B.S. Index van de publicaties van 8 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014011598 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014 wordt met ingang van 1 september 2014, op haar aanvraag, aan Mevr. Anne-Catherine CECILIOT, ontslag uit haar ambt van attaché in de klasse A1 verleend. Bij k Overeenkomsti type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014011602 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 25 september 2014 wordt met ingang van 1 juli 2014, de heer Konstantinos NATSIDIS, attaché in de klasse A2 bij de Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, in het kader van de Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014011590 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2014 wordt met ingang van 10 oktober 2014 's avonds, aan de heer Jan CORNILLIE, ontslag uit zijn ambt van "Directeur van het Algemeen Beleid" van de Vice-Eerste Overeenkomstig d type koninklijk besluit prom. 27/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014004000 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 2, 22, 23 en 56 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 11/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014011611 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2014 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014207327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014022537 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014004020 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Adviseurs-generaal - gewestelijk directeurs die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld in artikel 84octies, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde wa

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014036817 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014036845 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014207300 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 mei 2008 betreffende de administratieve geldboetes in de openbare vervoerdiensten in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 27/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014207301 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 413quater van de Waalse ambtenarencode inzake reiskosten in het kader van de controle op absenteïsme wegens ziekte

decreet

type decreet prom. 27/11/2014 pub. 08/12/2014 numac 2014207299 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie en

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014207158 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 21 oktober 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 oktober 2014, is beroep tot ver Die zaa type bericht prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014018472 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Menen, de stad Harelbeke, de gemeente Kuurne, de g Deze za type bericht prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014018470 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Alveringem, de gemeente Jabbeke en de gemeente Deze za type bericht prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014018471 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Ieper, die woonplaats kiest bij Mrs. Steve Ronse e Deze za type bericht prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014018469 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Johan DEBELVA en Béatrice LAUWEREYS, die beiden woonplaats Deze z

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014011603 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Overplaatsing. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2014, op bladzijde 83335, betreffende de overplaatsing van de heer Philippe HERMKENS, dient men te lezen : In het kader van de "AMBTSHALVE MOB In plaats van :

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014022535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 4 november 2014, dat in werk Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014022536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 november 2014, dat uitwerki Bij het

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014011605 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 6 maart 2013 wordt met ingang van 1 februari 2013, de heer Dries VAN BETTEN in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van a Bij konin type benoemingen prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014011592 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 3 juni 2014 wordt met ingang van 1 mei 2014, Mevr. Cathy ROUSSEAU in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in Bij koni

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014207395 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige tweetalige calltakers 112 Brussel (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG14360). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 1 december 2014. De uiterste ins(...) Na de type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014207396 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige calltakers 112 Vlaanderen (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG14361). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 1 december 2014. De uiterste inschrijvin(...) Na de s type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014207397 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige calltakers 112 met kennis van het Duits (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG14252). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 1 december 2014. De uiterste in(...) Na de s type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014207403 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** ****-deskundige support en operationeel beheer De vergelijkende selectie van **** ****-deskundige support en operationeel beheer (niveau ****) voor de **** ****, ****.****.****., ****(...) Er zijn 10 type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014207409 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige arts voor de Controle Dienst (niveau A) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (AFB14005) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaa(...) Toela type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014207427 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische assistenten (niveau C) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (AFG14297) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze (...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 08/12/2014 numac 2014207429 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseur-experten ziekteverzekering (niveau A3) voor de Medische Directie van het RIZIV (ANG14345) Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, zonder rangschikking, die bestaat uit de kandidaten(...) Toelaat
^