B.S. Index van de publicaties van 12 januari 2015

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015015004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015000006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015000004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 30/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015009003 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot inwerkingtreding van de artikelen 72 tot en met 80 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitv type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015003001 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit dat de minister van Financiën machtigt tot voortzetting, in 2015, van de uitgifte van de leningen genaamd "Lineaire obligaties", van de leningen genaamd "Staatsbons", alsook van "Euro Medium Term Notes" type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014206716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende regeling van de cumul van onderbrekingsuitkeringen, in het kader van loopbaanonderbreking, met een overlevingspensioen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015000005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken naar de Brusselse Hoofdstedelijke Regering type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2014207500 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 december 2014 wordt aan de heer RYON Steven, op zijn verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank van Gent afdeling type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 10/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014024420 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 2014 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 16/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014011656 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie type koninklijk besluit prom. 02/10/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014022555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van het artikel 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verpli type koninklijk besluit prom. 02/10/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014022554 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014014989 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 14/11/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014024419 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 2014 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2014009599 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 18 december 2014 wordt bevorderd naar de hogere klasse A1, met de titel van Attache management ondersteuning, vakrichting "Algeme - Mevr. Christine SCHMIT, ge type koninklijk besluit prom. 04/11/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014018486 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage ten bate van de VZW Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207817 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015003005 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de Algemene Administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld type ministerieel besluit prom. 19/06/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207815 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/06/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207816 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 12 van organisatieafdelingen 13 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/06/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207812 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/06/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207813 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 12 en 14 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 04/06/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207811 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 21 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2014032039 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 1 december 2014 wordt een subsidie van 5.800,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Gillis voor het jaar 2014-2015 ter ondersteuning van gelijkh type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2014207775 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 september 2014 wordt de "SCRL Service de Déchets médicaux et vétérinaires" vanaf 23 september 2014 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van k Bij ministeri type ministerieel besluit prom. 10/06/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207814 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 15/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015031003 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van juryleden voor de paardenfokkerij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015035020 bron autorite flamande Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststellin type besluit van de vlaamse regering prom. 17/10/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014036830 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 1993 betreffende de controle op de afwezigheid wegens ziekte, van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van dire

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2014207776 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het Verkavelingscomité « REVES »

decreet

type decreet prom. 19/12/2014 pub. 12/01/2015 numac 2015035015 bron vlaamse overheid Decreet houdende de Vlaamse vastgoedcodex

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2015200022 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 oktober 2014 in zake Liliane Adins tegen Stanislaw Sztobryn, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 november 2014, heeft de « Sche type bericht prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2015009017 bron federale overheidsdienst justitie Bericht over de indexering van de bedragen vermeld in artikel 1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 27 december 2004 ter uitvoering van artikel 1409,

document

type document prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2015200053 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 16 mei 2014 heeft aangewezen tot kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen voor een termijn van drie jaar met ingang van 10 december 2014 : raadsheren i type document prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2014207736 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns en gezondheidssector Bij besluit van de Directeur-generaal van 18 december 2014, dat in werking treedt de dag waarop het Worden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2015200068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 december 2014 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de heer Tamellini, J.-F., eervol ontslag ver Bij hetze

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2014207503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent afdeling Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer Steven RYON De betrokken organisaties worden verzocht de k De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2015200038 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 december 2014 is de heer van der Eecken, J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2015009018 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 20 november 2014, bladzijde 91311, wordt de tabel op de lijnen 5 t.e.m. 13 vervangen door : 1. RENARD Yoeri 12. COLLA Lisette 2. TIELENS Cindy 13. KELCHTERMANS Guy 3. STOCK Karin 14.

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2015200001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr.

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2014206826 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vrijstelling Bij koninklijk besluit van 5 december 2014, wordt de vrijstelling voorzien in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek toegekend aan de heer DELOOF, Nikolaas, geboren te Leuven op 21 juli 1970, kandidaat rechter type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2014205882 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Vrijstelling Bij koninklijk besluit van 30 september 2014 wordt de vrijstelling voorzien in artikel 301 van het Gerechtelijk Wetboek toegekend aan Mevr. LEFEVRE, Eveline, geboren te Knokke op 15 oktober 1970, kandidaat rechte

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/01/2015 numac 2015200054 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalige teamleider van uitbetalingsbureau (niveau A1) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) (AFG14368) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig(...) Naast
^