B.S. Index van de publicaties van 10 december 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014007462 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 546 van 2 oktober 2014, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficiere Zij gaa type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014007461 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 544 van 2 oktober 2014, wordt reserve vaandrig-ter-zee ****. **** op zijn aanvraag met zijn graad **** in de categorie van de beroepsofficieren **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014015273 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014 wordt de heer Frédéric RENARD ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republi Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014007459 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 584 van 21 oktober 2014, wordt mijnheer Wouter Huybens, van de Nederlandse taalrol, bevorderd tot attaché in de klasse A2, door verhoging tot de hogere klasse. Dit besluit heeft uitwer Een beroe type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014007456 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 543 van 2 oktober 2014, wordt aan mijnheer Philippe Thilly op 1 februari 2015 eervol ontslag uit zijn ambt van directeur-generaal verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wo type koninklijk besluit prom. 08/10/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014207319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vastelling van de wijze waarop het personeel van het fonds voor collectieve uitrustingen en diensten bij het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag overgedragen wordt aan de Gemeenschappen type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014014894 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014015272 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014 wordt de heer François DELHAYE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Islamitisc Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014015275 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Oppensioenstelling Bij koninkrijk besluit van 23 augustus 2014 wordt aan de heer Bernard CHARLIER eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd aansprak te maken op een rustpensioen vanaf 1 augustus 2014 en Door

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014029766 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid aan een personeelslid van een hogeschool. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 5 november 2014 wordt, vanaf 18 september 2014, een beroepsbekendheid in verband met het ambt meester-assistent voor de toe te kennen vakken &qu type ministerieel besluit prom. 25/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014014908 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. 99160/34 van 23 maart 2000 tot vaststelling van, onder andere, de veiligheidsinrichtingen van de overwegen nrs. 8 en 20A op de spoorlijn nr. 34, baanvak Luik - districtsgrens, gelegen res type ministerieel besluit prom. 14/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014207463 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2011 houdende benoeming van de leden die de Minister van Zelfstandigen vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen type ministerieel besluit prom. 25/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014014909 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A/99131/162 van 22 februari 2000

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/10/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014036851 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestwegen N1 tussen kilometerpunt 40,73 en 43,61 en N12 tussen kilometerpunt 0,00 en 0,20 op het grondgebied van de stad Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014036848 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014036840 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder het begrotingsartikel DB0/1DB-C-2-AA/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

decreet

type decreet prom. 31/03/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014207166 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren Erratum

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014207278 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 oktober 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 24 oktober 2014, is beroep tot ver Die za

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014029767 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2012 tot instelling van een mandatenregeling voor de ambtenaren-generaal van de Diensten van de Regering van de Fran

erratum

type erratum prom. 19/04/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014000897 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009637 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2014, bladzijde 47970, regel 61 wordt ingevoegd : « Artikelen 58, 59 en 60 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arro

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009635 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten : 1. COLLIN Guy(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009624 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Antwerpen . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten: 1. VAN MEENSEL(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009625 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Gent . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten: 1. DE VRIESE Dennis(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009623 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel Gent . Er zijn 2 laureaten. Rangschikking van de laureaten: 1. HULPIA Franky(...) 2. ORBIE Wim type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009622 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Antwerpen . Er zijn 2 laureaten. Rangschikking(...) 1. VAN NUFFEL G type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009619 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Antwerpen . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten: 1. WEYERS Silvester(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009620 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement West-Vlaanderen . Er zijn 3 laureaten. Rangsch(...) 1.BENDELS Nico type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009618 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket West-Vlaanderen . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten: 1. HAZEBROUCK YvanL(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009621 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Limburg . Er zijn 2 laureaten. Rangschikking v(...) 1. WILLEMS Katr type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009626 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank Antwerpen . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten: 1. BLOMMAART Nathalie(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009627 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen . Er zijn 2 laureaten. Rangschikking van de laureaten: 1.(...) 2. HULPIA Franky type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009631 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Bergen . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten: 1. ANDRE Christian(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009636 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Brussel . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten : 1. APRIL Valérie (...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009633 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement Luik . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laure(...) 1. FRANCOIS Mic type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009629 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen . Er zijn 3 laureaten. Rangschikking van de laureaten: 1. LEYSE(...) 2. LUYPAERTS Nancy type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009632 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdsecretaris van het parket Luik . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten: 1. VERDONCK Jean-Alexandre(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009634 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Luik . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten: 1. GODIN Muriel(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009630 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel . Er is 1 laureaat. Rangschikking van de laureaten: 1. VANVOLSEM (...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014009628 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie tot aanwijzing in het mandaat van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen . Er zijn 2 laureaten. Rangschikking van de laureaten: 1.(...) 2. HULPIA Franky

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014207292 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de regeringscommissarissen voor het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 06/11/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014207291 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/04/2014 pub. 10/12/2014 numac 2014207167 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot definitieve rangschikking van het Saxby-seinhuis Cab. SII als monument en van het volledige terrein van het station in Raeren als ensemble. - Erratum

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014007453 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 541 van 29 september 2014, wordt mijnheer Reinhart Appels op 1 juni 2014 in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besl type benoemingen prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014004029 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 november 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2014, wordt Mevr. VAN MULLEN Jacqueline D., adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal.

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014000826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - ****. - Machtiging **** **** besluit van 21 november 2014, wordt de heer **** ****, **** bij de Raad van State, wordt gemachtigd om deel uit te maken van de examencommissie van het **** van ad

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014207170 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 18 september 2014 wordt het globale concept 2015-2017 voorwaardelijk goedgekeurd van de volgende instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014207171 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Volwassenenvorming Bij een besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 18 september 2014 wordt het globale concept 2015-2017 voorwaardelijk goedgekeurd van de volgende instelling voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeen

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014014895 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014014606 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken

document - fiscaliteit

type document - fiscaliteit prom. -- pub. 10/12/2014 numac 2014004027 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeer-dering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De vierde kw
^