B.S. Index van de publicaties van 6 november 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014206513 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 148/2014 van 9 oktober 2014 Rolnummer : 5764 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 14, type wet prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014024390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium Consultatie betreffende de Notitie (Reikwijdte en Detailniveau) van het verkavelingsplan Borssele gelegen in de Nederlandse windmolenzone grenzend aan (...) In toepassin type wet prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014206576 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 135/2014 van 25 september 2014 Rolnummer : 5726 In zake : de prejudiciële vraag over de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gesteld d Het Gro type wet prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014206575 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 132/2014 van 25 september 2014 Rolnummer : 5719 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 30,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Beleidsorganen. - Beëindiging van de aanstelling Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2014, wordt een einde gesteld aan de aanstelling van de heer François DORREKENS als Directeur van de Cel Algemeen Beleid van de Vice-Eerste Minis Een b type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014000699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Einde van detachering Bij koninklijk besluit van 4 augustus 2014, wordt, op datum van 31 mei 2014 's avonds, een einde gesteld aan de detachering bij het Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumenten Een ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014000695 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Beleidsorganen. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 5 augustus 2014 wordt de heer Pierre CREVITS, met ingang van 22 juli 2014, aangesteld als Directeur van de Cel Algemeen Beleid van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binn Een ber type koninklijk besluit prom. 09/10/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014206310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de toekenning van een aanvulle type koninklijk besluit prom. 27/12/1977 pub. 06/11/2014 numac 2014000828 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 6, met betrekking tot de vrijstellingen ten aanzien van internationaal vervoer, zee- en binnenschepen en luchtvaartuigen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 02/04/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014000824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de vzw `OEuvres de Don Bosco' type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014000825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/10/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014036784 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikel 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010 type ministerieel besluit prom. 18/07/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014031855 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende toekenning aan de vennootschap ENI S.p.A van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031857 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 25/08/2014, werd de NV TRACTEBEL ENGINEERING erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de(...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. 25/04/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014000410 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 september 1996 houdende overdracht van de macht om in vredestijd over te gaan tot het opvorderen in het raam van de civiele bescherming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014031891 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van Brussel Gas Elektriciteit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031888 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 mei 2014, worden beschermd als landschap het Avijlplateau, gelegen tussen de Sint-Jobsesteenweg, de Wansijnstraat, de Oude Molenstraat, de Berg van Sint-Job Bijlage type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031868 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussel Gewestelijke Coordinatie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2014 wordt De Heer CORTEN René,Ingenieur bij het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting/Directie Stedenbouw, gemachtigd aanspraak te maken o type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031889 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014, wordt ingeschreven op de bewaarlijst als landschap de gewone plataan gelegen Processiestraat 24, in Anderlecht, 8e afdeli(...) Voor de raadpleging van type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014031892 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussel Gas Elektriciteit

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/09/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014031869 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief betreffende sommige bepalingen van de ordonnantie van 27 februari 2014 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet: de prerogatieven van de gemeenteraadsleden en de handtekening van de gemeentelijke briefwisseling

bijakte

type bijakte prom. 15/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029641 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanhangsel tot wijziging van het aanhangsel van 27 maart 2014 bij het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommi

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014206136 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 134/2014 van 25 september 2014 Rolnummers : 5725 en 5728 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 3, 5 en 7 van de programmawet van 28 juni 2013 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit d

document

type document prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014021130 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be "Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks". - Oproep 2015 I. Inleiding De Ministerraad heeft op 5 oktober 2012 de lancering goedgekeurd van de eerste fase BRAIN-be laat toe, dank type document prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014018414 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Personeel. - Bevordering Bij beslissing van zijn Raad van Bestuur van 25 juni 2014 wordt mevrouw Elodie Debrumetz, attaché behorende tot het Franse taalkader, vanaf 1 juli 2014, bevorderd tot de klasse A2 bij het Instituut voor de gelijkheid van Een be type document prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014206571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap Bij besluit van de Directeur-generaal van 21 oktober 2014, dat in we worden be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029681 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Aarlen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014029696 bron ministerie van de franse gemeenschap Inspecteur-generaal van het gewoon basisonderwijs. - Mandaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2014 en krachtens het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogisc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029680 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator speciale bibliotheek van het "OEuvre nationale des Aveugles" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029679 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator speciale bibliotheek van "La Ligue Braille" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029678 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator speciale bibliotheek van "La Lumière" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029677 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Herve type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029643 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029615 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de gegroepeerde basisopties waarvoor een specifieke opleiding wiskunde of moderne taal opgelegd wordt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029642 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, in het kader van het Samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Gemeenscha type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/09/2014 pub. 06/11/2014 numac 2014029694 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking aan 3 inrichtingen van het gewoon basisonderwijs voor de voortzetting van de organisatie van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers met toepassing

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031830 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van 6 juni 2014 van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die een afwijking toekent op een verbod van de ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012. - Uittreksel Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende Gelet o type beschikking prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031833 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van 7 juli 2014 van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die een afwijking toekent op een verbod van de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012. - Uittreksel Gelet op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende Gelet o type beschikking prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031792 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, inzonderheid de artikelen 27, type beschikking prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031832 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van 6 juni 2014 van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die een afwijking toekent op een verbod van de Ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012. - Uittreksel Gelet op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende Gelet o type beschikking prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031791 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuur-behoud, inzonderheid de artikelen 27, type beschikking prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031829 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van 9 mei 2014 van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die een afwijking toekent op een verbod van de ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012. - Uittreksel Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende h Gelet o type beschikking prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031794 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, inzonderheid de artikelen 67, type beschikking prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031793 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking Gelet op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, inzonderheid artikels 68, type beschikking prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031796 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking Gelet op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, inzonderheid artikels 68, type beschikking prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014031795 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud, inzonderheid de artikelen 67,

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014015230 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014 wordt de heer Eric MANNENS, met ingang van 1 juli 2014, tot rijksambtenaar benoemd in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van a Overee

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014009584 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 29 oktober 2014 : - is aan Mevr. Vancompernolle V., griffier bij het vredegerecht Brugge III, tijdelijk en gedeeltelijk opdracht gegeven om haar ambt te vervullen bij het vredegerecht Brugge I - is aan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014009583 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2014, bladzijde 83335, regel 6, lezen : « afdeling Turnhout » in plaats van « afdeling Antwerpen ». type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014206651 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, is de aanwijzing van Mevr. Pottiez Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van Bij ko

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014206577 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 136/2014 van 25 september 2014 Rolnummer : 5729 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 111, eerste lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, zoals vervangen bij artikel 4 Het Grond

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/11/2014 numac 2014206652 bron federale overheidsdienst justitie Officiële berichten Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 25 maart 2014 werd de heer Goux S., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, voor een termijn van een jaar vanaf 26 november 2014, het ambt van pla Rechtbank
^