B.S. Index van de publicaties van 18 november 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014205295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor oudere mind type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014205305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 200 type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014205304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 2012 betr type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014205298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaa type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014205297 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de inrichting en de financiering van de deeltijdse leertijd in de ond type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014205291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014205274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten behoeve van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014205243 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de toekenning van bijkomende sociale voordelen ten laste van het "Fo type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014203556 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2013, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 fe type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014012153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de uitvoering van het k type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014012158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de carenzdag type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014012159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provi type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014012152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonverwerking, betreffende de maatregelen betreffende de risicogroepen en de vorm type koninklijk besluit prom. 04/09/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, tot instelling en vaststelling, voor 2013-2014, van de procedure en van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/11/2014 numac 2014018416 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 10 april 2014 wordt Mevr. Greet Declerck, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse NA2 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten in een betrek Overeen type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/11/2014 numac 2014018417 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2014 wordt Mevr. Caroline Van Droogenbroeck, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse NA2 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducte Overeen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/10/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014031918 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/10/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014036808 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende het deeltijds kunstonderwijs met het oog op een aantal maatregelen voor de inhoudelijke vernieuwing

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/11/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014206957 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en tot wi

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/11/2014 numac 2014018421 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten en het Verbon Beroeps type bericht prom. -- pub. 18/11/2014 numac 2014206713 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 2 oktober 2014 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 3 oktober 2014, zijn beroep Die zak

erratum

type erratum prom. 24/04/2014 pub. 18/11/2014 numac 2014206947 bron waalse overheidsdienst Decreet tot opheffing van de artikelen 1 tot 128 en 129quater tot 184 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Energie en tot vorming van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. - Erratum

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/11/2014 numac 2014206878 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van state. - Vernietiging Het arrest nr. 228.830 uitgesproken door de Raad van State op 21 oktober 2014 vernietigt het koninklijk besluit van 17 januari 2013 tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikel type arrest van de raad van state prom. -- pub. 18/11/2014 numac 2014000848 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 228.989 van 30 oktober 2014 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 15 augustus 2012 waarbij Stefan Thomaes, attaché A1, wordt bevorderd (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 18/11/2014 numac 2014018419 bron federaal centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel Huishoudelijk reglement Goedgekeurd door de raad van bestuur tijdens zijn vergadering van 16 oktober 2014. TITEL 1. - Huishoudelijk reglement Artikel 1. De raad van bestuur neemt dit huishoudelijk reglement aan en wijzigt het met absolute Elk lid van

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/11/2014 numac 2014207005 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** attachés externe communicatie De vergelijkende selectie van **** attachés externe communicatie (niveau ****) voor de Rijksdienst voor **** (****14240) werd afgesloten op(...) Er zijn

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 18/11/2014 numac 2014004012 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft, tijd Deze
^