B.S. Index van de publicaties van 18 december 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014207151 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 138/2014 van 25 september 2014 Rolnummer : 5743 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 156 en 160 van de Nieuwe Gemeentewet, in samenhang gelezen met de artikelen 1 en 6 van de algemene wet van 21 j Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014024387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 augustus 2014 wordt Mevr. Anne-Marie PLAS, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2015, eervol ontslag uit haar Mevr. A type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014206788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014206770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de eindejaarspremie en tijdelijke werkloosheid om economische rede type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014206764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014024388 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014 wordt Mevr. Anne-Madeleine PIRONNET, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2015, eervol ontslag Mevr. type koninklijk besluit prom. 09/10/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014022561 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014022557 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014031999 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 25/06/2014 werd de N.V. ALL CLEAN ENVIRONMENT erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de datu(...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014032018 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 04/09/2014, werd de N.V. SHANKS VLAANDEREN erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode van 10 jaar die loopt vanaf de datum va(...) De erkenning draagt het nummer : type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014032019 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ophaler van afvaloliën Bij ministerieel besluit van 18/09/2014, werd de N.V. EUROWASTE erkend als ophaler van afvaloliën voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit. Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Re type ministerieel besluit prom. 01/08/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014032030 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014036901 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de opleiding tot verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in artikel 8.6.1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 type ministerieel besluit prom. 08/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014029790 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 37 van het decreet van 2 februari 2007 betreffende de aanstelling van de leden van de Commissie voor de evaluatie van de directeurs voor het basis- en secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014031996 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bodemverontreinigingsdeskundige Bij ministerieel besluit van 15 juillet 2014 werd de nv BOVA ENVIRONMENTAL CONSULTING erkend als bodemverontreinigingsdeskundige voor een periode van 2 jaar die loopt vanaf de dat(...) De erkenning draagt het nummer : A type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014014958 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 204 Gent-Rodenhuize - Rostijne, gelegen in het havengebied van Gent te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 4.495 type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014014955 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 204 Gent-Rodenhuize - Rostijne, gelegen in het havengebied van Gent te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 1.102 type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014206704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende vervanging van een lid van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207555 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 1 juni 2006 tot vastlegging van de erkenningsmodaliteiten voor de auditeurs die energieaudits in de huisvestingssector uitvoeren type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014014959 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 42 op de spoorlijn nr. 204, gelegen in het havengebied van Gent te Gent, ter hoogte van het Sifferdok type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014022556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/12/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014022559 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

decreet

type decreet prom. 24/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207474 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het i type decreet prom. 20/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014029792 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207476 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek IJsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van type decreet prom. 24/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207473 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014029775 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de vernieuwing van twee erkenningen van centra voor de validatie van competenties toegekend wordt

arrest

type arrest prom. 27/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014032031 bron brussels hoofdstedelijk gewest Regeringsbesluit betreffende de verwerving van de gebouwen gelegen Paleizenstraat nrs. 265 en 269 en Masuiplein nr. 13

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014207644 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de overzeese sociale zekerheid. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van de leden Bij koninklijk besluit van 9 december 2014 dat in werking treedt op 31 december 2014 : Artikel 1. Eervol ontslag uit hun mandaat van lid van het Art. 2. Mev

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014009669 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014207573 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 december 2014, is de aanwijzing van Mevr. Moerman A., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank van deze rechtbank Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014009665 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Tweede lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en de tuchtrechtbank in hoger beroep. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 325 van 24 november 2014 dient op bladzij - "M. K

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/11/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207472 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een toezichtscomité en een selectiecomité voor het Europees Sociaal Fonds 2014-2020 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/10/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207297 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende erkenning van de geactualiseerde programma's voor een opleiding tot vloerenlegger , tegelzetter (K08/2014), metaalconstructeur ((E02/2014) en restauranthouder ((A09/2014) type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 16/10/2014 pub. 18/12/2014 numac 2014207168 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van Mevr. Ingrid Inselberger, adviseur, als vertegenwoordiger van de minister bevoegd voor Werkgelegenheid in het Platform voor Arbeidsbemiddeling en Uitzendbemiddeling

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014207566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2014 wordt de datum van ranginneming van 1 maart 2014 in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 september 2014, waarbij Mevr. Virginie HUBERT met ingang van 17 juni 2014 tot rijks type benoemingen prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014207567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2014 wordt de heer Angel GONZALEZ Y VIAGAS met ingang van 1 september 2014 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 september 2013.

registratie

type registratie prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014031995 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 20 augustus 2014 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd de nv E DE KOCK geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie draagt het (...)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014206880 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 133/2014 van 25 september 2014 Rolnummers : 5722 en 5806 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 265,

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014014897 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014014743 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014009666 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Tweede lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger be In h type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/12/2014 numac 2014009667 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Derde lijst van de rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep en van de magistraten-assessoren aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger ber De v
^