B.S. Index van de publicaties van 22 december 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 22/12/2014 numac 2014207387 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 142/2014 van 9 oktober 2014 Rolnummer : 5232 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 8, 9, 16 en 17 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, gesteld Het Gron

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/08/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014024415 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het "Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer" type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014014879 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 betreffende de medische hulpverlening aan boord van schepen type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014004037 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014207593 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot aanduiding van leden van het beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014000781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de toegang door sommige openbare overheden tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, alsmede betreffende het bijhouden en de controle van de informaties, ten type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014011613 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de inwerkingtreding van de wet van 4 april 2014 houdende de invoeging van boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" in het Wetboek van econom type koninklijk besluit prom. 12/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014207594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanpassing van de bedragen van de retributies vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de bescherming type koninklijk besluit prom. 05/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014015484 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014024411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 475.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 20/11/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014024406 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 516.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten type ministerieel besluit prom. 04/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014036911 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2008 betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van het model van het energieprestatiecertificaat residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de verklaring op erewoo type ministerieel besluit prom. 19/11/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014014893 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het onderhoudsprogramma van het rollend en essentieel materieel en keuringsvoorwaarden voor rollend materieel op de luchthaven Brussel-Nationaal type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014021136 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 10/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 mei 2011 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/2014 numac 2014009674 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 16 december 2014, is het verzoek tot associatie van de heer Lesage, J., notaris ter standplaats Hooglede, en van Mevr. Vanlerberghe, C., kandidaat-notaris, om de associatie "LESAGE & VANLERBERGHE&q Mevr. Vanlerber type ministerieel besluit prom. 19/11/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014014892 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de erkenning voor grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/12/2014 numac 2014009678 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriele besluiten van 16 december 2014 : - is het verzoek tot associatie van de heer Triau, K., notaris ter standplaats Rotselaar, en van Mevr. Verwimp, H., kandidaat-notaris, om de associatie "Triau & Verwimp" Mevr. Verwimp, H., is

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014207598 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 juin 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werk type besluit van de waalse regering prom. 11/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014207597 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot omzetting van de graden van de federale ambtenaren die naar de diensten van de Waalse Regering overgeplaatst worden

decreet

type decreet prom. 04/12/2014 pub. 22/12/2014 numac 2014029808 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de "Office de la Naissance et de l'Enfance", afgekort "O.N.E."

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2014 numac 2014022560 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 dec - de he

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/12/2014 numac 2014207575 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 229.028 van 4 november 2014 in zake Jeannine Wyns tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 november 20 « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/12/2014 numac 2014207576 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. A/2014/0755 van 4 november 2014 in zake Anne-Marie Backaert tegen de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen, waarvan de expeditie ter griff « Sche

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/12/2014 numac 2014207590 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/12/2014 numac 2014011630 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-063 Bij ministerieel besluit van 9 december 2014 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Vattenfall Energy Trading Netherlands NV, overeenkomstig de bepalingen van het

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2014 numac 2014207660 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatiemedewerkers De vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatiemedewerkers (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG14260) werd afgesloten op 7 november 2014. Er zijn 5 ge(...) type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2014 numac 2014207659 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** adviseurs-generaal **** **** vergelijkende selectie van **** adviseurs-generaal **** (niveau ****4) voor de **** **** ****(...) **** zijn 5 type bericht van selor prom. -- pub. 22/12/2014 numac 2014207661 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige herstellers elektronische componenten vliegtuigen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige herstellers elektronische componenten vliegtuigen (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (ANG(...) Er is 1

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 22/12/2014 numac 2014018476 bron nationale bank van belgie Mededeling De Nationale Bank van België brengt ter kennis van het publiek dat haar bureaus en kassen, alsmede de loketten van de dienst Rijkskassier, alsook haar museum te Brussel, op vrijdag 26 december 2014 gesloten zullen zijn. (*) van (...)
^