B.S. Index van de publicaties van 24 november 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014014762 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van vervoercommissio Nu type wet prom. 18/03/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014000832 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetb type wet prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014206977 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137/2014 van 25 september 2014 Rolnummer : 5736 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 43 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Sp type wet prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014206981 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 141/2014 van 25 september 2014 Rolnummer : 5761 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 103, type wet prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014205155 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 119/2014 van 30 juli 2014 Rolnummer : 5907 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 2 en 4 van de wet van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, internationale handel in bedrei Het Grondw type wet prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014014761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vergunningen van vervoercommissionair. - Intrekking In toepassing van artikel 7 van de wet van 26 juni 1967 betreffende het statuut van de tussenpersonen op het gebied van het goederenvervoer, wordt bekendgemaakt dat volgende vergunningen van ve Num type wet prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014205153 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 112/2014 van 17 juli 2014 Rolnummer : 5700 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 38, type wet prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014206511 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 143/2014 van 9 oktober 2014 Rolnummer : 5481 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 11 april 2012 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstve Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014206685 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014007441 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 514 van 8 september 2014, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren b Hij gaat o type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014007424 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** van het hogere **** aan hoofdofficieren Bij koninklijk besluit ****. 516 van 12 september 2014, wordt het hogere **** verleend aan de hierna vermelde hoofdofficieren : Landmacht Aan luitenant-kolonel ***** de majoors **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014007423 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 513 van 8 september 2014, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficie Hij gaat o type koninklijk besluit prom. 20/11/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014207027 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 18/03/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014000846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014007419 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit ****. 503 van 23 augustus 2014, wordt kapitein-commandant ****-****. **** op pensioen gesteld op 1 juli 2015. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014007422 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 511 van 8 september 2014, wordt **** ****. **** **** op zijn aanvraag, met zijn graad, **** in de categorie van de officieren van het actief kader op 1 **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014007421 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 512 van 8 september 2014, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren be Zij gaat o type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten en van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de person

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014029707 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. 02/07/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014014859 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 50 op de spoorlijn nr. 19 Mol - Hamont , gelegen te Hamont-Achel ter hoogte van de kilometerpaal 32.763 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014014827 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3ter op de spoorlijn nr. 134, baanvak Mariembourg - Couvin, gelegen te Frasnes-lez-Couvin, ter hoogte van de kilometerpaal 3.055 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014014826 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nrs. 5128/134 BF/II E van 1 april 1969 en A1/03754/134/3bis van 31 mei 1983 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014014824 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 134, baanvak Mariembourg - Couvin, gelegen te Mariembourg, ter hoogte van de kilometerpaal 0.568 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014014825 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 134, baanvak Mariembourg - Couvin, gelegen te Frasnes-lez-Couvin, ter hoogte van de kilometerpaal 1.595 type ministerieel besluit prom. 05/08/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014014823 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van de ministeriële besluiten nr. 02205/251 van 14 september 1967 en nr. A/208/251 van 5 februari 2001 type ministerieel besluit prom. 05/08/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014014822 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/10213/45A van 11 april 1980 type ministerieel besluit prom. 10/10/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2005 tot bepaling van de functionele opleidingen betreffende de bijzondere bekwaamheden van de personeelsleden van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014014769 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 76 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Gent ter hoogte van de kilometerpaal 50.354 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014014770 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Destelbergen ter hoogte van de kilometerpaal 49.449 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014014771 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 73 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Destelbergen ter hoogte van de kilometerpaal 48.640 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014014773 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 71 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Destelbergen ter hoogte van de kilometerpaal 47.690 type ministerieel besluit prom. 28/08/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014014772 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 72 op de spoorlijn nr. 59, baanvak Lokeren - Gent-Dampoort, gelegen te Destelbergen ter hoogte van de kilometerpaal 48.161

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/10/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014031939 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 56 van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/10/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014031938 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/11/2014 pub. 24/11/2014 numac 2014207022 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgeplaatst worden naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeensc

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014018428 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Jean type bericht prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014018427 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Alai

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014206512 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 144/2014 van 9 oktober 2014 Rolnummer : 5616 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 106 tot 110 van de programmawet van 27 december 2012 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2008 pub. 24/11/2014 numac 2014029708 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend taalbadonderwijs te verstrekken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2008 pub. 24/11/2014 numac 2014029709 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend taalbadonderwijs te verstrekken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2008 pub. 24/11/2014 numac 2014029710 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend taalbadonderwijs te verstrekken

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014205152 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 111/2014 van 17 juli 2014 Rolnummer : 5695 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Doornik. Het Grondwettelijk Hof, sa wijst na beraad type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014206979 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 139/2014 van 25 september 2014 Rolnummers : 5747, 5781 en 5804 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Namen. Het Grondwe samengesteld

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014018429 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Derde oproep tot kandidaten voor de mandaten van Franstalig expert van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen Met toepassing van artikel 1, 4°, van de wet van 4 juli 1989 betreffende Aangez

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014007420 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 504 van 23 augustus 2014 : Landmacht **** aangestelde onderluitenants van de 164**** promotie van de polytechnische **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014206933 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 november 2014 : - is Mevr. Knuts M., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg. Zij is in su - is Mevr. Be

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014018364 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 19 september 2014 : Met ingan - De heer P type benoemingen prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014007418 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 509 van 8 september 2014, wordt de heer Simon Van Bruyssel op 19 juli 2013 in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënn Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014007413 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 500 van 23 augustus 2014, wordt de heer Dirk Van Heule, doctor in de wetenschappen, op 1 september 2014, tot hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School benoemd. Een

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014207130 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige informaticus ontwikkelaar De vergelijkende selectie van Nederlandstalige informaticus ontwikkelaar (m/v) voor het Belgisch Interventie en Restitutiebureau (ANG14280) werd afgesloten op 17 november(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014207057 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van een **** **** projectleider De vergelijkende selectie van een **** **** projectleider (niveau ****2) voor het **** (****14269) werd afgesloten op 12 november 2014. Er (...) type bericht van selor prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014207024 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs De vergelijkende selectie van Nederlandstalige scheepvaartinspecteurs (m/v) (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG14272), werd afgesloten op 28 oktober 2014. (...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014014853 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...) (Indices met basis 10

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014014735 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014014778 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 24/11/2014 numac 2014014757 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken
^