B.S. Index van de publicaties van 27 november 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/11/2011 pub. 27/11/2014 numac 2014000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft. - Duitse vertaling. - Erratum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014007448 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 539 van 29 september 2014 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaren van de Centrale Dienst voor Sociale e Voor meer dan type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014011604 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de heer Vandegeerde, Pierre-Yves, met ingang van 1 maart 2014, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat, voor zes jaar, aangesteld als houder van een staffunctie bij de Prog Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014007450 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Opname van hulpofficieren als beroepsofficieren van niveau A Bij koninklijk besluit nr. 510 van 8 september 2014: Worden de hulpofficieren van wie de namen volgen, op 14 augustus 2014 met hun graad en hun anciënniteit i In de vakric type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014758 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit van de opleidingscentra Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C Erken type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014007445 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 531 van 23 september 2014 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 oktober 2014 in toepassing van de samengeordende we Landmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014007447 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 538 van 29 september 2014 : Worden tot Commandeur in de Orde van Leopold II benoemd : De heer Laurent Castel, advise Mevrouw Joëlle type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014007446 bron ministerie van landsverdediging Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 537 van 29 september 2014 : Worden tot Ridder in de Kroonorde benoemd : Mevrouw Marleen Aeyels, administratief assis Mevrouw Nathalie type koninklijk besluit prom. 25/04/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten van de opvorderingsbevoegdheid bedoeld in artikel 181 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014000873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 11 november 2014, wordt Mevr. Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, Griffier bij de Raad van State, gemachtigd om, met ingang van 1 juni 2014, een functie bij het Secretariaa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/09/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bescherming van het houten scheepswrak voor de kust van Oostende als cultureel erfgoed onder water type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014022528 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en van de leden van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut v type ministerieel besluit prom. 12/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014015263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot ontheffing, benoeming en vergoeding van de regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031584 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de twee iepen gelegen Kruidtuinlaan in Brussel, (...) BIJLAGE II VAN

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014002064 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 641 type omzendbrief prom. 13/11/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014002063 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 640

document

type document prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014207198 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 18 november 2014 : - is het verzoek tot associatie van de heer Van Nerum M., notaris ter standplaats Meeuwen-Gruitrode en van Mevr. Coemans M., kandidaat-notaris, om de associatie "Van Nerum en Co Mevr. Coemans type document prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031980 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Vrijdag 28 november 2014 na afloop van punt 4 van de agenda van het Parlement Zaal van de plenaire vergaderingen Lombardstraat 69, 1000 Brussel Agenda 1. - Dringende Vragen Brussel, 19 november 2014 (...) type document prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014856 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer 4 op de spoorlijn nr. 39, baanvak Welkenraedt - Montzen, gelegen te Welkenraedt, ter hoogte van de kilometerpaal 1.996

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2014 pub. 27/11/2014 numac 2014029716 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van de artikelen 23, 25, 26, 28, 30, 33 en 35 van het decreet van 21 november 2013 tot organisatie van een gemeenschappelijk beleid inzake leerplichtonderwijs en hulpverlening aan de jeugd t

erratum

type erratum prom. 15/05/2007 pub. 27/11/2014 numac 2014000880 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031981 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Vrijdag 28 november 2014, om 9.30 uur en om 14.30 uur Zaal van de plenaire vergaderingen Lombardstraat 69, 1000 Brussel Agenda 1.- Inoverwegingnemingen -Voorstel van ordonnantie - Voorstel van resolutie (van de heer Dominiek LOOT

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014015264 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 15 november 2013, werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier Mevr. FRANKINET, Bénédicte, 15.11.2013, ambtenaar van de eerste administratieve Commandeur Mevrn.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014207197 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijke besluiten van 17 november 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2014, zijn benoemd tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder voor : - de Nederlandse taalrol : De houders van - de heer Bau

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014021131 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale Wetenschappelijke Instellingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 dat treedt in werking op 1 september 2014 wordt Mevr. Supply, Patricia, geboren op 23 september 1968, aangeduid als houder van de functi Bij konink type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014015266 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 november 2014 wordt de Mevr. Céline ROMIJN, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 september 2014 met ranginneming op 1 september 2013, in het Franse taal Overeen type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014007449 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis. - Wetenschappelijk personeel. - Bevestiging en benoeming in een functie Bij koninklijk besluit nr. 540 van 29 september 2014, wordt mevrouw Sandra Verhulst, licentiaat in de kunstwetensch De wete type benoemingen prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014024391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014 wordt de heer STEVENS Koenraad, geboren op 20 februari 1981, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 mei 2014, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig ta

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031777 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 12 mei 2014, van het BIM, werd M. THIRY Julien, gedomicilieerd Driesstraat 54 te 1200 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon voor het Bru De erke type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031778 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 12 mei 2014, van het BIM, werd Mevr. GRIMONPONT Catherine, gedomicilieerd Forumlaan 9, bus 19, te 1020 BRUSSEL, erkend als Certificateur openbaar gebouw, natuurl De erk type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031779 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 12 mei 2014, van het BIM, werd Mijnheer GRUSLIN Damien, gedomicilieerd rue des Eaux-Bonnes 5 te 6860 LEGLISE, erkend als Certificateur openbaar gebouw, natuurlij De erk type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031780 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 19 mei 2014, van het BIM, werd Mijnheer HOORNAERT Bruno, gedomicilieerd Gielelaan 47 te 1090 BRUSSEL, erkend als Certificateur openbaar gebouw, natuurlijke perso De erk type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031781 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 19 mei 2014, van het BIM, werd Mijnheer PIRSOUL Julien, gedomicilieerd rue de la Justice 38 te 4280 HANNUT, erkend als Certificateur openbaar gebouw, natuurlijke De erk type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031800 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 24 april 2014, van het BIM, werd de heer LEONARD Grégory, gedomicilieerd avenue des Combattants 56, bus 6, te 1470 BOUSVAL, erkend als Certificateur wooneenheid, nat De er type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031799 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 28 april 2014, van het BIM, werd Mevr. LEIRENS Charlotte, gedomicilieerd Overwinningsstraat 221, te 1060 BRUXELLES, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke De erk type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031802 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 8 april 2014, van het BIM, werd de heer SERPE Laurent, gedomicilieerd Samaritanessestraat 34, te 1000 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke pers De erk type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031775 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 19 mei 2014, van het BIM, werd Mijnheer DANGOISSE Benoît Jean-Marie, gedomicilieerd Generaal Henrystraat 114 te 1040 BRUXELLES, erkend als Certificateur wooneenheid, De erk type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031801 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 8 april 2014, van het BIM, werd de heer OLEKSANDROW Frederic, gedomicilieerd Generaal Lotzstraat 40, bus 2B, te 1180 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenheid, n De erk type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031797 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 10 april 2014, van het BIM, werd de heer BEGHIN Christophe, gedomicilieerd avenue des Oies 23, te 1640 SINT-GENESIUS-RODE, erkend als Certificateur wooneenheid, natu De erk type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031437 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van 14 januari 2014, van het BIM, werd de heer VAN STICHEL, Olivier, gedomicilieerd Pagodenlaan 175, te 1020 Brussel, erkend als Certificateur openbaar gebouw, nat De erk type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031804 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 28 april 2014, van het BIM, werd Mevr. VANDOREN Els, gedomicilieerd Brusselbaan 62, te 1790 AFFLIGEM, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon voor De erke type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031803 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 28 april 2014, van het BIM, werd de heer VANDER ELST Laurent, gedomicilieerd avenue du Coteau 18, te 1410 WATERLOO, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke De erk type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031776 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 12 mei 2014, van het BIM, werd Mijnheer GODFROID Claude, gedomicilieerd de Broquevillelaan 172 bus 7 te 1200 BRUXELLES, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurl De erk type erkenning prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031774 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 19 mei 2014, van het BIM, werd Mevr. CLAUDE Nadine, gedomicilieerd rue de Louvranges 25 te 1325 CHAUMONT-GISTOUX, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke p De erk

registratie

type registratie prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014031946 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 6/11/2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd DENYS N.V. geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het nummer ENR/E(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014207215 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** statutair jurist met twee jaar ervaring **** vergelijkende selectie van **** statutair jurist met twee jaar ervaring (****/****) voor het Belgisch **** voor Po(...) Er zijn 2 ****

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014741 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014740 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014739 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014742 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014745 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014746 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014850 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Er type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014849 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014808 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014852 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014845 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen In uitvoering van een beslissing van de Minister voor de mobiliteit wordt de erkenning van de vestiging 2621/03 van rijschool RACB Liège ingetrokken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014749 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014767 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014809 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014748 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014747 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/11/2014 numac 2014014851 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk
^