B.S. Index van de publicaties van 30 oktober 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/1939 pub. 30/10/2014 numac 2014000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 11/11/2013 pub. 30/10/2014 numac 2014000815 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014011589 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet. - Erkenning Beroepskrediet NV. - Crédit Professionnel SA. - Beruflicher Kredit AG Bij beslissing van 27 oktober 2014, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op 22 type wet prom. 31/12/2012 pub. 30/10/2014 numac 2014000787 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 06/01/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 19/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betr

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014012130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid betreffende de syndicale vorming in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014206536 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 15 september 2014, wordt, op zijn verzoek, ontslag uit zijn functies verleend aan de heer WAUTHIER Samuel, attaché bij de Federale Overheidsdien type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014011581 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 25 september 2014 wordt met ingang van 1 juli 2014, de heer Philippe HERMKENS, adviseur in de klasse A3 bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, in het kader van de v Overeen type koninklijk besluit prom. 29/12/1992 pub. 30/10/2014 numac 2014000814 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 10 met betrekking tot de uitoefeningsmodaliteiten van de keuzen, bedoeld in de artikelen 15, § 2, derde lid, en 25ter, § 1, tweede lid, 2°, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de aang type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014012113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 13/07/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014012112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014012177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Diamant type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014014681 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen - Puurs, gelegen te Hemiksem ter hoogte van de kilometerpaal 40.143 type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014014682 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen - Puurs, gelegen te Hemiksem ter hoogte van de kilometerpaal 39.620 type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014024382 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014024384 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de gemeenschappelijke erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op een bijzondere beroepsbekwaamheid. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014014680 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen - Puurs, gelegen te Hemiksem ter hoogte van de kilometerpaal 40.884 type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014024383 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de neurologische kinesitherapie. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 10/10/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014009563 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 205.000 EUR voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000764 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar **** type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en ha type ministerieel besluit prom. 02/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014000766 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 22/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014206387 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit ter vervanging van bijlage 1 van het ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren A bedoeld in artikel 89, § 1 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algem type ministerieel besluit prom. 27/05/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029622 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de werkgroepen "moderne talen" met toepassing van de artikelen 16, § 2, 25, § 2 en 35, § 2 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014029627 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor de steun aan audiovisuele operators Bij ministerieel besluit van 2 juni 2014 wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 7 juni 2012 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de steun aan audiovisuele operators, g 1° in type ministerieel besluit prom. 09/07/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029619 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Videocineast » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en tot toekenning van het Getuigschrift hoger secundair onderwijs (CESS - Certificat type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014024386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie. - Rechtzetting type ministerieel besluit prom. 22/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014024385 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij de kinesitherapeuten gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid in de cardiovasculaire kinesitherapie. - Rechtzetting

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/07/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014036553 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de registratie van studenten met functiebeperkingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014018390 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Paul DEHAYE c.s. heeft de nietigverklaring gevorde Deze z type bericht prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014206600 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 oktober 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 oktober 2014, is beroep tot gedee Die za type bericht prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014018389 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Gewestelijke Vennootschap van de Haven van Brussel heef Deze za

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 15/05/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029617 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 23 mei 2013 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te del

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029648 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van het decreet van 3 april 2014 betreffende de mededelingen langs elektronische weg tussen de gebruikers en de overheid van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029628 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het aanhangsel nr. 1 bij het beheerscontract van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » 2013-2018 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/06/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029618 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1978 houdende instelling van een onderzoeksraad in de universitaire instellingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014029603 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bijlage 2-1 bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 houdende toepassing van het decreet van 30 april 2009 betreffende de ontwikkeling van leespraktij

erratum

type erratum prom. 04/09/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014004005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten tot wijziging van het reglement van inwendige orde van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en M

arrest

type arrest prom. 24/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014031524 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College tot uitvoering van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014000810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2014, wordt de heer Pol DEBROUX, auditeur, met ingang van 23 oktober 2014 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014000809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2014, wordt de heer Patrick RONVAUX, auditeur, met ingang van 23 oktober 2014 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd.

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/04/2014 pub. 30/10/2014 numac 2014031769 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2014/562 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 5 juli 2013 betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014018407 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Oproep tot kandidaten voor een mandaat van een vast of plaatsvervangend extern lid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid (Afdeling Sociale Zekerheid en Afdeling Gezondheid) In de loop van de maand december (...) De ex

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014009577 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 september 2014, in werking tredend op 31 oktober 2014 `s avonds, is de heer Desomer M., griffier bij het vredegerecht Ieper II - Poperinge, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014024381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2014 wordt Mevr. HERTENWEG Kelly, geboren op 22 maart 1981, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juli 2014, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlands taalkad type benoemingen prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014011580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 4 september 2014 wordt met ingang van 1 mei 2014, de heer Steven PATTYN in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attac Bij konin type benoemingen prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014 wordt Mevr. MIRGAUX Sophie, geboren op 14 december 1983, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 28 maart 2014, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlands taalkad Bij ko

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014206558 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr type lijst prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014206557 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014000757 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. - Wijziging. - Vernieuwingen. - Weigering Bij besluit van 6 juni 2014 De verg type vergunning prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014000758 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vergunningen. - Wijzigingen. - Vernieuwingen. - Intrekking. - Weigering Bij ministerie Deze ve type vergunning prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014000756 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het uitoefenen van activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen, om tegen piraterij te strijden Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2014 wordt de vergunning tot het uitoefenen van activiteiten van t De verg

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014015183 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 2 juli 2014 hebben H.E. Mevr. Naghmana A. HASHMI, de heer Asein K. ISAEV, Dr. Len Monica ISHMAEL, de heer Mabrouk Mohamed MILAD en de heer Mohamedoun DADDAH de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, H.E.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014000755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 30 juli 2014 word

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014015261 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 30 september 2014 heeft Mevr. Marie-Christine Butel, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Franse Republiek te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort gans België.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014206672 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch medewerkers De vergelijkende selectie van Franstalige technisch medewerkers (niveau C) voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (AFG14232) werd afgesloten op 27 okto(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014206633 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** financieel inspecteur De vergelijkende selectie van **** financieel inspecteur (niveau ****) voor de **** voor de Ziekenfondsen en de **** van ****(...) Er zijn 5 type bericht van selor prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014206674 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige directeurs pensioenen De vergelijkende selectie van Franstalige directeurs pensioenen A3 (klasse A3) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (AFG14268) werd afgesloten op 24 oktober 2014. Er is 1 gesla(...)

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 30/10/2014 numac 2014004006 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank Overee
^