B.S. Index van de publicaties van 5 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207224 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2014, wordt Mevr. Meulemans Isabelle, ambtenaar van de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij Bij ko type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 1969 tot vaststelling van de regels betreffende de verkiezing van de leden van de provinciale raden, de raden van beroep en van de nationale raad van de Orde der apothekers type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende de regeling van de gedeeltelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014203553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, betreffende de aanwending en inning van de bijdrage van 0,10 pct. voor de vorming type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205402 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het individueel recht op vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar vo type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en vorming ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar na type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar na type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, tot wijzig type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 februari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de inning van de werkgeversbijdrage aan het "Sociaal Fonds van type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de ploegenpremies type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207136 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, dat in werking treedt op 1 december 2014, wordt eervol ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Dillen Mark, ambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-gener Het is type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en v type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014205414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, houdende vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning type koninklijk besluit prom. 26/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014015271 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgaven begroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetaling van vergoedingen type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014012160 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014012170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedri type koninklijk besluit prom. 17/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014011607 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Tariferingsbureau type koninklijk besluit prom. 08/07/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014012117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014004024 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten op de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014004018 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 25 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van bepaalde verenigingen zonder winstoogme In type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014012171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 januari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014012174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende het sectoraal akkoord 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de ervaringsbarema's type koninklijk besluit prom. 17/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014011606 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Tariferingsbureau inzake natuurrampen type koninklijk besluit prom. 19/09/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, inzake het sectoraal model van opleidingsplan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2013 pub. 05/12/2014 numac 2014029760 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school type ministerieel besluit prom. 20/03/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014029759 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school type ministerieel besluit prom. 27/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de aanvullende subsidie toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014024398 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 april 2012 houdende delegatie van handtekening aan het diensthoofd van de cel `biociden' van het Directoraat-generaal Leefmilieu voor de toelatings- of erkenningsakten inzake biociden e type ministerieel besluit prom. 21/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014031989 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en handtekening inzake de toepassing van de normen betreffende de toegang tot het beroep aan de ambtenaren-generaal van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 17/07/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014004026 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Ministerieel besluit houdende aanstelling van de afgevaardigde van de Minister van Financiën bij de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de K.M.O. type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014000888 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Tarief 2015 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit 1. Arti

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/11/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014031991 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014018466 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Beroepsverening van verzekeringsondernemingen Assuralia Deze b type bericht prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207195 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 oktober 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 3 november 2014, is beroep tot ver Die zaa type bericht prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014018467 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba ACROBAT c.s. heeft de nietigverklaring gevorderd v Deze za type bericht prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207231 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 oktober 2014 in zake Thierry Bertrand en Sandrine Belen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 16 okt « Sche type bericht prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207226 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 oktober 2014 in zake de nv « Partners Assurances » tegen B.C., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 oktober 2014, heeft « Z

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014029754 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2008 pub. 05/12/2014 numac 2014029758 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend taalbadonderwijs te verstrekken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2008 pub. 05/12/2014 numac 2014029757 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij machtiging wordt verleend taalbadonderwijs te verstrekken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/10/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014029756 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 7 november 2013 betreffende het bewijs van de taalkennis vereist door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966

erratum

type erratum prom. 07/10/2014 pub. 05/12/2014 numac 2014036856 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot voorlopige erkenning van de Vlaamse cel van de Intergewestelijke Coördinerende instantie van de Belgische betaalorganen voor de Europese landbouwfondsen, vermeld in artikel 7, vierde lid van verordening nr. 1306/2013 van het Eur

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014000883 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 november 2014, dat in werk Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207277 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014, is de aanwijzing van de heer Poppe J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van v Bij ko

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207228 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 9 oktober 2014 in zake de procureur-generaal tegen M.E.A., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 oktober 2014, heeft het Hof « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207229 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 oktober 2014 in zake Christina Bergiers tegen Giuliana Diferdinando en anderen, in aanwezigheid van de nv « Generali Belgium », waarvan de expeditie « Sc type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207227 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 130.877 van 6 oktober 2014 in zake F.E.Y. tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 oktober 2014, heeft « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207230 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 oktober 2014 in zake Jean-Marie Delobel tegen de Pensioendienst voor de Overheidssector en de Franse Gemeenschap, waarvan de expeditie ter griffie va 1. « S

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207214 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Federale Republiek Brazilië Bij toepassing van artikel 20 van de Overeenkomst betreffende de sociale zeke TITEL

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207321 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van directeur-zaakvoerder voor het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de ****.****.****.'s De vergelijkende selectie van directeur-zaakvoerder (niveau ****) voor ****(...) Er zijn 3

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014207314 bron federale overheidsdienst justitie Officiële Berichten Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 5 augustus 2014, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, is de aanwijzing van de heer Claeys Boùùaert Ph., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, tot k Rechtba

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014014890 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014014896 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014014899 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014014900 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014014883 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014014884 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014014882 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014014898 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014014889 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014014855 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Erk

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 05/12/2014 numac 2014004019 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 173 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen In toepassing van artikel 178,
^