B.S. Index van de publicaties van 9 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2014009658 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2014024422 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een vijfde verhoging van de dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2014024421 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een vierde verhoging van de dotatie voor 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2014207492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2015000016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2014 aan het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie voor de financiering van het SISNET-netwerk. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/2015 numac 2014207843 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 13 december 2014 is het aantal van notarissen in het gerechtelijk arrondissement Luxemburg verminderd naar 42. De standplaats La Roche-en-Ardenne, vacant ingevolge de benoeming van de heer Janne d'Othée, O Het beroe type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2015000015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2014 aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Euro

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2015011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende verlening aan Betoncentrale Van den Braembussche NV, Brugsesteenweg 303, te 9900 Eeklo, van een concessie voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het type ministerieel besluit prom. 18/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2014011655 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2014018489 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vastlegging van het model van aanvraagformulier voor de erkenning of de verlenging van de erkenning als volledig erkend ethisch comité type ministerieel besluit prom. 06/01/2015 pub. 09/01/2015 numac 2015009014 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 oktober 2014 houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de post van stafdirecteur van de Veiligheid van de Staat

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2015035002 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2015035001 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap, wat betreft de programm

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 09/01/2015 numac 2015027001 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van het "Parc naturel de Gaume"

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/01/2015 numac 2014207803 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 april 2013 in zake Stefaan Delrue tegen de FOD Financiën, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 27 november 2014, heeft de Re « Sc type bericht prom. -- pub. 09/01/2015 numac 2014207805 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 december 2014 in zake Gino De Graeve tegen de stad Brugge, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 december 2014, heeft de Arb « Sche

document

type document prom. -- pub. 09/01/2015 numac 2015200007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 13 december 2014, wordt met ingang van Mijnhe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/01/2015 numac 2014207842 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 december 2014 : - is de heer Berneman S., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot raadsheer in het Hof van Cassatie. - zijn benoemd tot rechter in de Franstalige rechtban - de heer Fo

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/01/2015 numac 2014207603 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 176/2014 van 4 december 2014 Rolnummer : 5793 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 3 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 2013 houdende diverse bepalingen inzake energie, ingesteld door de Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 09/01/2015 numac 2014207392 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 150/2014 van 9 oktober 2014 Rolnummer : 5771 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 17, eerste lid, en 28,
^