B.S. Index van de publicaties van 3 november 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/08/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014000813 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het een

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/01/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014029624 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 03/11/2014 numac 2014029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 08/10/2013 pub. 03/11/2014 numac 2014029626 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014206622 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 19 mei 2014 wordt de SCRL AAUM, maatschappelijke zetel gevestigd rue NotreDame 23, te 1360 Malève-Sainte-Marie, een erkenning tot uitwerking, wijziging of herziening van gemeentelijke plannen van Bij mi type ministerieel besluit prom. 03/09/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Air Products van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/07/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlij type besluit van de vlaamse regering prom. 30/07/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036779 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor de aanplant van boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036704 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting en samenstelling van het toezichtcomité ter implementatie van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/09/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036723 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2014 van het Vlaams Parlement type besluit van de vlaamse regering prom. 12/09/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036706 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat de concordantie van bepaalde personeelsleden vanuit opleidingsvorm 1, type 4 naar opleidingsvorm type besluit van de vlaamse regering prom. 05/09/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden, wat betreft de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en vergunde diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036736 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 betreffende de organisatie, de samenstelling en de we type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036727 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bepaling van de regels voor de aanvraag en de toekenning van de subsidie voor de Rijdende kleuterschool Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 09/05/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014036777 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014206625 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de uiterste datum voor de indiening van een steunaanvraag voor de verbintenissen van het jaar 2015 op 30 november 2014 wordt vastgesteld type besluit van de waalse regering prom. 23/10/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014206626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 november 2000 tot uitvoering van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake Waalse gewestelijke belastingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014018400 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 REDE type bericht prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014018399 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Alex type bericht prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014018402 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Pascal DE GEYTER en de BVBA E.T.S.A., die beiden woonplaat Dit bes type bericht prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014018401 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Carlo ACKERMANS, de BVBA HET SPRINGPAARD, Joseph VAN CASTE Dit bes type bericht prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014018403 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW BUURTOPBOUWWERK WINTERSLAG en Thomas LEMMENS, die b Dit be type bericht prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014018404 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV PANS, woonplaats kiezend bij Mr. Dirk VAN HEUVEN, ad Dit be type bericht prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014018409 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Bart DEMEESTERE en Griet MORTIER, die beiden woonplaats ki Dit bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014029559 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de vestigingsplaatsen van de inrichtingen voor secundair onderwijs, voor het schooljaar 2013-2014, bij toepassing van artikel 2, 1°, van het decreet van 28 april 2004 be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/09/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014029614 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2013 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en Studieleningen van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/09/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014029613 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Hoge Raad voor Studietoelagen en Studieleningen van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014029612 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het protocol voor het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 25/07/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014029620 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014206650 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014, dat in werking treedt op 30 november 2014, is de heer Margraff Ch., raadsheer in het arbeidshof te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014009582 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 28 oktober 2014 : - is aan Mevr. Vanlaeke, C., medewerker bij het parket van het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervu Dit beslu

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014206673 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid De Minister van Sociale Zaken. - Mededeling De Hoge Raad voor Vrijwilligers Inleiding In de loop van het Internationale Jaar voor de Vrijwilliger in 2001 is duidelijk geworden dat er een grote behoefte is aan een permanent vertegenwoordigend Daarom wer

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014031884 bron brussels hoofdstedelijk parlement **** **** voor het ambt van adjunct-adviseur/**** (****/****) (niveau ****) met voldoende kennis van het **** voor het **** **** Na het examen wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 2 jaar geldig ****(...) De ka

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014206751 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige enterprise architecten (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) (ANG14311) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste i(...) • Diplom type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014206733 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** technisch medewerkers De vergelijkende selectie van **** technisch medewerkers (****/****) voor het Belgisch **** voor postdiensten en telecommunicatie (****(...) Er zijn 3 **** type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014206703 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige database administrator & lead developer (niveau A) voor de FOD Justitie (AFG14319) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lij(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014206702 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige database administrator (niveau B) voor de FOD Justitie (AFG14309) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wor(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014206708 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés overheidsopdrachten De (niveau A2) voor de FOD Federale Overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie (AFG14230) werd afgesloten op 20 oktober 2014. Er zijn 6 geslaagden.(...) type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014206719 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige methodoloog De vergelijkende selectie van Franstalige methodoloog (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG14252) werd afgesloten op 13 oktober 2014. Er zijn 2 geslaagden(...) type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014206679 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige "Expert Congés et Carrières" De vergelijkende selectie van Franstalige "Expert Congés et Carrières" (niveau B) voor het Fonds voor de Beroepsziekten (AFG14247) werd afgesloten op 1(...) Er is 1 geslaagde. type bericht van selor prom. -- pub. 03/11/2014 numac 2014206752 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs/juristen controles namaak en internetbewaking De vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs/juristen controles namaak en internetbewaking (niveau A) voor de FOD Economie,(...) Er zijn

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. 03/11/2014 pub. 03/11/2014 numac 2014004002 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling bij de FOD Financiën van betrekkingen bij de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
^