B.S. Index van de publicaties van 19 december 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/04/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014009214 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/11/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207656 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfkosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014022558 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006 tot uitvoering van de artikelen 33, 33bis, 34 en 34bis van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake pensioenen van de sociale sector type koninklijk besluit prom. 10/10/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207657 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 tot uitvoering van artikel 3, § 2, van de wet van 13 juli 2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014004025 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 december 2014-2024 type ministerieel besluit prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014022563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 18/11/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014029779 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdor type ministerieel besluit prom. 18/11/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014029780 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdor type ministerieel besluit prom. 03/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207572 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op de meren van Bütgenbach en Robertville tijdelijk wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 08/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende genees type ministerieel besluit prom. 18/11/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014029781 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 januari 2014 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdor type ministerieel besluit prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207658 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende erkenning van de personeelsleden van het sociaal verzekeringsfonds « Securex Intégrity », Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen belast met de kohieren uitvoerbaar te verklaren type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014029778 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderw

decreet

type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027264 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014027263 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014000791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken College van provincie gouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 type bericht prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207563 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 november 2014 in zake Mr. Manuël Huygaerts in zijn hoedanigheid van voogd ad hoc over de minderjarige E.W. tegen M.D. en M.W. met B.F. als vrijwillig « Sch type bericht prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014015482 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bericht 1. Protocol van 12 februari 1981 tot wijziging van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « EUROCONTROL » van 13 december 1960, zoals gewijzigd door het op 6 juli 1970 te Brussel ond 2. Mu

arrest

type arrest prom. 26/11/2014 pub. 19/12/2014 numac 2014207485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit betreffende patiëntendosimetrie in nucleaire geneeskunde

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014018482 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van kandidaat-magistraten Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk wetboek, zullen de **** en **** ****- en **** van de Hoge Raad voor de **** **** examen type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014000913 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht 1/ Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige Staatsraad, door de algemene vergadering van de Raad van State. Tijdens haar openbare zitting van 10 juni 2014 heeft de alg Eerste ka type vacante bettreking prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014000912 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Franstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 10 juni 2014 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenparig Tijdens

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207565 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 228.690 van 7 oktober 2014 in zake Daniël Quermia tegen Frank Mols, de nv « Louis Mols Algemene Ondernemingen » en de deputatie van de provincieraad va «

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014015268 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Benoemingen Leopoldsorde Bij koninklijk besluit van 19 september 2013 werd benoemd : Officier De heer Joannes THUY, Woordvoerder, Hoofd van de Media- en Communicatie-Cel van Eurojust . Bij koninkli(...) Commandeur De heer Marcel VAN D

verslag

type verslag prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014000827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verslag van de activiteiten van het College van provinciegouverneurs van 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 A. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN PROVINCIEGOUVERNEURS Nederlandse taalgroep : - de heer L(...)

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014042012 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207559 bron waalse overheidsdienst Landbouw. - Nietigverklaring door de Raad van State Bij besluit van de Raad van State nr. 229.430 van 2 december 2014, Afdeling Bestuursrechtspraak, XIIIe Kamer, wordt het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2011 tot wijziging van Boek II

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014021135 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Huishoudelijk reglement van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Artikel 1. De Wetenschappelijk Raad, hierna de Raad genoemd, vergadert op initiatief van de voorzitter of op de gemotiveerde vraag van m Art. 2

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207592 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** wetenschappelijke **** **** vergelijkende selectie van **** wetenschappelijke **** (niveau ****) voor het **** Agentschap voor ****(...) Er zijn 16 type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207645 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke evaluatoren (niveau A2) voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ANG14357) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één ja(...) Naast type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207639 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige verantwoordelijke boekhouding van de huurgelden (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen (AFG14329) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naa(...) Toelaatb type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207638 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijke selectie en oriëntering De vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijke selectie en oriëntering (niveau A) voor de FOD WASO (ANG14313) werd afgesloten op 16 dec(...) Er zi type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207637 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren boekhouding (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen (ANG14365) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van(...) Toelaat type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207635 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch assistenten De vergelijkende selectie van Franstalige technisch assistenten (niveau C) voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB14002) werd afgesloten op 20 november 2014. Er zijn 214 ges(...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207634 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief assistenten De vergelijkende selectie van Franstalige administratief assistenten (niveau C) voor de Franse Gemeenschapscommissie (AFB14003) werd afgesloten op 18 november 2014. Er zi(...) type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207606 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via federale mobiliteit van Nederlandstalige architect diensthoofden beheer van de gebouwen en het patrimonium De vergelijkende selectie via federale mobiliteit van Nederlandstalige architect - diensthoofden beheer van de Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207632 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders internationale conventies De vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders - internationale conventies (niveau B) voor de Fonds voor Beroepsziekten (AFG14272) werd afgeslo(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 19/12/2014 numac 2014207633 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés interne controle De vergelijkende selectie van Franstalige attachés interne controle (niveau A) voor het Fonds voor de Beroepsziekten (FBZ) (AFG14275) werd afgesloten op 15 december 2014. (...)
^