B.S. Index van de publicaties van 4 november 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/04/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014015170 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof inzake de rechtsbescherming van personen in dienst van de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom , gedaan type wet prom. 10/06/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014015179 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 10 JUNI 2014 - Wet houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid, gedaan te New York op 30 augustus 1961 (2) (3) (4) type wet prom. 04/04/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en politieagenten en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan h type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de maatregelen tot bevordering van de type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van personen die type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met b type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, ter bevordering van de tewerkstelling en de vorming van type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202986 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risic type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds voor bestaansze type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot vervan type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 oktober 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, betreffende de bijkomend type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, met betrekking tot de vaststelling van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het fonds van bestaa type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende het vervoer van de werklieden type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202915 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende vorming en tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de type koninklijk besluit prom. 22/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014202994 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversb type koninklijk besluit prom. 29/12/1969 pub. 04/11/2014 numac 2014000822 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 4, met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014011587 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de prijsobservatie en -analyse opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014011586 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2014 numac 2014011585 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2014 wordt aan de heer Rend HAFFAR, attaché bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 juli 2015 eervol ontslag uit zij De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2014 numac 2014011584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014 wordt aan de heer Paul VAN OSSELAER, attaché bij de Stafdienst Informatie- en Communicatie-technologie, met ingang van 1 juni 2015, eervol ontslag uit zijn funct De hee type koninklijk besluit prom. 03/06/1970 pub. 04/11/2014 numac 2014000818 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 15, tot regeling van de schattingsprocedure waarin artikel 59, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde voorziet. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 03/06/1970 pub. 04/11/2014 numac 2014000823 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 14 met betrekking tot de vervreemdingen van gebouwen, gedeelten van gebouwen en het bijhorende terrein en de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van een zakelijk recht in de zin van artikel 9, tweede lid, 2°, van het We type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2014 numac 2014011583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014 wordt aan de heer Aloysius DE TROCH, attaché bij de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, met ingang van 1 september 2015, eervol on De hee type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014203115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de inspanningen ten voordele type koninklijk besluit prom. 12/03/1970 pub. 04/11/2014 numac 2014000820 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 8, tot vaststelling van de wijze van afronding van de verschuldigde, de aftrekbare of de voor teruggaaf vatbare belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 29/12/1992 pub. 04/11/2014 numac 2014000821 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 30 met betrekking tot de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde op de onroerende financieringshuur. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014011588 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014686 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen - Puurs, gelegen te Niel ter hoogte van de kilometerpaal 36.877 type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014678 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen - Puurs, gelegen te Hemiksem ter hoogte van de kilometerpaal 41.590 type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014658 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 128, baanvak Ciney - Yvoir, gelegen te Purnode, ter hoogte van de kilometerpaal 8.720 type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014687 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 29B op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen - Puurs, gelegen te Puurs ter hoogte van de kilometerpaal 31.864 type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2014 numac 2014004009 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 24 september 2014 wordt de heer COLPIN, Noel L., aangeduid als houder van de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal van de douane en accijnzen" voor een periode van drie maand Een beroep tot ni type ministerieel besluit prom. 27/10/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014036792 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2006 houdende toekenning van aanvullende en specifieke delegaties aan het hoofd van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014657 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 147, baanvak Fleurus - Tamines, gelegen te Fleurus, ter hoogte van de kilometerpaal 6.234 type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014656 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 12 op de spoorlijn nr. 147, baanvak Fleurus - Tamines, gelegen te Fleurus, ter hoogte van de kilometerpaal 5.958 type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014655 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 147, baanvak Fleurus - Tamines, gelegen te Sambreville, ter hoogte van de kilometerpaal 3.446 type ministerieel besluit prom. 05/06/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014652 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spooraansluiting AM, die de industriële installaties van ArcelorMittal Ougrée verbindt met de spoorlijn nr. 125A en die de "Rue Henri Dunant" kruist, gelegen type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014654 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 147, baanvak Fleurus - Tamines, gelegen te Sambreville, ter hoogte van de kilometerpaal 1.718 type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014693 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 52i Antwerpen - Puurs, gelegen in het havengebied van Antwerpen - Rechteroever te Antwerpen Kiel ter hoogte van de d'Herbouvillekaai type ministerieel besluit prom. 05/06/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014651 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spooraansluiting AM, die de industriële installaties van ArcelorMittal Ougrée verbindt met de spoorlijn nr. 125A en die de "Rue de l'Enseignement" kruist, ge type ministerieel besluit prom. 05/06/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014650 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spooraansluiting AM, die de industriële installaties van ArcelorMittal Ougrée verbindt met de spoorlijn nr. 125A en die de "Rue Boncelles" kruist, gelegen te type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014684 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 22 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen - Puurs, gelegen te Schelle ter hoogte van de kilometerpaal 38.270 type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014685 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen - Puurs, gelegen te Niel ter hoogte van de kilometerpaal 37.316 type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014692 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 36 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen - Puurs, gelegen te Puurs ter hoogte van de kilometerpaal 28.873 type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014683 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 20 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen - Puurs, gelegen te Schelle ter hoogte van de kilometerpaal 38.957 type ministerieel besluit prom. 01/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014679 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 16 op de spoorlijn nr. 52 Antwerpen - Puurs, gelegen te Hemiksem ter hoogte van de kilometerpaal 41.211 type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014014653 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 147, baanvak Fleurus - Tamines, gelegen te Sambreville, ter hoogte van de kilometerpaal 1.545

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014031910 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014031911 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 04/11/2014 numac 2014031682 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juni 2014, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als landschap van de uitbreiding van het Scheutbos in de Toverfluitstraat te 1080 Sint-Jans-Molenbee Voor de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/10/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014036791 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een bestaande woning of bij het realiseren van een nieuwe woning type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014036773 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de Watering van de Gaverbeek

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 04/11/2014 numac 2014000789 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Dragen van de gordel in de interventievoertuigen Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur, Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs De aandacht van de brandweerdiensten wordt gevestigd op het feit dat het dragen va Het koninklijk b

document

type document prom. -- pub. 04/11/2014 numac 2014031824 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ETTERBEEK. - Bij besluit van 25 augustus 2014 wordt de beslissing van 10 juli 2014 waarbij de het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Etterbeek de gunningswijze en het bestek betref SCHAARB type document prom. 28/03/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014031664 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Beslissing van de raad van bestuur van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB van 30 januari 2004 type document prom. -- pub. 04/11/2014 numac 2014031890 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de O.C.M.W.'s BRUSSEL. - Bij besluit van 8 oktober 2014 wordt goedgekeurd de beslissing van 8 september 2014 waarbij de gemeenteraad van de Stad Brussel beslist de gunningswijze en het bestek betref BRUSSEL type document prom. -- pub. 04/11/2014 numac 2014018413 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Openbare raadplegingen De CREG consulteert over haar ontwerp van bijlage 3 aan de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet met betrekking tot het specifieke tarifaire regulatoire stelsel voor NEMO, een DC-interconnectie van ongev Deze ra

arrest

type arrest prom. 20/07/2014 pub. 04/11/2014 numac 2014031854 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 20132014-0597 houdende de bepaling van de bevoegdheden van de leden van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 04/11/2014 numac 2014015234 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 7 augustus 2014 heeft de heer Antonino MARQUES PORTO e SANTOS de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Federatieve Republiek Brazilië te Brussel uit te oefenen, met als consulair

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 04/11/2014 numac 2014055329 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van **** **** **** **** **** ****, uit de echt gescheiden van **** **** Alvorens te ****

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 04/11/2014 numac 2014003384 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht tussen kredietinstellingen van het geheel of een gedeelte van hun bedrijf of hun net. - Artikelen 77, 4° en 78 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen Overeenkomst Ingevo
^