B.S. Index van de publicaties van 30 december 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000921 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014207568 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 154/2014 van 23 oktober 2014 Rolnummer : 5759 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, gesteld door de Raad van State. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld type wet prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014207569 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 155/2014 van 23 oktober 2014 Rolnummer : 5910 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, zesde lid, van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, gesteld door het Arbeidshof t Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014206855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de toelevering van metaalbewerking voor machinebouw, o.a. landbouwmachines, gelegen op het grondgebied van Beernem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de bedragen van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage 2013 en van het vakantiegeld voor de jaren 2009 en 2010, en de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de politiezone en een toe type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verlenging van het mechanisme ingesteld door artikel 20bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en ingesteld door artikel 15/10bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer va type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014207009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014925 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de luchtverkeersregels en operationele bepalingen betreffende luchtvaartnavigatiediensten en -procedures type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014928 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van een terugvorderbaar voorschot aan Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014207008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. 02/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014970 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van het mandaat van inspecteur van luchthaveninspectie met bevoegdverklaring beveiliging type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014024418 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014966 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van nadere regels tot de financiering van de kosten voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening op de Belgische luchthavens in 2015 type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014207007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014206794 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 november 2015, 25 december 2016 en 1 januari 2017 (1) type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014206854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de toelevering van plaatbewerking en lasconstructies voor machinebouw, o.a. landbouwmachines, gelegen op het grondgebied van Beernem en die onder het Paritair Comité voor de me type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014207264 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van renovatie van autostukken volgens het principe van de standaarduitwisseling, gelegen in Houdeng-Goegnies en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressort type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011639 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000927 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale financiële tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000923 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de indeling in functieklassen van niveau A van het administratief en logistiek kader van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000930 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende toewijzing van een federale dotatie aan de gemeenten en meergemeentepolitiezones bedoeld om aan de leden van het operationeel kader van de lokale politie het vakantiege type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014004075 bron federale overheidsdienst financien Toestand van de Deposito- en Consignatiekas, vastgesteld op 31 december 2013 en bekendgemaakt ingevolge artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 maart 1935 A. Eigen bedrijvigheid I. Deposito's in geld type koninklijk besluit prom. 27/05/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000933 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden, de aanvraagprocedure en de uitoefeningswijze, verbonden aan de beslissing zoals bedoeld in artikel 4bis, § 2 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duit type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011635 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1996 tot uitvoering van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en tot opheffing van de artikelen 1 to type koninklijk besluit prom. 29/06/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor het bepalen van het personeelsplan van het operationeel personeel van de zones. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036929 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 maart 2013 houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen type ministerieel besluit prom. 18/11/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029794 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen, vastgesteld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de S type ministerieel besluit prom. 08/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036949 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vergoedingen aan sommige elektriciteitsdistributienetbeheerders voor de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen inzake geïmmobiliseerde groenestroom- en warmte-krachtcertificaten vermeld in artikel 6.4.14/1 van het En type ministerieel besluit prom. 18/11/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029795 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Kwalificatiesubcommissie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Kwalificatiesubcommissie type ministerieel besluit prom. 26/11/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029802 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Onthaalbediende en toerisme » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie v type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014957 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 7 op de spoorlijn nr. 204 Gent-Rodenhuize - Rostijne, gelegen in de haven van Gent te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 4.117 type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029800 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlening van delegatie aan de Administrateur-generaal van Cultuur om uitvoervergunningen voor cultuurgoederen te verlenen buiten het douanegebied van de Europese Unie type ministerieel besluit prom. 18/11/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029796 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Kwalificatiesubcommissie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Kwalificatiesubcommissie type ministerieel besluit prom. 23/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014022586 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2013-2014 voor de Pensioendienst voor de overheidssector type ministerieel besluit prom. 24/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011636 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014009683 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen Personeelsdienst Bij ministerieel besluit van 17 december 2014 wordt Mevr. Christine OLIOSI, geboren op 20 april 1951 te Charleroi, adviseur-generaal penitentiaire instelling - Overeenkomstig de ge type ministerieel besluit prom. 17/11/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029797 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderw type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014956 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A/93317 van 16 mei 1995 met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan de overwegen op de spoorlijn nr. 204 Gent-Rodenhuize - Rostijne type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014951 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 17 op de spoorlijn nr. 55, baanvak Wondelgem-Zelzate, gelegen te Evergem ter hoogte van de kilometerpaal 16.750 type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014952 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 204 Gent-Rodenhuize - Rostijne, gelegen in het havengebied van Gent te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 0.782 type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014953 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1bis op de spoorlijn nr. 204 Gent-Rodenhuize - Rostijne, gelegen in het havengebied van Gent te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 0.782 type ministerieel besluit prom. 02/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014954 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1ter op de spoorlijn nr. 204 Gent-Rodenhuize - Rostijne, gelegen in het havengebied van Gent te Gent, ter hoogte van de kilometerpaal 0.782 type ministerieel besluit prom. 05/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014014960 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van twee commissarissen bij Belgocontrol

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036957 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de banking van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten door de netbeheerders

decreet

type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036951 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de Codex Secundair Onderwijs, wat het recht op inschrijving betreft type decreet prom. 18/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029814 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake leerplichtonderwijs, hoger onderwijs en jeugdbescherming type decreet prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029805 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 7 december 2009 type decreet prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029811 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene o type decreet prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029810 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ijsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en he type decreet prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029806 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 en 18 maart 2010 type decreet prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029804 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009 type decreet prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014036946 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 type decreet prom. 04/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029812 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie en

bericht

type bericht prom. 09/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014018481 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht over de indexering van de bedragen vastgesteld in het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014029798 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigde ambtenaar aan een lid van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014029799 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling van een waarnemend commissaris-afgevaardigde van de Regering bij de Hogescholen en de Hogere Kunstscholen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 november 2014 wordt, vanaf 1 december 2014, de heer Bernard COBUT, type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/02/2011 pub. 30/12/2014 numac 2014029803 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, wat betreft de samenstelling van de delegatie van de algemene inspectiediensten, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 betreffende de samenstelling van de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014000937 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 10 juni 2014 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder een Tijdens type vacante bettreking prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014000936 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht. - Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor een vacante betrekking van Nederlandstalige Staatsraad Tijdens haar openbare zitting van 10 juni 2014 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder een Tijdens

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014009684 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 19 december 2014 : - is aan de heer Willain P., assistent bij de griffie van het hof van beroep te Bergen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen; Dit b - is aan mev type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014009688 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van twee rechters en twee plaatsvervangende rechters bij het Benelux-Gerechtshof. M 15 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op artikel 3, leden 1 to(...) Overwegen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014207756 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 oktober 2014 in zake de bvba « Belgium Taste » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 november « S type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014207734 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 229.252 van 20 november 2014 in zake Cécile Thibaut en anderen tegen het Waalse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 « Sc

lijst

type lijst prom. 17/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014009689 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Gent Bij beschikking van 2 december 2014, werd de heer Dupont W. door de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Gent aangewezen om, vanaf 1 januari 2015, het ambt van plaatsvervangend magistraat in deze r

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014207570 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 156/2014 van 23 oktober 2014 Rolnummer : 5942 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 218,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014207799 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie via federale mobiliteit van Nederlandstalige adviseur Europees recht - coördinator Resultaat De vergelijkende selectie via federale mobiliteit van Nederlandstalige adviseur Europees recht - coördinator (niveau A3) vo(...) Er is type bericht van selor prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014207785 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs spoorveiligheid. - Resultaat De vergelijkende selectie van Nederlandstalige ingenieurs spoorveiligheid (niveau NA2) voor de Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorweg(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014207784 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** medewerkers. - Resultaat De vergelijkende selectie van **** **** medewerkers (niveau ****) voor de **** **** (****14283) werd afgesloten op (...) Er zijn 1

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 19/12/2014 pub. 30/12/2014 numac 2014011640 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2015 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde resident

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 30/12/2014 numac 2014004077 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft met toepassing
^