B.S. Index van de publicaties van 12 november 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014011594 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de benoeming van de voorzitters van de Nederlandstalige en Franstalige kamers van de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut van de auto-experts en houdende de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter va type koninklijk besluit prom. 09/10/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014002059 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014014768 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014002062 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014 wordt mevrouw SCHILLEMANS Sandra, met ingang van 1 juli 2014, ingevolge de hernieuwing van haar mandaat aangesteld als houder van de managementfunctie "Directeur-generaal O Overeenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014015228 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014 wordt de heer Emmanuel AUQUIER, adviseur - klasse A3 bij de Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, via vrijwillige mobiliteit, met ingang van 1 september (...) Overeen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014000798 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2006 betreffende het register dat gegevens bevat aangaande sommige handelingen door veiligheidsagenten type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014031883 bron brussels hoofdstedelijk gewest Facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 oktober 2014 wordt een subsidie van 3.000,00 euro toegekend aan de VZW Infor@ssociations in het licht van de organisatie van thematische wo(...) type ministerieel besluit prom. 18/07/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014031907 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van het Deliberatiecomité betreffende de examens voor taxichauffeurs type ministerieel besluit prom. 21/10/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014031909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de Overeenkomst voor de opleiding van zelfstandige kandidaat-chauffeurs type ministerieel besluit prom. 18/07/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014031908 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de afgifte van het opleidingsgetuigschrift zoals bedoeld in artikel 17, § 5, lid 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhur type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014024392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Besluit van 26 augustus 2014 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2012 houdende verlening aan de NV Norther van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een windmolenpark ten zuidoosten van de Thorn Bij type ministerieel besluit prom. 19/12/2013 pub. 12/11/2014 numac 2014029691 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de VZW « La Touline », avenue de Burlet 4a, te 1400 Nijvel, als dienst voor sociale hulpverlening aan de gedetineerden van het gerechtelijk arrondissement Nijvel I

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014031881 bron brussels instituut voor milieubeheer Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 februari 2014 wordt de heer Bernard LEMAIRE, voor een periode van één jaar vanaf 1 maart 2014, toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Ingenieur in het Bij

decreet

type decreet prom. 24/04/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014031913 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord, gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende de uitvoering van regio's voor Kwalificerend Onderwijs - Vorming - Tewerkstelling, opgemaakt

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/10/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014000829 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 82 betreffende de overdracht van verloven van 2014 en de toekenning van sommige verloven in 2015

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014206877 bron federale overheidsdienst justitie Officiële Berichten Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering, heeft op 13 juni 2014, de heer Potargent L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, aangewezen tot afdelingsvoorzitter in type bericht prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014206712 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 1 oktober 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 oktober 2014, is beroep tot gedee Die zaa type bericht prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014018415 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Leo

document

type document prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014031859 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bevorderingen door verhoging in graad Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 april 2014 wordt de heer Bruno DEVEEN met ingang van 1 mei 2(...) Bij beslissing van de r type document prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014031858 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bevorderingen door verhoging in graad Bij beslissing van de raad van bestuur van 25 april 2014 wordt Mevr. Betty NEYS met ingang van 1 mei 2014 (...) Bij beslissing van de r type document prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014206706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 oktober 2014 worden type document prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014031860 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Personeel. - Pensioenen Bij beslissing van de raad van bestuur van 23 november 2012 wordt Mevr. Nadine RUELENS, eerste adjunct (rang C2) op de (...) Bij beslissing van de r type document prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014031916 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad, de gemeenten en de O.C.M.W.'s ANDERLECHT. - Bij besluit van 27 oktober wordt goedgekeurd de beslissing van 18 september 2014 waarbij de gemeenteraad van de Gemeente Anderlecht beslist het kader te wijzigen met het ANDERLE

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 12/11/2014 numac 2014029673 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Terhulpen

erratum

type erratum prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014004011 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling bij de FOD Financiën van betrekkingen bij de nieuwe diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 304 van 3 november 2014, pagina's 83862 tot 83874, moet bijla De Adm

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014031874 bron brussels hoofdstedelijk gewest Beslissing van 3 september 2014 van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die een afwijking toekent op een verbod van de ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012. - Uittreksel Gelet op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreff Gelet o

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014015245 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 september 2014 wordt de heer Nathaël ZIMMER, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 juli 2014 met ranginneming op 1 juli 2013, in het Franse taalkader va Over

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014000811 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen, om tegen piraterij te strijden Bij koninklijk besluit van 26 maart 2014 wordt de vergunning voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan De verg

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014031525 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij Besluit nr. 226.831 van 20 maart 2014, heeft de Raad van State, afdeling administratieve geschillen, VIIIste Kamer, artikel 42/4 vernietigt van de onderafdeling 3 - "Andere toelagen" van hoofdstu Hetzelfde Besluit

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014011596 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014206883 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** van de directie Expertise van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle De vergelijkende selectie van **** verantwoordelijke van de directie Er zijn ge type bericht van selor prom. -- pub. 12/11/2014 numac 2014206934 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs overheidsopdrachten (niveau A3) voor de FOD Sociale Zekerheid (MFG14101) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsver(...) 1. Om te
^