B.S. Index van de publicaties van 5 november 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014205911 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 131/2014 van 19 september 2014 Rolnummer : 5926 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 28 februari 2014 tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minde Het Grond type wet prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014206463 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 126/2014 van 19 september 2014 Rolnummer : 5715 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 10 van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, gesteld door de Arbeidsrechtb Het Grond type wet prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014205848 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 120/2014 van 17 september 2014 Rolnummer : 5739 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 7, 11°, van de wet van 30 augustus 2013 betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen, ingesteld door de Natio Het Grond type wet prom. 28/03/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014000819 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 28/02/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014000812 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel ged type wet prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014205909 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 124/2014 van 19 september 2014 Rolnummer : 5706 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de wet van 14 januari 2013 tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming Het Grondwette

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014007381 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 449 van 3 juli 2014 : Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heren : Kris Geukens, attaché; Johan Schrooyen, attaché. Worden beno Mevr. : Erna D'Hoker type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014007385 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 451 van 3 juli 2014 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer Marc Van Den Eynde, attaché. Worden benoemd tot Officier i De heren : Herman type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014007401 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 467 van 22 juli 2014 : Worden benoemd tot Officier in de Orde van **** **** : De heren **** ****, **** ****, **** **** Pée Voor : ``Hun type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014014799 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2014, dat in werking treedt op 1 januari 2015, wordt aan de heer Eric SOEUR eervol ontslag verleend uit haar functies in de klasse A1, met de titel van attaché. Hij wordt ge type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014015258 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit Belgisch-Luxemburgse Economische Unie. - Benoeming type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014022518 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzonder voorzorgsereteken Koninklijk besluit van 19 september 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014022519 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Burgerlijke eretekens. - Koninklijk besluit van 19 september 2014 ****. Voor meer dan 35 jaren dienst type koninklijk besluit prom. 07/03/2013 pub. 05/11/2014 numac 2014014586 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van de procedureregels voor de toepassing van artikel 30, § 2, van verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in type koninklijk besluit prom. 03/07/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014007374 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2013-2014 van de 164ste promotie polytechniek en de 149ste promotie sociale en militair type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014007361 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 423 van 10 juni 2014 : Wordt de kandidaat-reserveofficier ****. ****, op 1 februari 2014 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader. type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014000767 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2014, wordt Mevr. Gisèle BEECKMAN de CRAYLOO, Eerste Auditeur bij de Raad van State, op 1 februari 2015 in ruste gesteld. Zij wordt gemachtigd de titel van zijn ambt eersh type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014007341 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Oud-strijders Bij koninklijk besluit ****. 391 van 8 mei 2014 : De Medaille van de ****-strijder met zilveren staafje met inschrift van de jaartallen "1940-1945" wordt aan de De heren **** de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014007357 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 420 van 3 juni 2014 : Landmacht Worden de kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, die in de graad van adjudant aangesteld zijn, van wie de namen volgen ****. **** ****, type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014007353 bron ministerie van landsverdediging **** **** wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 419 van 3 juni 2014 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 juli 2014 in toepassing van de samengeordende wetten op **** **** Kol type koninklijk besluit prom. 12/09/2011 pub. 05/11/2014 numac 2014007358 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen naar het operationeel kader van de federale politie. - Addendum type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014007359 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** militair personeel. - Ontslag **** koninklijk besluit ****. 421 van 3 juni 2014, wordt kapitein ***** op 1 februari 2014 ontslagen uit het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel bij de **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014007352 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een officier Bij koninklijk besluit nr. 418 van 3 juni 2014, wordt kapitein-commandant P. Duquenne op pensioen gesteld op 1 augustus 2014 in toepassing van de samengeordende wetten op

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029636 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029637 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029638 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 25/09/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029645 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de administrateur van de « Université de Mons » type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029639 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 23/06/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029647 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitster en de ondervoorzitter van de Hoge Raad voor gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029640 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014029662 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenning. - Hogere Kunstschool Bij ministerieel besluit van 5 mei 2014 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van hoogleraar kunstvakken erkend aan Mevr. Nadine GANASE, voor de volgende cursus : Vertolking/G type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014029661 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 25 juni 2014 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van hoogleraar kunstvakken erkend aan de heer Manuel HERMIA voor de volgende cursus : Instrument/Saxofoon-Jazz B Lichaamsoplei type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014036785 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van de Vlaamse cel van de Intergewestelijke Coördinererende instantie van de Belgische betaalorganen voor de Europese landbouwfondsen, vermeld in artikel 7, vierde lid van Verordening nr. 1306/2013 van het E type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029634 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029633 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029632 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029631 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029630 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 13/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029629 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het taalbadonderwijs wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 29/08/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014007378 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 december 2011 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 08/08/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014007354 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 december 2011 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

decreet

type decreet prom. 11/04/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029646 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 maart 2014 tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende het goed bestuur in de uitvoering van de openbare mandaten in de overheidsinstellingen en in de van de overheid afgele

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014011591 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëre Ove type bericht prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014018412 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Ukkel heeft de nietigverklaring gevorderd van Dat bes

document

type document prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014000830 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel & Organisatie. - Planning & Selectie. - Dienstnota gericht aan vastbenoemde ambtenaren van niveau C die tewerkgesteld zijn in een alarmcentrale 100/112 of 101 Betreft : inschrijving voor het bijzonder gedeelte van de - ANG14336 - Pl type document prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014206569 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Bij besluit van de Directeur-generaal van 21 oktober 2014, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staat worden be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029668 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 90.2 MHz die kunnen worden toegekend aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029644 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029659 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van de artikelen 8, § 1, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 en 50 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van verschillende schoolstelsels ter bevordering van het welzijn van jonge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029663 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 104.3 MHz die kunnen worden toegekend aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiog type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029664 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 106.1 MHz die kunnen worden toegekend aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiog type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029665 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 103.7 MHz die kunnen worden toegekend aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiog type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029666 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 100 MHz die kunnen worden toegekend aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogol type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014029667 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de technische kenmerken van Bruxelles 97.8 MHz die kunnen worden toegekend aan een dienstenuitgever voor de uitzending van een klankradio-omroepdienst via analoge terrestrische radiogo

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014031897 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Particulier bureau voor arbeidsbemiddeling Erkenning. - Erratum Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 augustus 2014, word T-BRUSSELS HR SERVICES SA, Koningsstraat 145 te 1000 Bruxelles, erkend als particulier Deze erke type erratum prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014000770 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 september 2014, pagina 71427, moet, wat de naam van de heer LE WALLE Paul betreft, "de heer LEWALLE Paul" gelezen worden.

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/10/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014206495 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 januari 2012 houdende aanwijzing van de leden van de commissie die bevoegd is om de kandidaten voor een selectieambt in het gemeenschapsonderwijs te rangschikken type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/10/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014206542 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 februari 2000 betreffende het schoolbezoek

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014015251 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Vaste benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2014 en met ingang van 1 augustus 2014 wordt de heer De Fraye Joachim, in vast verband benoemd met de titel van attaché, in het Nederlands taalkader, m Overeenk type benoemingen prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014007366 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Onderwijzend militair personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 429 van 10 juni 2014 : **** luitenant-kolonel **** ****. **** benoemd in het ambt van **** militair docent van het organiek kader van **** **** ****

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/10/2014 pub. 05/11/2014 numac 2014022516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014206462 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 125/2014 van 19 september 2014 Rolnummer : 5714 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 43, 3°, 702, 2°, en 860 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Luik. Het samengeste

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014206465 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 129/2014 van 19 september 2014 Rolnummer : 5718 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 4.2.24 en 4.4.20 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gesteld door de Raad van State. Het Grondwetteli samengesteld type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014206573 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 122/2014 van 19 september 2014 Rolnummer : 5694 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 324ter, type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014206574 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 128/2014 van 19 september 2014 Rolnummer : 5717 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 23,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014206710 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige netwerkbeheerders (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat (ANG14343) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ges(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014206824 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** attaché **** en aankopen De vergelijkende selectie van **** attaché **** en aankopen (niveau ****1) voor de **** **** (****14236) ****(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 05/11/2014 numac 2014206711 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders (niveau B) voor de Veiligheid van de Staat (ANG14344) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van ges(...) Toelaatb
^