B.S. Index van de publicaties van 3 december 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014015142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de echtgenoten van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's te New D

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014014886 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid en tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014014911 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 300.000,- EUR in het kader van het wijkcontract Coteaux-Josaphat te Schaarbeek en dit in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en he type koninklijk besluit prom. 14/10/2013 pub. 03/12/2014 numac 2014007452 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de externe mobiliteit van de militairen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 13/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014014912 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 10.000.000 EUR in 2014 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federal type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014007355 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 475 van 25 juli 2014 : Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 21 juli 2014 : LUCHTMACHT Generaal-majoor vlieger **** ****. Majoor vlieger Van type koninklijk besluit prom. 02/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014207160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1999 tot toekenning aan de geneesheren-ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, van een toelage ter compensatie van het verbod tot uitoefening v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029741 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014207238 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 september 2014 wordt de « SA Tramotrans » vanaf 23 september 2014 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 6 november 2014 wordt de « SPRL Bij ministe type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031978 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Aanduiding van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen Bij ministerieel besluit van 3 november 2014 wordt Mevr. Tamara SLOCK aangeduid als controleur om

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/05/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014035907 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036829 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van de betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en type besluit van de vlaamse regering prom. 26/09/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014036700 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 69 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014207194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de Koninklijke Commissie voor Monumenten, Landschappen en Opgravingen van het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014207243 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 oktober 2013 tot uitvoering van het decreet van 27 juni 2013 betreffende de Waalse strategie inzake duurzame ontwikkeling voor de aangelegenheden geregeld krachtens type besluit van de waalse regering prom. 20/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014207242 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 oktober 2013 tot uitvoering van het decreet van 27 juni 2013 betreffende het Waals beleid inzake duurzame ontwikkeling met het oog op de oprichting van een autonome

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014206982 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 158/2014 van 30 oktober 2014 Rolnummer : 5796 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 81 van de programmawet van 28 juni 2013, ingesteld door Luc Detilloux en anderen. Het Grondwettelijk Ho samengesteld

document

type document prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014207246 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat. - De heer Meulders L., notaris ter standplaats Ottignies-Louvain-la-Neuve, werd verkozen door de leden van de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen va type document prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014207237 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de directeur-generaal van 21 november 2014, dat in werking treedt op 24 wordt mevro

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029732 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029736 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029728 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de centrale paritaire commissie van de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029729 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de centrale paritaire commissie van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029730 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029738 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029733 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029743 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep in het gesubsidieerd officieel hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029739 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029740 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs en onderwijs voor sociaal-culturele promoti type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029737 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendarissen van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029731 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de centrale paritaire commissie van de confessionele vrije gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029735 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029742 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2014 pub. 03/12/2014 numac 2014029734 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en referendaris van de centrale paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014007444 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 522 van 12 september 2014 : Worden op 26 september 2014 benoemd in hun **** : In de graad van kapitein-commandant, de kapiteins ****. **** **** de graad van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014022531 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 november 2014, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun man Bij hetze

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031993 bron brussels hoofdstedelijk parlement Stedenbouwkundig College. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vier vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbelt Het Ste

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014207286 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2013, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Van Espen J.-Cl., ondervoorzitter en onderzoekrechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op zijn verzoek, in Hij kan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014207276 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 24 november 2014, pagina 91605 inzake de benoeming van de heer Raeymaeker G., tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Leuven, dient de

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014207236 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031930 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 24 september 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer DONNET, Guillaume, gedomicilieerd, Kommandant Lothairelaan 73, te 1040 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031929 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 3 november 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA DAIDALOS PEUTZ BOUWFYSISCH INGENIEUR SBUREAUmet maatschappelijke zetel te Vital Decosterstraat 67A, bus 1, te 300 De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031928 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 3 november 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer CROUFER, Maximilien, gedomicilieerd, Van Crombrugghelaan 179, te 1150 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, nat De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031927 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 3 november 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer CREYNE, Jonas, gedomicilieerd, Bleekmeerstraat 36, te 9160 LOKEREN, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke pe De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031926 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 26 augustus 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA ASSOCIATION OF CONSTRUCTION SAFETY CONSULTANTS met maatschappelijke zetel te Jacques Pasturlaan 138, te 1180 BRU De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031924 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 27 maart 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer VALETTE, Alexandre, gedomicilieerd, Andennestraat 28, bus 2, te 1060 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, natuur De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031925 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 15 september 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer AANANAZ, Abdennour, gedomicilieerd, Julien Hanssenslaan 9, bus 2, te 1080 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseu De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031931 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 14 juli 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer DUPONT, Philippe, gedomicilieerd, Rue Musette 3, te 1435 MONT-SAINT-GUIBERT, erkend als EPB-adviseur, natuurli De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031942 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 4 november 2014 wordt, voor een periode van vijf jaar, de er type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031932 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 30 juli 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA ECNERGIE met maatschappelijke zetel te Rue Alfred Scheers 3, te 1320 HAMME-MILLE, met ondernemingsnummer 0541.723.52 De erk type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031940 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen Bij ministerieel besluit van 3 november 2014 wordt de erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen toegekend aan de heer L type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031941 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Erkenning als ontwerper van bijzondere bestemmingsplannen en van desbetreffende milieueffectenrapporten Bij ministerieel besluit van 4 november 2014 wordt de erkenning van de c.v.b.a. PLANECO, type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031935 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 7 juli 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de CVBA GREENSHORE CONSULTANTS met maatschappelijke zetel te Coupure Links 55, te 9000 GENT, met ondernemingsnummer 0449.717. De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031937 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 4 september 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd Mevr. KOSLOWSKI, Celine, gedomicilieerd, K. Elisabethlaan 57, te 9100 SINT-NIKLAAS, erkend als EPB-adviseur, natuu De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031936 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 21 augustus 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer GRUSLIN, Damien, gedomicilieerd, rue des Eaux-Bonnes 5, te 6860 LEGLISE, erkend als EPB-adviseur, natuurli De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031934 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 28 juli 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd Mevr. FIERENS, Anne, gedomicilieerd, Avenue de Versailles 10, te 1410 WATERLOO, erkend als EPB-adviseur, natuurlijke p De erke type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031933 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 4 augustus 2014, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd Mevr. FERNANDEZ Hélène gedomicilieerd, Victor Greysonstraat 58 te 1050 BRUSSEL, erkend als EPB-adviseur, natuurlijk De er type erkenning prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014031798 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van 24 april 2014, van het BIM, werd de heer BUDAK Michael, gedomicilieerd Bordiaustraat 23, te 1000 BRUSSEL, erkend als Certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon v De erke

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014206983 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 159/2014 van 30 oktober 2014 Rolnummer : 5934 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 30 van het decreet van het Waalse Gewest van 28 november 2013 houdende verschillende maatregelen inzake fiscaliteit van Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014207295 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal voor de algemene directie crisiscentrum voor FOD Binnenlandse Zaken (ANG14723) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij S(...) • Houder type bericht van selor prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014207296 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal laboratoria voor Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG14724) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedu(...) • Houder

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014014854 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014014881 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014014885 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014014860 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014014847 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Er type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014014858 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Er type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014014880 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. - Intrekking De erkenning van de exploitatievergunningen van vestigingseenheid 2685/02, gelegen te Laeken, Houba de Strooperlaan 7 en vestigingseenh type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/12/2014 numac 2014014891 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk
^