DONNAY - MONAMI ENTREPRISES GENERALES DE TRAVAUX NV geregistreerd als bodemsaneringsaanneme(...) De registratie draagt het nummer type registratie prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014031726 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 25/07/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd JC AGRI BVBA geregistreerd als ophaler van niet-gevaarlijke afvalstoffen. type registratie prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014031736 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 24/06/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd QUINTELIER FRERES NV geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het n(...) type registratie prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014031734 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 30/04/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd M&NB NV geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het nummer ENR(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014015255 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 23 september 2014 heeft de heer Robert LAFFINEUR de nodige exequatur ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek van Griekenland te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort het Waals Gewest.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014205148 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 108/2014 van 17 juli 2014 Rolnummer : 5678 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof, sam wijst na beraad type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014204956 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 113/2014 van 17 juli 2014 Rolnummer : 5701 In zake : het beroep tot vernietiging van de basisallocaties 03.002.42.01.4510, 03.003.42.01.4510, 10.005.27.08.4322, 10.005.28.03.6321 en 10.006.64.14.6321 en, in zoverre z Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014206509 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige operationele leidinggevenden van bewakingsagenten (niveau C) voor het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (AFG14241) Na de selectie wordt een lijst met maximum vijf geslaagden aangelegd, die(...) Er word

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014055326 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** **** **** ****, **** **** ****, weduwe van ****, **** te ****

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 27/10/2014 numac 2014206469 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Eupen Bij beschikking van 5 september 2014 werd de heer Baguette, C., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Eupen aangewezen, om vanaf 1 oktober 2014, het ambt van plaatsvervangen
^