B.S. Index van de publicaties van 29 december 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/12/2014 numac 2014011637 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg - Advi type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014014927 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van een datum van buitenwerkingtreding van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011629 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van een personeelslid van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011634 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invo type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011638 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de raad van bestuur van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 09/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014207716 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bron en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in artikel 116, eerste lid, 1°, van de programmawet van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers - 2014 type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014022584 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de invloed van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de inning van de bijdragen verschuldigd voor het jaar 2015 binnen het raam van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014022570 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014022571 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011628 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011627 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011626 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014000931 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2014 numac 2014007489 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 568 van 4 november 2014, wordt mijnheer Dominique Freteur, attaché, op 1 september 2014 op eigen verzoek uit zijn betrekking ontslagen. Dit besluit heef uitwerking met ingang van 1 septemb type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2014 numac 2014007488 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 567 van 4 november 2014, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2014 numac 2014007486 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 564 van 8 oktober 2014 : Worden benoemd tot Officier in de Kroonorde: De heer Dirk CARDON, attaché De heer Thierry VERBRAEKEN, attaché Worden Mevr. Michèle CREEM type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2014 numac 2014007492 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 565 van 8 oktober 2014 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer Luc Vandermolen, attaché. Worden benoemd tot Officier i Mevrouwen : Marie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/12/2014 numac 2014007491 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Burgerlijk ereteken Bij koninklijk besluit nr. 566 van 8 oktober 2014 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vernoemde Rijksambtenaren die behoren tot het Ministerie van Landsver 1° Om meer type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014011625 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014022572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014032033 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, tot wijziging van artikel 24, § 2, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2013 tot instelling van een herhuisvestingstoelage type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/11/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014032032 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schoolj

decreet

type decreet prom. 24/11/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014207479 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 6 november 2013 tussen de federale Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen type decreet prom. 24/11/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014207478 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord gesloten op 20 maart 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de invoering v type decreet prom. 24/11/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014207477 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontga

omzendbrief

type omzendbrief prom. 22/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009691 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief inzake de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 18 december 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/12/2014 numac 2014207683 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 november 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 december 2014, is beroep tot ve Die zaa type bericht prom. 09/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014018488 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de

programmawet

type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/12/2014 numac 2014207684 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 19 november 2014 in zake Anne Marie Van Roy tegen de vzw « Thomas More Mechelen-Antwerpen », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen « Sc

programmadecreet

type programmadecreet prom. 12/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014027265 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake gezondheidsbeleid type programmadecreet prom. 12/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014027266 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begroting inzake natuurrampen, verkeersveiligheid, openbare werken, energie, huisvesting, leefmilieu, ruimtelijke ordening, dierenwelzijn, landbouw en fiscaliteit

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 29/12/2014 numac 2014004039 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht tussen twee beleggingsondernemingen van het geheel van hun bedrijf. - Artikelen 73 en 74 van de wet van 6 april 1995 op het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen Overeenkomstig artikel 73 van de Ingevol
^